Cyklostezka a místní komunikace v průmyslové zóně Červený Kostelec

Stavba cyklostezky a místní komunikace v průmyslové zóně je oficiálně dokončena kolaudačním souhlasem, který vydal Městský úřad Náchod, odbor dopravy a silničního hospodářství dne 17.1.2018. Akce je ukončena i po finanční stránce a konečná částka, čerpaná z rozpočtu města na tuto investiční akci činila včetně přípravy 9 745 825,22 Kč.

Věříme, že stavba přispěje ke spokojenosti nejen zaměstnanců a návštěvníků přilehlých firem ale i všech občanů, kteří do této oblasti zavítají ať už pěšky nebo na kole.

24.1.2017

Marta Winterová, odbor rozvoje města 


Dne 14.12.2017 převzalo Město Červený Kostelec od zhotovitele dokončenou stavbu cyklostezky a místní komunikace v průmyslové zóně. Cyklochodník, včetně nového parkoviště a autobusové zastávky, je již veřejně přístupný a slouží svému účelu.

  

14.12.2017

Marta Winterová, odbor rozvoje města


Město Červený Kostelec ve spolupráci se sdružením Industrial Park CK, s.r.o. realizuje v letošním roce stavbu nové veřejné cyklostezky pro cyklisty a pěší podél areálu Industrial Park v průmyslové zóně s napojením na stávající veřejné chodníky. Součástí stavby je i nová autobusová zastávka, rozšíření a úpravy místní komunikace, nové parkoviště pro osobní automobily, dešťová kanalizace, přeložka nadzemního hydrantu, oplocení, venkovní osvětlení a přeložka telekomunikačního kabelu.

Na základě Smlouvy o spolupráci, kterou uzavřelo Město Červený Kostelec a Industrial Park CK, s.r.o. dne 21.12.2016 jsou stavební objekty rozděleny následovně.

Město Červený Kostelec hradí stavební objekty:

  • 01 Cyklostezka
  • 02 Místní komunikace
  • 03 Autobusová zastávka
  • 07 Dešťová kanalizace a vsakování (částečně)
  • 08 Přeložka telekomunikačního vedení.

Industrial Park CK, s.r.o. potom hradí stavební objekty:

  • 04 Zpevněné plochy Industrial
  • 05 Oplocení a 3 vjezdové brány
  • 06 Venkovní osvětlení
  • 07 Dešťová kanalizace a vsakování (částečně)

Projektovou dokumentaci vypracovala firma ORGATEX – NÁCHOD, s.r.o. v září 2015. Na jejím podkladě bylo dne 12.8.2016 vydáno územní rozhodnutí a dne 18.5.2017 stavební povolení.

Na základě výběrového řízení byl vybrán dodavatel stavby, kterým je firma EUROVIA CS, a.s., Praha. Dne 30.5.2017 byla podepsána Smlouva o dílo a dne 5.6.2017 proběhlo předání staveniště a byla zahájena stavba. Termín dokončení stavby je dle Smlouvy o dílo a dle Dodatku č.1 ke smlouvě o dílo 30.11.2017.

Každý týden se koná kontrolní den, kterého se účastní zástupci Města Červený Kostelec, zástupci Industrial Park CK, s.r.o., zástupce projektanta firmy ORGATEX-NÁCHOD, zástupce zhotovitele firmy EUROVIA CS, a.s., technický dozor investora a koordinátor BOZP a případně další přizvaní správci sítí apod.

Cyklostezka a místní komunikace v průmyslové zóně Červený KostelecCyklostezka a místní komunikace v průmyslové zóně Červený KostelecCyklostezka a místní komunikace v průmyslové zóně Červený KostelecCyklostezka a místní komunikace v průmyslové zóně Červený KostelecCyklostezka a místní komunikace v průmyslové zóně Červený KostelecCyklostezka a místní komunikace v průmyslové zóně Červený KostelecCyklostezka a místní komunikace v průmyslové zóně Červený KostelecCyklostezka a místní komunikace v průmyslové zóně Červený Kostelec Cyklostezka a místní komunikace v průmyslové zóně Červený Kostelec

 

7.11.2017

Marta Winterová, odbor rozvoje města

 

Soubory ke stažení

CELKOVÁ_SITUACE_500.pdf 890,6 KB Stáhnout