Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci – základní informace

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci – základní informace

1. července 2015 byl zahájen provoz sběrného dvora odpadů v Červeném Kostelci. Slavnostní otevření sběrného dvora proběhlo 25. června 2015 za účasti vedení města, partnerů v odpadovém hospodářství města a dalších pozvaných. Sběrný dvůr je moderní způsob zajišťování nakládání s odpadem z obcí.

Sběrný dvůr slouží jen občanům města Červený Kostelec. Tedy jen těm, kteří v Červeném Kostelci mají trvalý pobyt. Sběrný dvůr není určen podnikatelům a právnickým osobám. Toto je nutné dodržet pro splnění podmínek finanční dotace, která byla poskytnuta pro vybudování sběrného dvora z Operačního programu Životní prostředí fondů Evropské unie.

 Sběrný dvůr odpadů

 Provozní doba (listopad 2017 - březen 2018)
 Po 13–16 hod.
 Út zavřeno
 St 8–12 hod., 13–16 hod.
 Čt zavřeno
 Pá zavřeno
 So 8–11 hod.
 Ne zavřeno

 O svátcích zavřeno.

 Adresa: Řehákova 1300, Červený Kostelec
 Provozovatel: Město Červený Kostelec, odbor  
 místního hospodářství
 Obsluha sběrného dvora: Ivo Havíř,
 tel. 731 042 973.

 

Ve sběrném dvoře odpadů se shromažďují 
tyto tříděné odpady

130208* Jiné motorové, převodové a mazací oleje
150102 Plastové obaly
150105 Kompozitní obaly
150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné
160103 Pneumatiky
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,
tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106
200101 Papír a lepenka
200102 Sklo
200111 Textilní materiály
200113* Rozpouštědla
200114* Kyseliny
200119* Pesticidy
200121* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť*
200123* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky*
200126* Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125
200127* Barvy tiskařské, lepidla, pryskyřice
200129* Detergenty obsahující nebezpečné látky
200132* Jiná nepoužitelná léčiva
200133* Baterie a akumulátory zařazené pod čísly 160601, 160602, nebo pod číslem 160603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie*
200139 Plasty
200140 Kovy
200201 Biologicky rozložitelný odpad / bioodpad
200201 Biologicky rozl. odpad / větve, dřevo
200301 Směsný komunální odpad
200307 Objemný odpad
* nebezpečný odpad

Zařízení je dále určeno k zajištění zpětného odběru použitých výrobků

Jedná se o následující výrobky:
• galvanické články a baterie
• výbojky a zářivky
• elektrozařízení pocházející z domácností.

Sběr pneumatik je prováděn v rámci sběrného dvora odpadů v počtu maximálně do 5 ks na osobu. Nejsou sbírány pneumatiky od nákladních vozidel, stavebních, zemědělských a lesnických strojů a traktorů.

Stavební suť je možné předat do sběrného dvora odpadů v množství do 100 kg tohoto odpadu na jednu nemovitost nacházející se v Červeném Kostelci, kde vzniká tento komunální odpad, a jeden kalendářní rok. Nemovitost je specifikována adresou definovanou ulicí a číslem popisným.

Při předávání odpadů do sběrného dvora je postupováno podle obecně závazné vyhlášky města o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a provozního řádu sběrného dvora odpadů. Je také nutné postupovat podle pokynů obsluhy sběrného dvora odpadů. Aktuální informace a další podrobnosti o sběrném dvoře odpadů budou uveřejňovány v Červenokosteleckém zpravodaji nebo na internetových stránkách města. 

Štěpán Křeček, foto: Tomáš Kábrt