Rekonstrukce ulice Letná

Rekonstrukce ulice Letná

V září 2021 obdrželo město projektovou dokumentaci pro stavební povolení a pro provádění stavby od firmy VDI PROJEKT, s.r.o. Praha. Příčinou prodloužení termínu předání dokumentace bylo vleklé jednání s Povodím Labe o dešťové kanalizaci, od které nakonec muselo město ustoupit a v ulici Letná tak bude kanalizace jednotná.  Na dlouho připravovanou akci jsme získali stavební povolení v lednu 2023. V březnu 2023 proběhlo výběrové na zhotovitele stavby, kterého se zúčastnily dvě firmy. Jako nejvýhodnější byla vybrána firma Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597, 549 32 Velké Poříčí. Předpokládaný termín realizace je květen až prosinec 2023.

Akce zahrnuje kompletní rekonstrukci vozovky včetně podkladních vrstev a odvodnění a rekonstrukci chodníků a všech sítí technické infrastruktury v úseku od křižovatky z ulice Náchodská po ulici Vyšehradská. Nejedná se o ulici Borek.

Současně bude probíhat rekonstrukce el. vedení od společnosti ČEZ.  Stávající nadzemní kabelové vedení bude zrušeno a nahrazeno za nové vedení uložené v zemi.

V souborech ke stažení je přiložen Vytyčovací výkres, Katastrální situační výkres a Koordinační situační výkres.

Květen 2023, odbor rozvoje města

V říjnu 2016 byl vypracován investiční záměr na celkovou rekonstrukci ulice Letná. Podle tohoto záměru se předpokládá nové dispoziční řešení uličního profilu v souvislosti s novým dopravním režimem. Ulice by měla být koncipována jako obytná zóna s vymezeným parkovacím stání, zakončená stezkou pro cyklisty a pěší s propojením do ulice Vyšehradská. Celková rekonstrukce bude provedena včetně všech inženýrských sítí.

V lednu 2017 bylo vypsáno výběrové řízení na projektanta. Bohužel v termínu pro podání nabídek nepřišla žádná nabídka a výběrové řízení bylo zrušeno. V červnu bylo výběrové řízení vypsáno znovu a vítěznou nabídku podala firma VDI PROJEKT, s.r.o. Praha. S touto firmou byla dne 10.8.2017 podepsána smlouva o dílo na zpracování projektové dokumentace pro územní řízení. Podle této smlouvy by měla být nejpozději 14.3.2018 podána žádost o územní rozhodnutí.

 

14.11.2017

Marta Winterová, odbor rozvoje města

 

Odkaz na mapový portál ...