I/14 Červený Kostelec, OŽK – ul. Náchodská a ul. 17. listopadu, chodníky + inženýrské sítě

I/14 Červený Kostelec, OŽK – ul. Náchodská a ul. 17. listopadu, chodníky + inženýrské sítě

Město Červený Kostelec ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR připravilo pro letošní rok opravu komunikace ulic Náchodská a 17. listopadu. Oprava se týká výměny živičného krytu vozovky ul. 17. listopadu a ul. Náchodská (mimo prostoru náměstí), kterou financuje ŘSD ČR. Dále se provede oprava chodníků (výměna silničních obrub a zadláždění chodníků zámkovou dlažbou), výměna vybraných částí kanalizace, vodovodu a sloupů veřejného osvětlení vč. kabelů. Tyto práce financuje město Červený Kostelec. Průjezd městem bude zachován, provoz bude omezen ve dvou padesátimetrových úsecích v ul. 17. listopadu a ve dvou padesátimetrových úsecích v ulici Náchodská. V těchto úsecích bude provoz sveden do jednoho jízdního pruhu.

Stavební práce hrazené městem budou provedeny dle zpracované projektové dokumentace s názvem ,I/14 Červený Kostelec, chodníky + inž.sítě – ul.Náchodská a I/14 Červený Kostelec, chodníky + inž. sítě – ul. 17. listopadu, jejímž zhotovitelem je MADOS MT s.r.o., Lupenice 51, 517 41 Kostelec nad Orlicí (IČ: 252 97 899).

Na základě uzavřené Smlouvy o spolupráci s ŘSD ČR ze dne 2. 8. 2013 bylo zahájeno výběrové řízení v otevřeném řízení na veřejnou zakázku se společným názvem I/14 Červený Kostelec, OŽK Oznámením o zakázce dne 15. 10. 2013 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky: 360272.

Uzavření Smlouvy o dílo s vítěznou firmou Sdružení EUROVIA a STRABAG – Červený Kostelec se sídlem EUROVIA CS, a.s., závod Čechy východ, Piletická 498, 503 41 Hradec Králové bylo schváleno Radou města dne 19. 2. 2014. Smlouva o dílo byla podepsána 24. 2. 2014 na částku 19 805 976 Kč vč. DPH.

V příloze jsou uveřejněny podrobnější situace zamýšlených oprav v daných ulicích a bližší informace o připravované stavbě, které jsou zasílány vlastníkům přilehlých nemovitostí.

Stavba byla zahájena dne 7.4.2014 frézováním živičného krytu podél silničních obrub v obou ulicích, dále bude postupováno dle přiloženého harmonogramu prací vypracovaného zhotovitelem stavby. V harmonogramu jsou práce rozděleny dle stavebních objektů do jednotlivých časových etap. Práce se budou provádět, jak už bylo uvedeno, po pracovních úsecích v délce cca 50 m (viz. přiložené dopravní opatření).

Z důvodu opravy kanalizace a vodovodu v prostoru křižovatky u hotelu Černý kůň, které nelze provést bez úplné uzavírky komunikace, bude uzavřena od 9.6. do 19.6. ulice Boženy Němcové. Řidiči mířící ze směru Náchod na Trutnov (a naopak) objedou tuto uzavírku kolem MŠ Náchodská, dále ul.Koubovka a Manž.Burdychových. Vozidla přijíždějící z Hronova využijí k objetí staveniště parkoviště před nedávnou zbouranou správní budovou Tepny.

 

Od 20.6. do 30.6. bude zcela uzavřena část ul.Náchodská a to od křižovatky u hotelu Černý kůň k MŠ Náchodská. Objízdná trasa bude vedena stejně, ale s tím rozdílem, že řidičí jedoucí přes tuto křižovatku od Hronova do Náchoda (a naopak) budou muset jet přes ul.Boženy Němcové a náměstí.

Upozorňujeme, že po celou dobu oprav bude na celé objízdné trase zaveden zákaz zastavení. Objízdná trasa bude značena dle Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, které vydal odbor dopravy a silničního hospodářství Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Po dokončení prací na infrastruktuře (voda, kanalizace, veřejné osvětlení a chodníky) bude v celé šířce vozovky odstraněn živičný kryt, který bude nahrazen novým krytem v předpokládaném termínu 2.pol.září 2014. Ukončení stavby je plánováno do 30.9.2014.

Další informace získáte průběžně na tomto webu města a u stavbyvedoucích (jmenovitě došlo ke změně stavbyvedoucích) a technického dozoru stavby:

- stavbyvedoucí ul. Náchodská Ivan Franc (mob. 731 602 190)  
- stavbyvedoucí ul. 17. listopadu Ing. Libor Janeček (mob. 603 223 231)  
- technický dozor investora Ing. Aleš Suchý (mob. 777 960 607)  
- za odb. rozvoje města Jiří Prouza (mob. 731 449 582)  
  Valerie Pánková (mob. 731 449 570)  


Za pochopení a trpělivost vám předem děkujeme a věříme, že po skončení stavebních prací budete s konečným dílem spokojeni. 

Valerie Pánková