Červený Kostelec má nový plán odpadového hospodářství

Červený Kostelec má nový plán odpadového hospodářství

Město Červený Kostelec má povinnost zpracovat podle zákona o odpadech svůj plán odpadového hospodářství. Byl tedy zpracován zcela nový plán odpadového hospodářství města, který je nyní již platný.

Plán odpadového hospodářství zpracovávají města, která produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu. Například v roce 2015 město Červený Kostelec vyprodukovalo necelých 14 t nebezpečného odpadu a přes 2856 t ostatního odpadu.

Jedná se o strategický dokument města v oblasti plánování v odpadovém hospodářství. Plán odpadového hospodářství města je závazným podkladem pro jeho činnost v oblasti odpadového hospodářství a podkladem pro zpracování územně plánovací dokumentace města.  Tento plán se zpracovává za účelem vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi podle zákona o odpadech.

Plán má tři části: Analytická část plánu obsahuje vyhodnocení stavu odpadového hospodářství města. Závazná část plánu obsahuje opatření pro předcházení vzniku odpadů v souladu s plánem odpadového hospodářství kraje a stanoví cíle a opatření k jejich dosažení v rámci obecního systému pro nakládání s odpady a soustavu indikátorů k hodnocení plnění těchto cílů. Směrná část plánu obsahuje návrhy na zlepšení obecního systému nakládání s odpady a kritéria hodnocení změn podmínek, na jejichž základě byl plán odpadového hospodářství města zpracován.

Plnění závazné části plánu podléhá každoročnímu vyhodnocování. Tímto město Červený Kostelec tento plán zveřejňuje.

Nový plán odpadového hospodářství se připravoval více než rok a je zpracován v souladu se závaznou částí platného Plánu odpadového hospodářství Královéhradeckého kraje. Zpracovatelem je společnost ISES, s.r.o., IČ 64583988, Praha, v souladu se smlouvou o dílo ze dne 4.11.2015. Odborný garant Ing. Karel Bursa.

Návrh plánu odpadového hospodářství města Červený Kostelec schválilo zastupitelstvo na svém zasedání dne 22.9.2016. K plánu se vyjádřil Krajský úřad Královéhradeckého kraje, který k němu neměl připomínky, a to sdělením ze dne 7.11.2016. 

Platnost plánu je 5 let od data schválení plánu krajským úřadem, tedy do 7.11.2021. Při významné změně v odpadovém hospodářství města je nutné zpracovat změnu plánu.