Rekonstrukce čtyř mostů

V roce 2016 realizovalo Město Červený Kostelec rozsáhlou stavební akci, při které byly rekonstruovány čtyři mosty na území našeho města. Jedná se o tyto mosty:

 • SO.01 Most v ul. Zemědělská (Červený Kostelec) – kompletní rekonstrukce – vybourání stávajícího mostu včetně podpěr. Nový most proveden jako rámová železobetonová konstrukce o jednom poli. Pod mostem vybudována nová kyneta pro bezproblémový přechod ryb. Dno v místě mostu zpevněno obkladem z kamene do betonu. Část nábřežních hran zpevněna krátkými železobetonovými křídly, část břehů zpevněna kamenným obkladem do betonu.

  Most v ul. Zemědělská - původní stavMost v ul. Zemědělská - původní stav Most v ul. Zemědělská - nový stavMost v ul. Zemědělská - nový stavMost v ul. Zemědělská - nový stav
 • SO.02 Most u Rousků (Olešnice) – kompletní rekonstrukce - vybourání stávajícího mostu včetně podpěr. Nový most proveden jako rámová železobetonová konstrukce o jednom poli. Pod mostem vybudována nová kyneta pro bezproblémový přechod ryb. Dno v místě mostu zpevněno obkladem z kamene do betonu. Část nábřežních hran zpevněna krátkými železobetonovými křídly, část břehů zpevněna kamenným obkladem do betonu.

  Most u Rousků - původní stavMost u Rousků - původní stavMost u Rousků - nový stavMost u Rousků - nový stavMost u Rousků - nový stav
 • SO.03 Most u Klepáčků (Olešnice) - kompletní rekonstrukce - vybourání stávajícího mostu včetně podpěr. Nový most proveden jako rámová železobetonová konstrukce o jednom poli. Pod mostem vybudována nová kyneta pro bezproblémový přechod ryb. Dno v místě mostu zpevněno. Nábřežní hrany zpevněny prodlouženými křídly z železobetonu a část křídel po proudu nově vyskládána ze stávajících prvků původního opevnění břehu. V rámci rekonstrukce mostu provedena přeložka vodovodu a přeložka vodovodní přípojky.

  Most u Klepáčků - původní stavMost u Klepáčků - původní stavMost u Klepáčků - nový stavMost u Klepáčků - nový stavMost u Klepáčků - nový stav
 • SO.04 Most u rybníka (Olešnice) – kompletní rekonstrukce – stávající most vybourán včetně podpěr. Nový most o dvou polích, překlenutých železobetonovými deskami na vrubových kloubech. Opěry mostu z železobetonu s kamenným obkladem, křídla mostu nově vyzděna, před mostem a za mostem nový železobetonový práh. Za mostem po směru toku potoka nově zřízena opěrná zeď s novým jedlovým prahem, za vývarem nový jedlový práh. Pod mostem v korytě vybudována nová kyneta pro bezproblémový přechod ryb. Dno v místě mostu zpevněno obkladem z kamene do betonu. V rámci rekonstrukce mostu provedena přeložka vodovodu.

  Most u rybníka - původní stavMost u rybníka - původní stavMost u rybníka - původní stavMost u rybníka - nový stavMost u rybníka - původní stavMost u rybníka - nový stavMost u rybníka - nový stavMost u rybníka - nový stavMost u rybníka - nový stavMost u rybníka - nový stav

Projektant celé stavby (tzn. všech čtyř výše uvedených stavebních objektů) byl vybrán ve výběrovém řízení dne 9.2.2015 a stala se jím firma PROKONSULT s.r.o., Červený Kostelec, Ing. Vratislav Nývlt. Tato firma vypracovala dokumentaci k územnímu řízení, dokumentaci ke stavebnímu povolení a následně dokumentaci pro provedení stavby. Na podkladě těchto dokumentací bylo dne 7.12.2015 vydáno územní rozhodnutí a v květnu 2016 byla postupně vydána stavební povolení na všechny čtyři mosty.

Během probíhajícího stavebního řízení bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Výzva k podání nabídek byla dne 17.2.2016 schválena Radou města a následně 19.2.2016 zveřejněna na profilu zadavatele. Dne 21.3. 2016 proběhlo hodnocení všech došlých nabídek a jako vítězná byla vybrána firma FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby, a.s., Brno.

Dne 16.6.2016 byla podepsána smlouva o dílo a dne 11.7.2016 bylo předáno staveniště zhotoviteli.

Zhotovitel předal dokončenou stavbu městu dne 21.11.2016.

V únoru 2017 byla vydána kolaudační rozhodnutí ke všem čtyřem mostům.

Celkové náklady akce včetně přípravy činili 13 088 552 Kč. Z toho 10 798 396 Kč bylo uhrazeno z dotace, přidělené Ministerstvem dopravy v rámci programu: Obnova místních komunikací po povodních.

       

 

10.11.2017

Marta Winterová, odbor rozvoje města