Aktuality z hlavní stránky

Základní škola v Horním Kostelci má nové kanalizační přípojky
Vzhledem k nevyhovujícímu stavu kanalizace ZŠ Václava Hejny v Horním Kostelci, bylo majetkových odborem zadáno zpracování projektové dokumentace, která by nejvhodněji řešila domovní přípojku splaškové a dešťové kanalizace jako způsob likvidace odpadních vod. Projekt zohlednil zrušení septiku a oddělení splaškových a dešťových vod vedoucí z objektu základní školy. S ohledem na stávající podzemní sítě a napojovací body bylo gravitační potrubí uloženo do komunikace se zaústěním do stokové sítě a s
Výměna bytových vodoměrů v ul. Generála Kratochvíla č.p. 1006 -1014
Vážení nájemníci městských domů v ul. Generála  Kratochvíla č.p. 1006 – 1014, na základě končící platnosti cejchování bytových vodoměrů  Vás  informujeme, že od  druhé poloviny srpna do září 2017 dojde k výměně vodoměrů na studenou a teplou vodu.  Dle vyhlášky č.285/2011 Sb., kterou se mění vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu č. 345/2002 Sb., která stanoví parametry měřidla k povinnému ověřování: je povinnost po pěti letech vyměnit vodoměry na studenou a teplou vodu, používané k rozúčtován
Pro lepší schůdnost město opravuje chodníková tělesa
Město letos opravilo chodník v délce téměř 200 metrů naproti Mateřské školce Náchodská až po dům čp. 774. Zde se jednalo o opravu povrchu chodníkového tělesa. Další část chodníku přišla na řadu za prodejnou Verner na sídlišti Koubovka ke Grafoklubu. Tento stometrový úsek, který byl ve špatném stavu, si prošel celkovou rekonstrukcí. V tělese chodníku bylo vyměněno podloží, instalovány obrubníky a povrch ze zámkové dlažby. Postupně se budou opravovat chodníky i na dalších místech ve městě.Odbor m
Na výstavbě cyklostezky se intenzivně pracuje
Stavební práce na budování cyklostezky, které jsou společnou akcí s firmou IndustrialPark s.r.o. Červený Kostelec zdárně pokračují. Na kontrolních dnech stavby, které se konají jednou týdně, probíhá koordinace stavby cyklostezky s výstavbou skladovacích hal. Ty jsou investovány společností Industrial Park. Pro odvodnění cyklostezky a místní komunikace je v současné době budován vsakovací objekt. Stavbu provádí EUROVIA CS, a.s. Praha1. Dle smlouvy o dílo budou práce dokončeny do 30. 11. 2017. Od
Sokolovna se dočkala nového osvětlení i podhledů
Město Červený Kostelec v těchto dnech pomalu dokončuje úpravu podhledu ve velkém sále  sokolovny. Původní podhled již nevyhovoval bezpečnostním, akustickým a světelným požadavkům. Hlavním myšlenkou investice bylo zlepšení akustiky sálu, který slouží řadě kulturních akcí. Při úpravě se přihlíželo i ke konečné vizuální podobě. Na výběr byly čtyři podhledové varianty, které splňovaly nejen zlepšení akustických parametrů, ale zajišťovaly také příznivou světelnou kvalitu.Vlastní realizace spočívala
Autobusové zastávky na Bedně a v Horním Kostelci se „oblékly“ do nového
Město Červený Kostelec pokračuje v obnově autobusových zastávek. V letošním roce vyčlenilo v rozpočtu finanční prostředky na opravu dvou nejvíce zdevastovaných zastávek, a to na Bedně a na rozcestí v Horním Kostelci „U sekyrkárny“.  V dalších letech bude město na základě zpracovaných položkových rozpočtů pokračovat v opravách původních zděných zastávek v podobném stylu jako letos. Nevzhledné plechové přístřešky budou vyměněny za skleněné.Jana Petrů, majetkový odbo
Další podrobné informace o odpadech podle obecně závazné vyhlášky jsou k dispozici zde
Tímto město Červený Kostelec zveřejňuje další informace o systému nakládání s komunálním odpadem a o systému nakládání se stavebním odpadem v souladu s obecně závaznou vyhláškou č. 5/2015, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 2/2017. Informace jsou aktualizované k 11.7.2017. Informace lze nalézt v přiloženém PDF souboru.Nově došlo ke změnám v souvislosti s nabytím účinnosti obecně závazné vyhlášky č. 2/2017
Budova bývalé "Občanské záložny" dostane nový kabát
Dokumentace na celkovou revitalizaci fasády domu v ul. Sokolská čp. 29, budovy v povědomí občanů známé jako "Železářství u Melichara", byla připravována pečlivě a s ohledem na původní architektonickou koncepci i zručnou řemeslnou práci. Předmětem dokumentace jsou stavební opravy fasády, které zahrnují tvarové, materiálové a barevné řešení.        V historii údržby domu jsou patrná i neslavná a smutná desetiletí, která vyústila v zanedbání budovy, což lze například dokumentovat na brutálním nátě
Tříděním odpadů přispíváme ke snížení „uhlíkové stopy"
Díky rozvoji a provozu systému tříděného sběru a recyklace využitelných složek komunálních odpadů, jako jsou např. plasty, sklo, papír či kov, jsme i v roce 2016 přispěli ke zlepšení životního prostředí a ke snížení tzv. „uhlíkové stopy“.Město Červený Kostelec obdrželo v červnu osvědčení o úspoře emisí (viz níže) od společnosti EKO-KOM, a.s., se kterou město spolupracuje skoro 18 let. Díky rozvoji a provozu systému tříděného odpadu v loňském roce se nevyprodukovalo přes 1000 tun emisí CO2 a usp
Zahrada Boženy Němcové se otevřela veřejnosti
V současné době město dokončilo úpravy zahrady za Domkem Boženy Němcové, které si kladly za cíl tento prostor znovuobjevit jako příjemné místo k odpočinku pro obyvatele města i pro jeho návštěvníky. Prostor byl slavnostně předán k užívání vřejnosti v sobotu 10. června 2017. Projekt zahrnuje např. výsadbu, která se svou skladbou inspiruje popisem původní zahrady v povídce Chudí lidé, nášlapnými kameny vydlážděný vstup z Dvořáčkovy ulice, drnovou lavičku, nový mobiliář a nové informační cedule, i
Na hřbitově byl opětovně vztyčen monumentální pískovcový sloup s Kristem na kříži z roku 1846
Původní sloup s Kristem umístěný před hřbitovní kaplí datovaný do roku 1846 byl nešťastně „skalpován“ autem pohřební služby v květnu 2016. Poškození bylo naprosto fatální a proto byla zadána realizace zhotovení repliky.Město coby majitel této sakrální památky požádalo dodavatelskou firmu o stratigrafický průzkum a případné prokázání druhotnosti zlacení, když už došlo k výše uvedené nemilé skutečnosti, aby mohla být replika zhotovena v původní podobě z pol. 19. stol. Na základě doloženého průzku