Snížení energetické náročnosti Zdravotního střediska v Červeném Kostelci

Budova zdravotního střediska v ulici Manželů Burdychových č.p. 325 se v letošním roce dočkala významnějších změn, které povedou ke snížení energetické náročnosti a tím i ke snížení nákladů na provoz budovy. Tato investiční akce se připravovala již poptávkou po možnosti získání dotace v zimních měsících roku 2013 a nakonec se podařilo akci zrealizovat v roce 2015 s dokončením ke dni 19.6.2015.

Tento projekt s akceptačním číslem 14198223 je spolufinancován z prostředků Evropské unie z Fondu soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.1 – Výstavba nových zařízení a rekonstrukce stávajících zařízení s cílem zvýšení využívání OZE pro výrobu tepla, elektřiny a kombinované výroby tepla a elektřiny, a oblast podpory 3.2 – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry).

Rada města dne 4.9.2013 byla seznámena s možností získání finančních prostředků z dotačního titulu OPŽP a dne 18.9.2013 na svém zasedání schválila uzavření Mandátní smlouvy se společností QUANTUM CZ s.r.o. (IČ: 258 69 043) na zajištění dotace zpracováním a podáním žádosti o poskytnutí podpory v rámci OPŽP a v případě úspěšnosti i provedení administrace výběrového řízení na zhotovitele stavby. V týž den bylo schváleno i uzavření Smlouvy o dílo se stavební projektovou kanceláří Kamilem Lerchem – Studio 2000 (IČ: 166 37 640) na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby včetně energetického auditu.

Po akceptaci žádosti o podporu na Státním fondu životního prostředí ČR bylo zahájeno výběrové řízení na veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení „Snížení energetické náročnosti objektu Zdravotního střediska“ a to vyvěšením výzvy k podání nabídky dne 22.9.2014 na profilu zadavatele v sekci Veřejné zakázky. Na realizaci stavby vzešla z výběrového řízení jako nejvýhodnější nabídka zhotovitele - STYLBAU, s.r.o. (IČ: 259 57 481).

Uzavření smlouvy o dílo bylo schváleno Radou města dne 16.12.2014 a podepsána s vybraným zhotovitelem dne 27.1.2015 na částku 8 325 890,- Kč vč. DPH.

Po vydání stavebního povolení dne 1.4.2015 odborem výstavby Městského úřadu v Č. Kostelci, které nabylo právní moci dne 21.4.2015, již bylo jisté, že na budově zdravotního střediska nastane čilý ruch. Stavební práce byly zahájeny dne 1.5.2015 a vzhledem k jejich rozsahu dokončeny opravdu v rekordním čase ke dni 19.6.2015. Byla provedena výměna stávajících dřevěných okenních a balkonových výplní za plastové vč. parapetů, stávajících vstupních dveří za hliníkové s přerušeným tepelným mostem. Dále bylo zatepleno obvodové zdivo budovy kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenových desek EPS F tl. 140 mm se silikonovou omítkou včetně zateplení soklu z vnější strany z desek z extrudovaného polystyrenu tl. 120 mm. Nad vytápěnými prostory byla zateplena konstrukce střech deskami z pěnového polystyrenu EPS 100 tl. 240 mm vč. potažení novou střešní krytinou z povlaku PVC. V suterénu se provedlo zateplení všech konstrukcí stropů pěnovým polystyrenem EPS F 70 tl. 100 mm. Změnilo se i vytápění objektu zdravotního střediska. Bylo nainstalováno plynové absorpční čerpadlo vzduch – voda o výkonu 38,3 kW a jako bivalentní zdroj byl instalován nový plynový kondenzační kotel o výkonu 35 kW. Tímto byly nahrazeny stávající dva plynové kotle umístěné v podzemním podlaží objektu B a jeden plynový kotel v I. nadzemním podlaží objektu A. Nová jednotka tepelného čerpadla a plynového kotle byly napojeny na akumulační nádobu a z té napojeny na stávající rozvody vytápění přes nové rozdělovače a sběrače.

Původní stav před realizací   Po realizaci

Technický dozor nad celou stavbou vykonával vedoucí odboru rozvoje města Jiří Prouza, který je autorizovaným technikem v oboru pozemní stavby (ČKAIT – 0600855). Koordinátora BOZP prováděla Helga Poláková (osvědčení č. 0604) ze společnosti Ingeniring Krkonoše a.s. (IČ: 274 72 493). Autorský dozor vykonával Ing. Kamil Lerch, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby (ČKAIT 1200521).

Kolaudační souhlas s užíváním stavby byl vydán odborem výstavby Městského úřadu v Č. Kostelci dne 29.6.2015, s nabytím právní moci dne 29.6.2015.

Dne 26.5.2015 bylo vydáno Ministerstvem životního prostředí Rozhodnutí o poskytnutí dotace s přislíbenou max. výší dotace z Fondu soudržnosti 3 519 816,- Kč z celkových způsobilých výdajů ve výši 5 866 360,21 Kč. Celkové náklady na realizaci této akce včetně přípravy jsou vyčísleny na 8 895 377,50 Kč. Výše částky na spolufinancování akce Městem bude upřesněna po přijetí dotace, kterou v současné době očekáváme.

Součástí této investiční akce nebyla sanace zdiva suterénních prostor budovy včetně opravy části kanalizace a nyní realizované opravy komunikace v areálu zdravotního střediska. Tyto práce zajišťuje majetkový odbor Městského úřadu v rámci opravy a údržby.

 Věříme, že splněním provedených opatření dojde ke snížení energetické náročnosti budovy zdravotního střediska a tím bylo přispěno k vysokému komfortu budovy a zajištění tepelné pohody ke spokojenosti nájemníků, pacientů a návštěvníků.