Nařízení hejtmana Královéhradeckého kraje

ROZHODNUTÍ hejtmana Královéhradeckého kraje

č. 1/2018 ze dne 25. 7. 2018
O VYHLÁŠENÍ POČÁTKU OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK
V souladu s ustanovením článku 2, § 3 odst. 3) Nařízení Královéhradeckého kraje č. 3/2002 ze dne 9. října 2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru (dále jen „nařízení kraje“), na návrh ředitele Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje a na základě posouzení situace

v y h l a š u j i pro celé území Královéhradeckého kraje
OBDOBÍ MIMOŘÁDNÝCH KLIMATICKÝCH PODMÍNEK
dle článku 1, § 2 písm. a) nařízení kraje na dobu ode dne vyhlášení do odvolání z důvodu mimořádných klimatických podmínek způsobených obdobím bez déletrvajících dešťových srážek a s mimořádně teplým a suchým počasím.

Čl. 1
Omezení a opatření
Po dobu účinnosti tohoto rozhodnutí se ve smyslu článku 2, § 3 odst. 2) nařízení kraje se nařizuje dodržování přílohy č. 1 nařízení kraje a zakazuje se:
1. kouření, rozdělávání nebo udržování otevřeného ohně na lesních pozemcích do vzdálenosti 50 m od okraje lesního pozemku,
2. rozdělávání a udržování otevřeného ohně v přírodním prostředí,
3. táboření na lesních pozemcích a ve volné přírodě mimo vyhrazená místa,
4. odhazování hořících nebo doutnajících předmětů na lesních pozemcích a ve volné přírodě,
5. spalování odpadů a dalších hořlavých látek na volném prostranství, jakož i jejich hromadění v blízkosti lesních porostů, polí s obilovinami a pícninami,
6. jízda parních lokomotiv bez přijatých protipožárních opatření,

7. vjezd a stání motorových vozidel na lesních pozemcích (toto ustanovení se netýká motorových vozidel, která jsou určena k pracovní hospodářské činnosti v lesích, a vozidel vlastníků nemovitostí umístěných na lesních pozemcích).
Vlastníkům, správcům a osobám zajišťujících nebo provádějících hospodářskou činnost pro vlastníky lesů se stanovují následující podmínky požární bezpečnosti:

a) zakazuje se:
1. pálení klestí a dřevních zbytků na lesních pozemcích a ve volné přírodě,
2. při lesních pracích používání mechanizačních prostředků, které nejsou opatřeny lapači jisker nebo jiným zařízením zabraňujícím úletu karbonu u výfukových potrubí.

b) nařizuje se:
1. prověřit dosažitelnost vodních zdrojů k hašení požárů, dopravit jednoduché hasební prostředky a nářadí na předem určená místa k hašení lesních požárů,
2. zajistit průjezdnost příjezdových cest do lesních porostů
Obce jsou povinny zajistit následující podmínky požární bezpečnosti v souladu s přílohou č. 1 nařízení kraje.

Čl. 2
Účinnost
Toto rozhodnutí nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. Rozhodnutí končí dnem ukončení období mimořádných klimatických podmínek.

Čl. 3
Poučení
Proti tomuto rozhodnutí není ve smyslu zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, přípustné odvolání.
Dotčené obecní úřady zveřejní toto rozhodnutí na úředních deskách.
V Hradci Králové, dne 25. 7. 2018

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman Královéhradeckého kraje