Pořízení nového zásahového vozidla CAS 30

Město Červený Kostelec podalo žádost o dotaci do Integrovaného regionálního operačního programu, výzvy č. 19 Technika pro IZS na projekt "Pořízení nového zásahového vozidla CAS 30 (velkokapacitní požární cisterny pro velkoobjemové hašení) pro JSDH Červený Kostelec JPO II/2-C".

Žádost byla dne 16.7.2016 schválena k financování. Celkové způsobilé výdaje projektu jsou plánovány ve výši 7 522 993,00 Kč. Podpora z EU (EFRR) bude činit 85 %, tedy 6 420 044,05 Kč, 5 % bude poskytnuto ze státního rozpočtu a 10 % se bude podílet Město Červený Kostelec svým spolufinancováním z městského rozpočtu. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31.8.2017.

Cílem tohoto projektu je výrazné zvýšení kvality a efektivity řešení mimořádných událostí vzniknuvších především v důsledku extrémního a dlouhotrvajícího sucha, které má dopad na vznik nejen lesních požárů. Specifickými cíli projektu pak jsou:

a) snížení negativních jevů mimořádné události

b) modernizace zásahové techniky a technické vybavenosti JSDH Červený Kostelec

c) zvýšení připravenosti JSDH a zvýšení kvality řešení mimořádných událostí

d) snížení časové dotace potřebné při záchranných a likvidačních prací při řešení mimořádných událostí.

Výstupem projektu je nákup nové velkokapacitní požární cisterny CAS 30 pro JSDH Červený Kostelec o výkonu čerpadla 3 000 l.min-1, objemem nádrže na vodu 8 000 - 9 099 l a se zařízením pro výrobu a dopravu pěny. Nová cisternová automobilová stříkačka bude představovat speciální techniku využitelnou u řady mimořádných událostí a to nejen na území ORP Náchod. Především však bude určena k velkoobjemovému hašení a to zejména při hašení požárů vzniklých v důsledku extrémního sucha (lesní požáry, požáry zemědělských produktů apod.) a k dalším mimořádným událostem.