Sběrný dvůr odpadů v Červeném Kostelci – základní informace

Sběrný dvůr je moderní způsob zajišťování nakládání s odpadem z obcí.

Sběrný dvůr slouží jen občanům města Červený Kostelec. Tedy jen fyzickým osobám, kteří jsou státními občany České republiky a jsou v Červeném Kostelci hlášeni k trvalému pobytu (§ 16 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů). Sběrný dvůr není určen podnikatelům a právnickým osobám. Toto je nutné dodržet pro splnění podmínek finanční dotace, která byla poskytnuta pro vybudování sběrného dvora z Operačního programu Životní prostředí fondů Evropské unie. Doba udržitelnosti tohoto projektu je do 19. 6. 2025.

Identifikační číslo zařízení v systému ISOH (Informační systém odpadového hospodářství): CZH00849.

Souhlas k provozování zařízení a s jeho provozním řádem podle § 14 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydal Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, pod č.j.: KUKHK-27578/ZP/2019/Bo-17 ze dne 8. 11. 2019. Nabytí právní moci dne 18.11.2019. Platnost souhlasu v souladu s § 153 odst. 2 zákona č. 541/2020 Sb., o odpadech, je do 31.12. 2022. 

Dne 29.6.2022 byla podána na Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, žádost o povolení provozu zařízení podle § 22 odst. 1 zákona č. 541/2020 Sb., odpadech. Krajským úřadem bylo v této věci zahájeno správní řízení. Stávající souhlas k provozování zařízení podle dřívějšího zákona o odpadech je tedy platný až do pravomocného ukončení tohoto správního řízení, tedy i po 31.12.2022.

Rozhodnutí o schválení havarijního plánu sběrného dvora podle § 39 odst. 2 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, vydal Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí, pod č.j.: MUNAC 92938/2019/ŽP ze dne 6. 11. 2019. Nabytí právní moci dne 26. 11. 2019. Platnost rozhodnutí do 30. 11. 2024.

Otevírací doba

(duben 2023 – říjen 2023)

Pondělí 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Úterý Zavřeno  
Středa 08:00 - 12:00 13:00 - 17:00
Čtvrtek Zavřeno  
Pátek 08:00 - 12:00  
Sobota 08:00 - 11:00  
Neděle Zavřeno  

O svátcích zavřeno

Kontakt

Řehákova 1300, Červený Kostelec
Provozovatel: Město Červený Kostelec, odbor místního hospodářství
Obsluha sběrného dvora: Ivo Havíř, tel. 731 042 973.

Ve sběrném dvoře odpadů se shromažďují tyto tříděné odpady

 • 130208* Jiné motorové, převodové a mazací oleje
 • 150102 Plastové obaly
 • 150104 Kovové obaly
 • 150105 Kompozitní obaly
 • 150110* Obaly obsahující zbytky nebezpečných látek nebo obaly těmito látkami znečištěné
 • 150202* Absorpční činidla, filtrační materiály (včetně olejových filtrů jinak blíže neurčených), čistící tkaniny a ochranné oděvy znečištěné nebezpečnými látkami
 • 160103 Pneumatiky
 • 160601* Olověné akumulátory
 • 170101 Beton
 • 170102 Cihly
 • 170107 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků neuvedené pod číslem 170106
 • 170402 Hliník
 • 170403 Olovo
 • 170404 Zinek
 • 170405 Železo a ocel
 • 170406 Cín
 • 170407 Směsné kovy
 • 170411 Kabely neuvedené pod číslem 170410
 • 170504 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 170503
 • 200101 Papír a lepenka
 • 200102 Sklo
 • 200111 Textilní materiály
 • 200113* Rozpouštědla
 • 200114* Kyseliny
 • 200119* Pesticidy
 • 200121* Zářivky a jiný odpad obsahující rtuť
 • 200123* Vyřazená zařízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
 • 200125 Jedlý olej a tuk
 • 200126* Olej a tuk neuvedený pod číslem 200125
 • 200127* Barvy, tiskařské barvy, lepidla a pryskyřice obsahující nebezpečné látky
 • 200129* Detergenty obsahující nebezpečné látky
 • 200132* Jiná nepoužitelná léčiva neuvedená pod číslem 200131
 • 200133* Baterie a akumulátory, zařazené pod čísly 160601, 160602 nebo pod číslem 160603 a netříděné baterie a akumulátory obsahující tyto baterie
 • 200139 Plasty
 • 200140 Kovy
 • 200201 Biologicky rozložitelný odpad
 • 200301 Směsný komunální odpad
 • 200307 Objemný odpad

* nebezpečný odpad

Zařízení je dále určeno k zajištění zpětného odběru použitých výrobků. Jedná se o následující výrobky podléhající zpětnému odběru:

 • přenosné baterie
 • osvětlovací zařízení
 • elektrozařízení pocházející z domácností
 • automobilové baterie a akumulátory
 • pneumatiky

V rámci zpětného odběru spolupracujeme s těmito kolektivními systémy a společnostmi: ASEKOL a.s., ELEKTROWIN a.s., EKOLAMP s.r.o., ECOBAT s.r.o., REMA  Systém, a. s. a GREEN Logistics CZ s. r.o..

Stavební odpad je možné předat do sběrného dvora odpadů v množství do 100 kg tohoto odpadu na jednu nemovitost nacházející se v Červeném Kostelci, kde vzniká tento komunální odpad, a jeden kalendářní rok. Netýká se bytových domů.

Nemovitost je specifikována adresou definovanou ulicí a číslem popisným. Toto bude kontrolováno obsluhou sběrného dvora odpadů oproti průběžné evidenci odpadů shromažďovaných ve sběrném dvoře podle zvláštního právního předpisu.

Mezi stavební odpad patří beton, cihly, stavební suť (směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek a keramických výrobků) a zemina a kamení.

Sběrný dvůr odpadů slouží také ke sběru použitého textilu a oděvů, obuvi, hraček a knih pro humanitární účely.

Při předávání odpadů do sběrného dvora je postupováno podle obecně závazné vyhlášky města o nakládání s komunálním a stavebním odpadem a provozního řádu sběrného dvora odpadů. Je také nutné postupovat podle pokynů obsluhy sběrného dvora odpadů. Aktuální informace a další podrobnosti o sběrném dvoře odpadů budou uveřejňovány v Červenokosteleckém zpravodaji nebo na internetových stránkách města. 

Štěpán Křeček, foto: Tomáš Kábrt