Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci – základní informace

Sběrný dvůr je moderní způsob zajišťování nakládání s odpadem z obcí.

Sběrný dvůr slouží jen občanům města Červený Kostelec. Tedy jen fyzickým osobám, kteří jsou státními občany České republiky a jsou v Červeném Kostelci hlášeni k trvalému pobytu (§ 16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). Sběrný dvůr není určen podnikatelům a právnickým osobám. Toto je nutné dodržet pro splnění podmínek finanční dotace, která byla poskytnuta pro vybudování sběrného dvora z Operačního programu Životní prostředí fondů Evropské unie. Doba udržitelnosti tohoto projektu je do 19. 6. 2025.

Identifikační číslo zařízení v systému ISOH (Informační systém odpadového hospodářství): CZH00849.

Povolení provozu zařízení podle § 21 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, pod č.j.: KUKHK-26442/ZP/2022/Mi-13 ze dne 17. 5. 2023. Nabytí právní moci dne 3. 6. 2023. Termín příští revize povolení provozu zařízení, včetně provozního řádu, v souladu s § 23 uvedeného zákona, je nejpozději do 3. 6. 2029. 

Rozhodnutí o schválení havarijního plánu sběrného dvora podle § 39 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, pod č.j.: MUNAC 62679/2024/ŽP ze dne 10. 5. 2024. Nabytí právní moci dne 1. 6. 2024. Platnost rozhodnutí do 31. 5. 2029.

 

Otevírací doba duben 2024 – říjen 2024

Pondělí 09:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý Zavřeno  
Středa 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek Zavřeno  
Pátek 08:00 - 12:00  
Sobota 08:00 - 11:00  
Neděle Zavřeno  

O svátcích zavřeno

Kontakt

Řehákova 1300, Červený Kostelec
Provozovatel: Město Červený Kostelec, odbor místního hospodářství
Obsluha sběrného dvora: Ivo Havíř, tel. 731 042 973.

Ve sběrném dvoře odpadů se shromažďují tyto tříděné odpady

 • 130208* Jiné motorové, převodové a mazací oleje150101 Papírové a lepenkové obaly150102 Plastové obaly
 • 150103 Dřevěné obaly
 • 150104 Kovové obaly
 • 150105 Kompozitní obaly
 • 150106 Směsné obaly
 • 150107 Skleněné obaly
 • 150109 Textilní obaly
 • 150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
 • 150202* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
 • 160103 Pneumatiky
 • 160601* Olověné akumulátory
 • 170101 Beton
 • 170102 Cihly
 • 170103 Tašky a keramické výrobky
 • 170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106
 • 170201 Dřevo
 • 170202 Sklo
 • 170203 Plasty
 • 170401 Měď, bronz, mosaz
 • 170402 Hliník
 • 170403 Olovo
 • 170404 Zinek
 • 170405 Železo a ocel
 • 170406 Cín
 • 170407 Směsné kovy
 • 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
 • 200101 Papír a lepenka
 • 200102 Sklo
 • 200110 Oděvy
 • 200111 Textilní materiály
 • 200113* Rozpouštědla
 • 200114* Kyseliny
 • 201015* Zásady
 • 200117* Fotochemikálie
 • 200119* Pesticidy
 • 200121* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • 200125 Jedlý olej a tuk
 • 200126* Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125
 • 200127* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
 • 200128 Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice neuvedené po číslem 200127*
 • 200129* Detergenty obsahující nebezpečné látky
 • 200133* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 160601, 160602 nebo pod číslem 160603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
 • 200134 Baterie a akumulátory neuvedené pod číslem 200133*
 • 200138 Dřevo neuvedené pod číslem 200137
 • 200139 Plasty
 • 200140 Kovy
 • 200199 Další frakce jinak blíže neurčené
 • 200201 Biologicky rozložitelný odpad
 • 200202 Zemina a kamení
 • 200203 Jiný biologicky nerozložitelný odpad
 • 200301 Směsný komunální odpad
 • 200307 Objemný odpad
 • popel z domácností (po vychlazení)

* nebezpečný odpad

Konkrétní druhy odpadů jsou specifikovány v obecně závazné vyhlášce č. 1/2024, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství.

Zařízení je dále určeno k zajištění zpětného odběru použitých výrobků. Jedná se o následující výrobky podléhající zpětnému odběru:

 • přenosné baterie
 • automobilové baterie a akumulátory
 • elektrozařízení pocházející z domácností
 • pneumatiky.

V rámci zpětného odběru spolupracujeme s těmito kolektivními systémy a společnostmi: ASEKOL a.s., ELEKTROWIN a.s., EKOLAMP s.r.o., ECOBAT s.r.o., REMA  Systém, a. s. a GREEN Logistics CZ s. r.o..

Stavební odpad a demoliční odpad je možné předat do sběrného dvora v množství do 100 kg tohoto odpadu za jednu nemovitou věc, která je jednotkou nebo stavbou na území města Červený Kostelec, kde vzniká tento odpad, a jeden kalendářní rok. U této nemovité věci musí být evidován ve veřejném rejstříku (katastru nemovitostí) způsob využití jednotky byt, garáž, skupina bytů nebo rozestavěná jednotka a způsob využití stavby zemědělská usedlost, bytový dům, rodinný dům, stavba pro rodinnou rekreaci, garáž, jiná stavba, víceúčelová stavba nebo skleník. Toto bude kontrolováno obsluhou sběrného dvora odpadů oproti průběžné evidenci odpadů shromažďovaných ve sběrném dvoře podle zvláštního právního předpisu.

Mezi stavební a demoliční odpad patří beton, cihly, stavební suť (směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků) a zemina a kamení.

Sběrný dvůr odpadů slouží také ke sběru použitého textilu a oděvů, obuvi, hraček a knih pro humanitární účely.

Při předávání odpadů do sběrného dvora je postupováno podle obecně závazné vyhlášky města č. 1/2024, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství a platného provozního řádu sběrného dvora odpadů. Je také nutné postupovat podle pokynů obsluhy sběrného dvora odpadů. Aktuální informace a další podrobnosti o sběrném dvoře odpadů budou uveřejňovány v Červenokosteleckém zpravodaji nebo na internetových stránkách města.

Štěpán Křeček