Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec

Na území města Červený Kostelec proběhly v průběhu roku 2015 geologické průzkumné práce v rámci akce nazvané „Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec“. Cílem projektu bylo zmapovat pozemky na půdě města Červený Kostelec z důvodu ověření existence tzv. staré ekologické zátěže, kterou tvoří chlorované uhlovodíky pocházející ze strojírenského a textilního průmyslu používaná historicky jako odmašťovadla.

Tento projekt s akceptačním číslem 14186884 byl spolufinancován z prostředků Evropské unie a prostřednictvím Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 4 – Zkvalitnění nakládání s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží, oblast podpory 4.2 – Odstraňování starých ekologických zátěží na základě vydaného Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 7.11.2014. Dále na tento projekt byla poskytnuta dotace z rozpočtu Královéhradeckého kraje na základě uzavřené smlouvy č.: ES04823 ze dne 8.6.2015.

 

Po seznámení Rady města s možností získání finančních prostředků z dotačního titulu OPŽP dne 6.12.2013 byla objednána projektová příprava se zajištěním dotace zpracováním a podáním žádosti o poskytnutí podpory u společnosti Čistá příroda Východních Čech o.p.s. (IČ: 287 71 648). K žádosti byl vypracován Projekt realizace průzkumných prací a analýzy rizik, jejímž zpracovatelem byla společnost Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. (IČ: 150 53 695), za účelem upřesnění rozsahu kontaminace podzemní vody ve vztahu k jednotlivým průmyslovým podnikům a identifikace převládajícího zdroje kontaminace CIU, které se dlouhodobě vyskytují ve vodních zdrojích města Červený Kostelec.

Po schválení Radou města dne 2.4.2014 byla uzavřena s JUDr. Vladimírem Töglem (IČ: 124 93 031) dne 17.4.2014 Příkazní smlouva na přípravu a administrativně – organizační zajištění výběrového řízení na služby ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s pokyny Státního fondu životního prostředí. Výběrové řízení bylo zahájeno vyvěšením výzvy k podání nabídky dne 10.6.2014 na profilu zadavatele v sekci Veřejné zakázky. Na realizaci průzkumných prací a zpracování analýzy rizik byl vybrán zhotovitel SANGEO, v.o.s. (IČ: 252 63 510). Uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města dne 30.7.2014 a podepsána byla 28.8.2014 s částkou 2 177 668,46 Kč vč. DPH se zahájením prací v září 2014 a jejich ukončením do 30.11.2015. Dodatkem č.1 ze dne 1.12.2015 byla snížena částka z důvodu méněprací na částku 2 054 799,01 Kč.

A jak tyto práce probíhaly? Dne 24.9.2015 byli pozváni vlastníci dotčených pozemků do zasedací místnosti Městského úřadu v Červeném Kostelci, kteří byli na veřejném projednání plánovaného průzkumu blíže seznámeni ohledně podmínek vstupů na pozemky a s technickými podrobnostmi provádění samotných průzkumných vrtů. Po provedení geofyzikálního průzkumu, který optimalizoval polohu navržených hydrogeologických vrtů a upřesnil geologické kontakty křída – trias – perm, bylo odvrtáno na území města celkem 42 ks vrtů. Vrty byly vyhloubeny do maximální hloubky 29 m. Odběry vzorků podzemní vody byly realizovány nejen z nově vybudovaných hydrogeologických vrtů, ale také z vrtů zhotovených v minulosti a z domovních studní. Celkem bylo odebráno na území města 161 ks vzorků podzemní vody a 16 ks vzorků povrchové vody. Monitoring kvality podzemní a povrchové vody byl proveden ve 2 kolech, analýzy vzorků byly zaměřeny na obsah těkavých chlorovaných uhlovodíků, látek typu C10-C40 a základní chemický rozbor. Součástí analýzy rizik bylo zpracování matematického modelu proudění podzemních vod a šíření kontaminace, který vyhodnotil  získané výsledky s ohledem na jímací zdroje podzemní vody ve městě.

Provedenými průzkumnými pracemi bylo potvrzeno, že znečištění pochází z historické provozní činnosti řady průmyslových podniků, situovaných v západní, střední až jižní části města. V minulosti na lokalitě proběhla řada dílčích průzkumů a sanací znečištění. Stávající průzkumné práce měly za účel komplexně ověřit výši aktuálního znečištění a určit jeho vliv na zdroje podzemní vody veřejného zásobování. V rámci stávajících prací bylo posuzováno 8 dílčích lokalit. Znečištění chlorovanými uhlovodíky je primárně vázáno na svrchní přípovrchový kolektor. V rámci tohoto kolektoru se nacházejí jednotlivá ohniska znečištění. Kontaminace byla následně sekundárně přesunuta do hlubšího, vodárensky využívaného kolektoru. V dlouhodobém trendu je vývoj koncentrací v jímacích vrtech poklesový, a tedy příznivý. Na složení kontaminace má nejvyšší podíl stále primární složka PCE. Méně je pak zastoupen TCE a DCE.

Znečištěné vodní zdroje jsou ošetřeny moderními stripovacími kolonami a ty zaručují kvalitu pitné vody v ukazatelích chlorované uhlovodíky hluboko pod limitními hodnotami danými Vyhláškou pro pitnou vodu. Kvalita pitné vody je pravidelně kontrolována podle provozního řádu vodovodu schváleného Krajskou hygienickou stanicí.

Na základě zhodnocení jednotlivých navržených variant zpracované analýzy rizik byl doporučen monitoring podzemní a povrchové vody, doprůzkum nesaturované zóny horninového prostředí a ověření použitelnosti sanačních metod v některých vybraných podnicích po dohodě s majiteli či nájemci.

Celkové náklady na realizaci této akce včetně přípravy jsou vyčísleny na 2 206 516,11 Kč. Z celkových uznatelných nákladů akce Město Červený Kostelec obdrželo příspěvek z fondu Evropské unie ve výši 1 823 716,28 Kč a příspěvek SFŽP ČR ve výši 107 277,42 Kč. Královéhradecký kraj přispěl částkou ve výši 214.554,90 Kč. Město z vlastních zdrojů uhradilo za tuto neinvestiční akci celkem 60 967,51 Kč.