Je možné vznést připomínky k návrhu na stanovení záplavového území vodního toku Olešnice

Je možné vznést připomínky k návrhu na stanovení záplavového území vodního toku Olešnice

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, obdržel dne 22.9.2016 od Povodí Labe, státního podniku, jako příslušného správce vodního toku Olešnice, žádost o stanovení záplavového území a stanovení aktivní zóny záplavového území významného vodního toku Olešnice, ř. km 9,11 - 15,53.

Záplavové území pro tento vodní tok nebylo v minulosti nikdy vymezeno. Jedná se o nové vyhlášení záplavového území.

Rozsah a hranice záplavového území jsou zakresleny do mapového podkladu. Součástí je návrh na stanovení aktivní zóny záplavového území a stanovení hranic peridicity pravděpodobnosti povodně 5, 20 a 100 let.

Záplavové území vodního toku Olešnice včetně aktivní zóny se stanovuje opatřením obecné povahy. V současné době se jedná již o opakovaný (druhý) návrh opatření obecné povahy.

Dotčené osoby mohou k návrhu opatření obecné povahy podávat připomínky a to ve lhůtě do 30 dnů ode dne zveřejnění na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.

Připomínky se podávají Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství.

 

Omezení v záplavových územích 

V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

  V aktivní zóně je dále zakázáno

 těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,

 skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,

 zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,

 zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.