Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vás informoval o aktuální situaci v městské radě

 

Jak  jste již byli informováni, 18.10.2017 tři členové rady podali rezignaci na členství v Radě města Červený Kostelec (paní Michaela Cinková, paní Marcela Kollertová a Mgr. Štěpán Nosek). Na základě této skutečnosti, jsem svolal na 2.11.2017 jednání Zastupitelstva města Červený Kostelec, abychom zvolili nové členy rady. 

2.11. 2017 řádně proběhlo veřejné jednání Zastupitelstva města Červený Kostelec a byli zvoleni tři noví radní:

pan Lukáš Laštovička, DiS. (Spoluobčané), pan Tomáš Rýdl (Spoluobčané) a pan Petr Nejman (SNK pro rozvoj města),

(členy rady zůstávají Ing. Milan Hrstka (Spoluobčané) a Ing. Roman Kejzlar (SNK pro rozvoj města).

Novým radním gratuluji ke zvolení a věřím, že budeme úspěšně pokračovat v započaté práci.

Odstupujícím radním i celé radě, zastupitelstvu, komisím rady a úřadu děkuji za odvedenou dosavadní práci v tomto volebním období. Samozřejmě je stále co zlepšovat a stále se všichni máme co učit, ale to je v životě i v každé práci běžné a musíme býti v tomto směru aktivní. Co vše se podařilo udělat, se dočtete níže (dle mého názoru je toho hodně).

Rád bych touto cestou poděkoval pracovníkům odboru rozvoje města za odvedenou (nelehkou a odpovědnou) práci.

Dále připojuji krátký komentář k práci v městské radě. Každý radní, či zastupitel měl, má a bude mít dostatečný prostor k předkládání návrhů, příspěvků do diskuse a argumentaci k projednávaným bodům a budu to tak dělat i nadále, i když je mi to občas vyčítáno. V drtivé většině projednávaných bodů na městské radě panovala shoda, přednostně jsme hledali koncensus, a pokud koncensus nebyl nalezen, tak jsme hledali kompromisní řešení. Pokud jsme kompromis nenašli tak rozhodoval nadpoloviční počet hlasů, což se dělo velmi zřídka. Úkoly z městské rady jsou zařazovány do softwaru TED (od roku 2016), kde jsou evidovány, následně plněny a kontrolovány.

Mým aktuálním úkolem je stabilizovat situaci. Bylo zajištěno řádné zvolení členů městské rady, což je v této době, kdy připravujeme rozpočet města pro rok 2018 to nejdůležitější. Na prvním místě je, aby byl zachován řádný chod města a nebylo narušeno pracovní tempo rozvoje města.

Investiční akce a rozsáhlejší opravy (realizované):

