Červený Kostelec, Bohdašín - splašková kanalizace

Město Červený Kostelec připravilo pro letošní rok a rok 2015 stavbu splaškové kanalizace pro místní  část Bohdašín. Projekt „Červený Kostelec, Bohdašín – splašková kanalizace“ s akceptačním číslem 12131941 bude spolufinancován z prostředků Evropské unie a prostřednictvím SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa: 1 – Zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní, oblast podpory 1.1. Snížení znečištění vod, podoblast podpory 1.1.1. Snížení znečištění z komunálních zdrojů.

Součástí stavby je nová oddílná splašková kanalizace v rozsahu celé zástavby. Splaškové vody budou stokami A až A5 gravitačně svedeny do čerpací stanice u silnice č. II/567 u potoka Olešnice, odkud budou výtlakem stokou V1 a následně gravitační stokou D1 odvedeny do kanalizace pro veřejnou potřebu v ul. Souběžná v Horním Kostelci. Odtud budou splaškové vody stávající stokovou sítí dopravovány do ČOV v Červeném Kostelci. V koncovém úseku stoky A je z důvodu nedostatečné šířky místní komunikace a polohy ostatních vedení navržena přeložka stávající dešťové kanalizace (stoka B). Stávající kanalizace na Bohdašíně bude dále využívána jako oddílná dešťová. Stavbou nové splaškové kanalizace a související přeložkou dešťové stoky bude nutné na dvou místech (před č. p. 24 mezi šachtami Š23 a Š60 a před č. p. 21 a č. p. 25 mezi šachtami Š23 a Š24) přeložit stávající podzemní kabel veřejného osvětlení. Při budování kanalizační stoky A je nutné též přeložit část stávajícího vodovodního řadu. Na novou splaškovou kanalizaci budou postupně napojovány novými kanalizačními přípojkami jednotlivé nemovitosti.

Stavební práce budou provedeny dle zpracovaných projektových dokumentací s názvem ,,Červený Kostelec – Bohdašín, splašková kanalizace“ (zak. číslo: 0908/K z V. 2011) a „Červený Kostelec – Bohdašín, splašková kanalizace – Domovní přípojky“ (zak. číslo: 0912/K z IX. 2010), jejichž zpracovatelem je projektant vodárenských a kanalizačních zařízení Jindřich Řezníček, Palachova 1742, 547 01 Náchod (IČ: 428 92 767).

Na základě uzavřené Mandátní smlouvy č. 4171/2013 s RTS, a. s. Brno (IČ: 255 33 843) ze dne 11. 3. 2013 bylo zahájeno výběrové řízení v užším řízení na veřejnou zakázku se společným názvem „Červený Kostelec, Bohdašín – splašková kanalizace“ oznámením o zakázce dne 9. 1. 2014 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky: 355 686. Z výběrového řízení vzešla jako nejvýhodnější společná nabídka více dodavatelů: POHL cz, a.s., Nádražní 25, 252 63 Roztoky (IČ: 256 06 468) a Z&D stavby, s.r.o., K Bělidlu 568, 541 02 Trutnov (IČ: 274 88 055), kteří vystupují pod společným názvem „Sdružení Bohdašín“.

Uzavření obou Smluv o dílo s vítězným zhotovitelem byla schválena dne 2. 4. 2014 radou města. Smlouva o dílo, jejíž součástí není soukromá část domovních přípojek, byla podepsána 7. 5. 2014 na částku 9 820 939 Kč  vč. DPH + finanční rezerva pouze na nenadálé výdaje uznatelné Státním fondem životního prostředí ve výši 950 997 Kč vč. DPH. Další smlouva o dílo, jejíž součástí je pouze soukromá část domovních přípojek, byla podepsána 7. 5. 2014 na částku 1 012 530 Kč vč. DPH.

V příloze jsou uveřejněny podrobnější situace v daných úsecích a původní harmonogram, který je přílohou výše uvedených smluv na profilu zadavatele v sekci Veřejné zakázky. Aktualizovaný harmonogram byl veřejnosti předložen na informativní schůzce dne 4. 6. 2014 v 17 hod. v pohostinství Na Bohdašíně, který je zařazen nově do příloh.

Stavební práce byly zahájeny dne 2. 6. 2014 v části výtlačného potrubí od rybníka Janouch směrem k Hornímu Kostelci. Předpokládané dokončení stavebních prací je stanoveno do 31. 8. 2015.

Bližší informace získáte:

stavbyvedoucí       Miloš Dvořák (mob. 603 482 167)
technický dozor investora   Martin Pelda (mob. 603 251 085)
za odb.rozvoje města   Jiří Prouza (mob. 731 449 582)
    Valerie Pánková (mob. 731 449 570)

 

Při provádění stavby bude omezení na místních komunikacích řešeno po jednotlivých úsecích dopravním značením dle "Zásad organizace výstavby" odsouhlaseném dopravním inspektorátem Policie ČR (viz příloha). Dodavatelská firma bude při provádění stavby informovat o postupu prací vlastníky sousedních nemovitostí. Dále byl před zahájením stavby vlastníkům zaslán informační dopis týkající se této stavby.

Předem vám, všem občanům Bohdašína, děkujeme za pochopení a trpělivost při omezení stavebními pracemi na Bohdašíně.