Snížení energetické náročnosti a modernizace zdroje tepla v MŠ Olešnice

Mateřská škola v Olešnici u Červeného Kostelce č. p. 248 brzy dostane nový kabát a topení na uhlí se stane minulostí. Dne 7. července 2014 byly zahájeny práce na akci s názvem Snížení energetické náročnosti a modernizace zdroje tepla v MŠ Olešnice a potrvají do 20. srpna 2014.

Tento projekt s akceptačním číslem 12138272 bude spolufinancován z prostředků Evropské unie a prostřednictvím SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa: 2 – Zlepšování kvality ovzduší a omezování emisí, oblast podpory 2.1. – Zlepšení kvality ovzduší, podoblast podpory 2.1.1. – Snížení imisní zátěže z lokálních zdrojů.

Na základě uzavřené mandátní smlouvy s firmou EKO–POINT Czech, s.r.o. (IČ: 288 16 587) ze dne 20. března 2012 bylo zahájeno výběrové řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti a modernizace zdroje tepla v MŠ Olešnice – zateplení“ a „Snížení energetické náročnosti a modernizace zdroje tepla v MŠ Olešnice – zdroj“ vyvěšením výzvy k podání nabídky dne 8. listopadu 2013 na profilu zadavatele v sekci Veřejné zakázky (zateplení , zdroj). Na provedení zateplení budovy vzešla z výběrového řízení jako nejvýhodnější nabídka zhotovitele: Libor Jindřichovský, Jungmannova 911, 539 01 Hlinsko (IČ: 691 17 900). Změnu zdroje vytápění vyhrál zhotovitel: Robert Šťastný – PLYNOTOP, Husitská 599, 543 71 Hostinné (IČ: 129 71 341).

Uzavření obou smluv o dílo bylo schváleno radou města dne 2. prosince 2013 a podepsány byly dne 3. dubna 2014 – na zateplení s částkou 1 104 810 Kč vč.DPH a na změnu zdroje vytápění s částkou 522 537,06 Kč vč.DPH.

Bude provedeno komplexní zateplení obvodového zdiva objektu kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu EPS tl.120 mm s vrchní silikonovou omítkou zrnitosti 1,5 mm včetně zateplení soklu extrudovaným polystyrenem XPS tl. 80 mm s vrchní soklovou omítkou. Dále bude zateplena plochá střecha nad vstupním přístavkem pomocí stabilizovaného expandovaného polystyrenu EPS 100 v tl. 240 mm a stropy v hlavní části budovy nad I. nadzemním podlažím položením dvou vrstev minerálních vláken v rolích v tl. 220 mm. Zhotovena bude nová střešní velkoformátová krytina z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou lakováním. Součástí stavby budou i nové podstřešní žlaby a svody, nové vnější parapety u stávajících oken a budou také osazena nová okna v suterénu. V objektu mateřské školy se změní způsob vytápění. Stávající zdroj tepla, kotel na tuhá paliva, bude demontován a nahrazen plynovým kondenzačním kotlem na propan. Plynový kotel bude umístěn ve stávající kotelně v podzemním podlaží v objektu mateřské školy a bude napojen plynovým potrubím na propanovou stanici – zásobníkovou nadzemní nádrž o objemu 4,85 m3, která bude oplocena. Odkouření plynového kotle bude vyvedeno stávajícím komínovým průduchem nad střechu objektu.

Výše uvedené stavební práce budou provedeny dle projektové dokumentace zpracované společností EKO–POINT Czech, s.r.o., 512 33 Studenec 41, zodpovědný projektant Ing. Martin Šimáček – autorizovaný inženýr pro pozemní stavby ČKAIT – 0601817; Martin Fejk – autorizovaný technik pro techniku prostředí a staveb, spec. vytápění  a vzduchotechnika, zdravotní technika  ČKAIT – 0601745.