 
Realizováno Celkové  Z toho Dotační zdroj Příprava Realizace
náklady v Kč dotace
Splašková kanalizace vč. kanalizačních přípojek Bohdašín 12 458 095 6 017 942 Operační program Životní prostředí 2009-2013 2014-2015
Dešťová kanalizace Bohdašín 5 517 580           2014 2015
Oprava povrchů komunikací Bohdašín 2 682 439           2015 2015
Náves Bohdašín 372 971           2017 2017
Splašková kanalizace vč. kanalizačních přípojek Stolín - Mstětín 19 689 437 5 796 000 Operační program Životní prostředí 2007-2014 2015-2016
Dešťová kanalizace Stolín vč. oprav povrchů komunikaci patřících do dešťové kanalizace 6 692 597           2015 2016
Oprava povrchů komunikací Stolín směr Mstětín a u hřiště 1 448 295           2016 2016
Náves Stolín 188 953           2016 2016
Snížení energetické náročnosti a instalace TČ v ZŠ Olešnice 2 391 938 1 905 570 Operační program Životní prostředí 2014 2015
Snížení energetické náročnosti objektu zdravotního střediska 8 895 377 3 519 816 Operační program Životní prostředí 2013-2014 2015
Rekonstrukce komunikací v areálu zdravotního střediska 973 241           2014-2015 2015
Intenzifikace ČOV (Chemické srážení fosforu) 677 939           2014 2015
Sběrný dvůr odpadů 7 506 781 6 668 285 Operační program Životní prostředí 2013-2014 2015
Splašková kanalizace Bohdašín - Náměrky vč. kanalizačních přípojek 780 477           2015 2016
Oprava povrchů komunikací Bohdašín - Náměrky  318 088           2017 2017
Vodovod od bytovek pod tratí k bramborárně Olešnice 1 466 654           2016 2016
Pořízení technického hasičského vozidla (JPO II. - Č.Kostelec) 3 139 211 2 825 289 Rozvoj spolupráce hasič.sborů na českopolském příhranišním území 2014-2015
Pořízení nového zásahového vozidla CAS 30 (JPO II. - Lhota) 7 753 257 6 451 348 Integrovaný regionální operační program 2016 2017
Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje Červený Kostelec 2 206 516 2 145 547 Operační program Životní prostředí + Královéhradecký kraj 2014 2015
Rekonstrukce 4 mostů přes potok Olešnice 13 088 552 10 798 396 Ministerstvo dopravy 2014-2016 2016
Školní a víceúčelové hřiště u ZŠ Horní Kostelec 1 291 407          2015 2016
Zázemí pro tenisové kurty 7 503 291          2016 2016-2017
Cyklostezka a místní komunikace v průmyslové zóně (Industrial Park) 9 486 469          2015-2017 2017
Kanalizační a dešťová přípojka ZŠ Horní Kostelec 1 126 782          2016 2017
Spojovací chodba MŠ Náchodská - zajištění únikových cest a požární zabezpečení 1 531 889          2016 2017
Akustický podhled v Sokolovně 1 772 618          2016 2017
Přeložka vodovodního řadu u provozovny MASTR v Horním Kostelci 360 024          2014-2015 2016
Úprava domku u ZUŠ na učebnu bicích nástrojů 1 229 387          2015 2016
Kompletní zahradní úpravy vč. venkovního amfiteátru 265 260          2015 2016-2017
Nové ozvučení a mixážní pult v Divadle J.K.Tyla 299 880          2017 2017
Venkovní osvětlení Brodky (Spínací bod č. 23 - Lipky) 172 696          2015 2015
Územní plán města Červený Kostelec 821 842          2012-2017
Oprava povrchu chodníku Koubovka naproti Charitě 287 486          2016 2017
Oprava povrchu chodníku Koubovka u čp. 898 a 899 233 556          2016 2017
Oprava povrchu chodníku a komunikace "U sekyrkárny" 257 401          2017 2017
Rekonstrukce zahrady u domku Boženy Němcové 182 081   2016 2017

 

Připravené a připravované projekty:

 

Optický kabel od ul. 17.listopadu ke kotelně Gen.Kratochvíla - 1.etapa
Chodník "Obalovna - Devět Křížů" 
Rekonstrukce opěrné zdi v ulici Lánská
Novostavba zázemí volejbalového areálu
Interiér malého sálu Divadla J.K.Tyla
Rekonstrukce silnice III/5672 - inž. sítě a chodníky
Doprůzkum staré ekologické zátěže na území města Červený Kostelec
Veřejné prostranství mezi školami 
Rekonstrukce ul. Letná
Chodník k ZŠ Olešnice
III/3038 Červený Kostelec - ul. Sokolská
Parkoviště - hrad Vízmburk
Komunikace pro cyklisty a chodce Č.K. - Stolín
Přechod pro chodce ul. 5.května
Park A.B.Svojsíka
Výstavba nové tělocvičny při ZŠ V.Hejny
Červený Kostelec, Oblastní charita, Pazderna, průmyslový areál - kanalizace
Odkanalizování části území za potokem, Lhota za Č.K.
Kanalizace vč. komunikace v Pazderně
Optický kabel mezi MěÚ - Stará radnice - Městská policie
Rekultivace skládky Bohdašín
Zázemí a tribuna fotbalového hřiště 
Kompletní rekonstrukce víceúčelového hřiště (házená)
Opěrná zeď ul. Na Strži vč. rekonstrukce komunikace a inž. sítí
Rekonstrukce stará vodárna
Úprava hřiště Lhota
Akustický podhled Grafoklub
Oprava autobusových zastávek (Čertovina, ZŠ Horní Kostelec, U pošty H.Kostelec)
Územní studie
Autobusové zastávky průmyslová zóna  (oprašuje se)
Územní plán

 

Ing. Rostislav Petrák, starosta