Červený Kostelec – Stolín – Mstětín, splašková kanalizace

Město Červený Kostelec připravilo pro rok 2015 stavbu splaškové kanalizace pro místní část Stolín a Mstětín. Na projekt „Červený Kostelec – Stolín – Mstětín, splašková kanalizace“ byla poskytnuta podpora v rámci programu 129 250 „Výstavba a technické zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací“ z Ministerstva zemědělství, dle Rozhodnutí o poskytnutí dotace (identifikační číslo EDS: 129D253003113) z 16. 7. 2015, změna z 13. 4. 2016 a z 14. 11. 2016.

26. března byly zahájeny fyzické práce na náročné investiční akci Červený Kostelec – Stolín – Mstětín, splašková kanalizace.

První stavební činností, která byla zahájena ve čtvrtek 26. března, bylo frézování komunikací. V týdnu od 30. března do 3. dubna budou zahájeny práce na kanalizačním řadu. Konkrétně to budou výkopy čerpací stanice a části stoky A dle níže přiložené situace (v příloze). Průjezdnost komunikací, na nichž budou prováděny práce, bude omezena dopravním značením.

1. etapa úprav

Práce provádí firmy SYNER s.r.o. a VOKA CL s.r.o. Více informací viz Profil zadavatele

Další informace budou podávány cca po 14 dnech podle toho, jak bude vypadat aktuální stav.

Konec stavby dle smlouvy o dílo je naplánován na 30. října 2015.


 

Aktualizace 10. dubna 2015

Na základě vyhodnocení kopaných sond generálním projektantem, geologem a TDI na stoce A1 bylo konstatováno, že v místech šachet Š14 až Š18 nelze provést navrhovanou protlakovou technologii. Dle návrhu projektanta se v tomto úseku provede ruční výkop a v částech, kde to bude možné, se použije malá strojní technika. Na kontrolním dni 8. dubna 2015 bylo dohodnuto, že dodavatel stavby upraví harmonogram prací vzhledem k novým skutečnostem a změnám technologického postupu prací.

9. 11. 2015 byla dle Smlouvy o dílo mezi Městem Červený Kostelec a sdružením Syner s.r.o. a Voka CL s.r.o., ukončena většina velmi náročných prací na investiční akci „Červený Kostelec – Stolín – Mstětín, splašková kanalizace“. Jednalo se primárně o vybudování nové, kompletní splaškové kanalizace v obci Stolín a následně o vybudování sdružené kanalizace v obci Mstětín. Součástí díla byla čerpací stanice včetně osazení čerpadel a elektroinstalace, výtlačné kanalizační potrubí, přeložení vodovodu a úprava povrchů. Stavba byla tímto dnem předána do užívání v bezvadném stavu s nedodělky, které nebránily užívání díla.

Z důvodu objektivně nepředvídatelných skutečností došlo k odchylkám od schváleného projektu a tím i k časovému posunu. Veškeré změny jsou upraveny v dodatcích Smlouvy a je možné je shlédnout webových stránkách Města Červený Kostelec zde. S ohledem na tyto odchylky nebylo možné z časových důvodů dokončit veškeré práce v roce 2015. Proto byl pro tento účel smluvně stanoven termín kompletního dokončení 15. 9. 2016.

Dne 14. 9. 2016 byla předána dokončená stavba bez vad a nedodělků, tedy: kompletně dokončená splašková kanalizace a finální úprava povrchů provedena pokládkou asfaltových vrstev.

Tímto bychom rádi poděkovali občanům Stolína za trpělivost a pochopení při dopravním omezení v průběhu stavebních prací v jejich obci.

V průběhu jarních měsíců budou ještě probíhat úpravy terénu v místech propadu zeminy po zimě.

Jiří Prouza, Tomáš Kábrt, foto: Jiří Bobr

Soubory ke stažení

harmonogram.pdf 152,4 KB Stáhnout
stolin-13-24-4.pdf 3,4 MB Stáhnout