Vyhlášení výsledků architektonické soutěže na řešení prostranství mezi školami

Architektonická soutěž na řešení veřejného prostranství mezi školami v Červeném Kostelci probíhala od června 2016. Cílem soutěže bylo vybrat tým architektů, kteří připraví návrh a následně projekt na realizaci úprav prostranství včetně nového objektu kavárny podle zadání města Červený Kostelec.

Soutěž byla organizována jako dvoukolová. Do prvního kola bylo přihlášeno celkem dvanáct návrhů. Z prvního kola porota vybrala celkem čtyři týmy, které vyzvala k dopracování, precizaci a doplnění předložených návrhů. Ve druhém kole potom určila vítěze a ocenila další dva návrhy podle celkové kvality díla a splnění požadavků zadavatele.

1. místo

2021 s.r.o., Anenská 3, 811 05 Bratislava, Slovenská republika (autoři Ing. arch. Peter Lényi, Ing arch. Marián Lucký, Ing. arch. Ondrej Marko, Bc. Monika Bočková, Ing. Michal Marcinov)

 

Hodnocení poroty

Dispozičně dobře řešené, promyšlené dělení na tři sekce, kvalitní současná architektura nově navrhované budovy. Slabinou je návaznost pavilonu na herní část, která netvoří kompaktní celek. Rušná ulice dobře odstíněna linií stromů. Otázkou je řešení parkování v ploše před městským úřadem, která je využitelná jako malé náměstí, při méně nápadném vyznačení parkovacích stání však lze dobře skloubit funkci parkoviště i shromažďovací plochy, celkově se povedlo vytvořit kvalitní městský prostor. Střední plocha je funkční a lze ocenit nelpění na kaučukovém povrchu, resp. celková otevřenost vůči variantním návrhům s tím, že autoři považují za podstatný základní koncept. Střední část s prostorem pro děti je po úpravách v druhé fázi přiměřená. Nejdiskutabilnější je dosadba v okolí pomníku, prostor je zajímavý, ale tvarované dřeviny jsou příliš náročné na údržbu. Problémem je i nepochozí povrch pod stromy v okolí památníku, což ochuzuje užívání daného prostoru o silný zážitek pobytu pod korunami stromů. Velmi důležité bude řešení detailů, realizace může být náročná a nesmí porušit velkorysost původního založení.

2. místo

Ing. arch. Alexandr Skalický, Vančurova 1333, 547 01 Náchod

 

Hodnocení poroty

Koncept je velmi jednoduchý a respektuje místo. Chybí ale detaily, drobné prvky jsou nedotažené a působí příliš drobně ve vztahu k okolí a k velikosti travní plochy, takže celkový dojem je poněkud strohý. Nepříliš šťastně umístěné parkoviště, které se ale dá snadno řešit nenápadněji. Dobře umístěná budova, avšak rozpačité umístění vodního prvku, dále chybí vstup k bočnímu vchodu budovy ZŠ, který je hodně využívaný. Není šťastná absence podélného nástupu k pomníku, resp. u návrhu chybí podélné a příčné křížení u památníku, takže k němu nelze jít po cestě přímo; podélný přístup se ruší a není ničím nahrazen. Je ale dobře vidět park a dobře řeší shromažďovací plochu. Umístění kašny se jeví jako náhodné, bez hlubších kompozičních souvislostí, Stromy na spodní hranici dostatečného množství.

3. místo

Mgr. inz. arch. kraj. Katarzyna Dorda, Čestmírova 266/18, 140 00 Praha 4

Ing. arch. Šárka Ullwerová, Hlubočky 253, 549 11 Dolní Radechová

Ing. Jitka Ullwerová, Hronova 1561, 547 01 Náchod

Ing. arch. Martin Březina, Nám. Před Bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6

 

Hodnocení poroty

Největším nedostatkem je umístění budovy v uliční čáře. Umístění vodního prvku je neodůvodněné. Realizace i provoz budou finančně náročné. Návrh přesouvá veškeré aktivity poněkud násilně do středu, i když základní myšlenka, aby se lidé setkávali, je dobrá. V první fázi byl návrh příliš formální, tato formálnost zůstala i přes připomínky zachována. Zvolená forma je na úkor funkčnosti. Umístění budovy je chybné, neboť nevytváří prostor před městským úřadem. Stejně tak průchod budovou se sezením není příjemný a nebude příliš funkční, vše je příliš podřízeno myšlence bulváru, který však bulvárem není. Nástup do prostranství má příliš úzké hrdlo, průchodnost je příliš omezena. Nároží Freiwaldovy spořitelny je málo vidět. Záhony jsou překážkou příčné komunikace.

 

Kompletní informace o průběhu a výsledcích soutěže najdete na stránkách České komory architektů:

https://www.cka.cz/cs/souteze/vysledky/verejne-prostranstvi-mezi-skolami-v-cervenem-kostelci

Náhledy v pdf viz příloha níže.

Marek Wajsar, architekt města