Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci – základní informace

Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci – základní informace

1. července 2015 byl zahájen provoz sběrného dvora odpadů v Červeném Kostelci. Slavnostní otevření sběrného dvora proběhlo 25. června 2015 za účasti vedení města, partnerů v odpadovém hospodářství města a dalších pozvaných. Sběrný dvůr je moderní způsob zajišťování nakládání s odpadem z obcí.

Sběrný dvůr slouží jen občanům města Červený Kostelec. Tedy jen těm, kteří v Červeném Kostelci mají trvalý pobyt. Sběrný dvůr není určen podnikatelům a právnickým osobám. Toto je nutné dodržet pro splnění podmínek finanční dotace, která byla poskytnuta pro vybudování sběrného dvora z Operačního programu Životní prostředí fondů Evropské unie.

Identifikační číslo zařízení v systému ISOH (Informační systém odpadového hospodářství): CZH00849.

Souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, pod č.j.: 15320/ZP/2015/Le/3 ze dne 10.6.2015. Nabytí právní moci dne 13.6.2015. Platnost souhlasu do 30.4.2020.

Rozhodnutí o schválení havarijního plánu sběrného dvora podle § 39 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, pod č.j.: KS5670/2018/ŽP/Šp MUNAC39198/2018/ŽP ze dne 29.5.2018. Nabytí právní moci dne 16.6.2018. Platnost rozhodnutí do 31.5.2023.

 Sběrný dvůr odpadů

 Provozní doba (duben 2018 - říjen 2018)
 Po 13–17 hod.
 Út zavřeno
 St 8–12 hod., 13–17 hod.
 Čt zavřeno
 Pá 8–12 hod.
 So 8–11 hod.
 Ne zavřeno

 O svátcích zavřeno.

 Adresa: Řehákova 1300, Červený Kostelec
 Provozovatel: Město Červený Kostelec, odbor  
 místního hospodářství
 Obsluha sběrného dvora: Ivo Havíř,
 tel. 731 042 973.

 

Ve sběrném dvoře odpadů se shromažďují 
tyto tříděné odpady

130208* Jiné motorové, převodové a mazací oleje
150102 Plastové obaly
150105 Kompozitní obaly
150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek
nebo obaly těmito látkami znečištěné
160103 Pneumatiky
170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel,
tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106
200101 Papír a lepenka
200102 Sklo
200111 Textilní materiály
200113* Rozpouštědla
200114* Kyseliny
200119* Pesticidy
200121* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť*
200123* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky*
200126* Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125
200127* Barvy tiskařské, lepidla, pryskyřice
200129* Detergenty obsahující nebezpečné látky
200132* Jiná nepoužitelná léčiva
200133* Baterie a akumulátory zařazené pod čísly 160601, 160602, nebo pod číslem 160603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie*
200139 Plasty
200140 Kovy
200201 Biologicky rozložitelný odpad / bioodpad
200201 Biologicky rozl. odpad / větve, dřevo
200301 Směsný komunální odpad
200307 Objemný odpad
* nebezpečný odpad

Zařízení je dále určeno k zajištění zpětného odběru použitých výrobků

Jedná se o následující výrobky:
• galvanické články a baterie
• výbojky a zářivky
• elektrozařízení pocházející z domácností.

Sběr pneumatik je provádět v rámci sběrného dvora odpadů v počtu maximálně do 8 ks na jednu nemovitost nacházející se v Červeném Kostelci, kde vzniká tento odpad, a jeden kalendářní rok. Netýká se bytových domů. Nejsou sbírány pneumatiky od nákladních vozidel, stavebních, zemědělských a lesnických strojů a traktorů.

Stavební suť je možné předat do sběrného dvora odpadů v množství do 100 kg tohoto odpadu na jednu nemovitost nacházející se v Červeném Kostelci, kde vzniká tento komunální odpad, a jeden kalendářní rok. Netýká se bytových domů.

Nemovitost je specifikována adresou definovanou ulicí a číslem popisným. Toto bude kontrolováno obsluhou sběrného dvora odpadů oproti průběžné evidenci odpadů shromažďovaných ve sběrném dvoře podle zvláštního právního předpisu.

Při předávání odpadů do sběrného dvora je postupováno podle obecně závazné vyhlášky města o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a provozního řádu sběrného dvora odpadů. Je také nutné postupovat podle pokynů obsluhy sběrného dvora odpadů. Aktuální informace a další podrobnosti o sběrném dvoře odpadů budou uveřejňovány v Červenokosteleckém zpravodaji nebo na internetových stránkách města. 

Štěpán Křeček, foto: Tomáš Kábrt