Rekonstrukce ul. Langrova, Žďárská, Rybničná v Červeném Kostelci

Obyvatelé ulic Langrova, Žďárská a Rybničná v Červeném Kostelci se konečně dočkají dlouho očekávané rekonstrukce těchto ulic. Délka stavební úpravy ulice Langrova je 308 m, ulice Žďárská 118 m a ulice Rybničná 161 m. Obsahem stavby je rekonstrukce komunikace včetně chodníků a inženýrských sítí (vodovod, kanalizace, veřejné osvětlení), vymístění dřevěných sloupů slaboproudých rozvodů z prostoru chodníku a položení chrániček kabelového vedení NN v ulici Langrova a v ulici Rybničná, přeložka STL plynovodu v ulici Langrova a vegetační úpravy v ulici Rybničná a Žďárská. Ulice Langrova a ulice Rybničná jsou navrženy jako zóny s omezením rychlosti „ZÓNA 30“. Ulice Žďárská bude celá navržena v parametrech zklidněné komunikace se smíšeným provozem „Obytná zóna“.

Ul. Žďárská před rekonstrukcí Ul. Langrova před rekonstrukcí Ul. Rybničná před rekonstrukcí

Stavební práce budou provedeny dle zpracované projektové dokumentace s názvem ,,Rekonstrukce ul. Langrova, Žďárská, Rybničná v Červeném Kostelci“ (zak. číslo: A017/13 z 05/2013), jejímž zpracovatelem je Dopravně inženýrská kancelář, s.r.o., Bozděchova 1668, 500 02 Hradec Králové (IČ: 274 66 868).

Na základě uzavřené Příkazní smlouvy č. 4419/2014 s RTS, a.s. Brno (IČ: 255 33 843) ze dne 23. 1. 2014 bylo zahájeno výběrové řízení v otevřeném řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce ul. Langrova, Žďárská, Rybničná v Červeném Kostelci“ oznámením o zakázce dne 25. 2. 2014 ve Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. zakázky 479 509. Z výběrového řízení vzešla jako nejvýhodnější nabídka firmy STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 (IČ: 608 38 744).

Uzavření Smlouvy o dílo s vítězným zhotovitelem bylo schváleno dne 7. 4. 2014 radou města a podepsána byla dne 7. 5. 2014 na částku 18 135 150 Kč vč. DPH.

V příloze jsou uveřejněny podrobnější situace v daných úsecích a harmonogram, který je přílohou výše uvedené smlouvy na profilu zadavatele v sekci „Veřejné zakázky“. Aktualizovaný harmonogram bude zveřejněn na webu města po jeho obdržení od zhotovitele stavby v nejbližších dnech.

Předpoklad zahájení prací je 10. 6. 2014. Dokončení stavebních prací je stanoven do 31. 10. 2014.

Bližší informace získáte:

stavbyvedoucí Tomáš Hofman mob. 602 696 216
odbor rozvoje města Jiří Prouza mob. 731 449 582
  Valerie Pánková mob. 731 449 570

Stavební práce budou probíhat za úplné uzavírky těchto ulic. Vjezd na rekonstruovaná místa bude povolen pouze občanům bydlícím nebo podnikajícím v této oblasti. O průběhu prací před konkrétními domy a případném omezení vjezdu k nim budou jejich vlastníci včas informováni zhotovitelem stavby. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací schválené odborem dopravy a silničního hospodářství Městského úřadu Náchod je zobrazeno na níže uvedeném obrázku.

 

Vlastníkům sousedních nemovitostí bude zaslán dne 10. 6. 2014 informační dopis týkající se této stavby.

Děkujeme vám předem za pochopení a trpělivost při omezení stavebními pracemi.