Snížení energetické náročnosti a instalace TČ v ZŠ Olešnice

Město Červený Kostelec v roce 2015 realizovalo projekt s dotací fondů evropské unie s názvem „Snížení energetické náročnosti a instalace TČ v ZŠ Olešnice“. Základní škola v Olešnici č.p. 190 se dočkala zateplení obvodového pláště budovy kontaktním zateplovacím systémem z polystyrenu tl. 140 mm včetně zateplení stropu II. nadzemního podlaží minerální vlnou a zateplení ploché střechy nad I. nadzemním podlažím polystyrenem tl. 260 mm. Zhotovitelem stavebních prací spojených se zateplením pláště a stropu základní školy je Libor Jindřichovský z Hlinska (IČ: 691 17 900). Dále se změnil způsob vytápění objektu osazením tepelného čerpadla voda/vzduch v provedení vnitřní instalace o výkonu 15 kW s akumulační nádrží o objemu 700 litrů. Jako bivalentní zdroj je použit elektrokotel o výkonu 12 kW. Dodavatelem tepelného čerpadla včetně instalace a instalace otopné soustavy je společnost VK INVESTING s.r.o. z Jaroměře (IČ: 492 87 851). Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti budovy základní školy v Olešnici.

Realizací projektu dochází k významným úsporám nákladů za vytápění, ke snížení spotřeby energie o cca 51 GJ tepla, což odpovídá úspoře 24 tun CO2 ročně.

Tento projekt s akceptačním číslem 14170133 byl spolufinancován z rozpočtu Evropské unie, a to prostředky Fondu soudržnosti prostřednictvím SFŽP ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí, Prioritní osa 3 – Udržitelné využívání zdrojů energie, oblast podpory 3.2. – Realizace úspor energie a využití odpadního tepla (u nepodnikatelské sféry).

Z celkových nákladů akce ve výši 2 391 938 Kč vč. přípravy byla z Fondu soudržnosti uhrazena částka ve výši 1 780 943,08 Kč a ze Státního fondu životního prostředí částka ve výši 104 761,35 Kč.

původní stavprůběh zateplování budovy

průběh zateplování budovynový stav