Na vodním toku Olešnice bylo stanoveno nové záplavové území

Na vodním toku Olešnice bylo stanoveno nové záplavové území

Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, stanovil dne 10.4.2017 opatřením obecné povahy rozsah záplavového území pro významný vodní tok Olešnice v ř. km 9,11 - 15,53 na území obcí Červený Kostelec a Rtyně v Podkrkonoší, a to na základě žádostí Povodí Labe, státního podniku, jako příslušného správce vodního toku Olešnice, ze dne 22.4.2009 a dále 22.9.2016. Ke zveřejnění opatření obecné povahy došlo dne 19.4.2017.

Záplavové území pro tento vodní tok nebylo v minulosti nikdy stanoveno. Jedná se o nové vyhlášení záplavového území.

Rozsah a hranice záplavového území jsou zakresleny do mapového podkladu. Součástí opatření obecné povahy je i stanovení aktivní zóny záplavového území a stanovení hranic periodicity pravděpodobnosti povodně 5, 20 a 100 let.

Více informací o záplavovém území je zveřejněno na úřední desce.

 

Omezení v záplavových územích 

V aktivní zóně záplavových území se nesmí umísťovat, povolovat ani provádět stavby s výjimkou vodních děl, jimiž se upravuje vodní tok, převádějí povodňové průtoky, provádějí opatření na ochranu před povodněmi nebo která jinak souvisejí s vodním tokem nebo jimiž se zlepšují odtokové poměry, staveb pro jímání vod, odvádění odpadních vod a odvádění srážkových vod a dále nezbytných staveb dopravní a technické infrastruktury, zřizování konstrukcí chmelnic, jsou-li zřizovány v záplavovém území v katastrálních územích vymezených podle zákona č. 97/1996 Sb., o ochraně chmele, ve znění pozdějších předpisů, za podmínky, že současně budou provedena taková opatření, že bude minimalizován vliv na povodňové průtoky; to neplatí pro údržbu staveb a stavební úpravy, pokud nedojde ke zhoršení odtokových poměrů.

  V aktivní zóně je dále zakázáno

 těžit nerosty a zeminu způsobem zhoršujícím odtok povrchových vod a provádět terénní úpravy zhoršující odtok povrchových vod,

 skladovat odplavitelný materiál, látky a předměty,

 zřizovat oplocení, živé ploty a jiné podobné překážky,

 zřizovat tábory, kempy a jiná dočasná ubytovací zařízení.