Zrušení opatření obecné povahy při nedostatku vody

Městský úřad Náchod, odbor životního prostředí (dále jen „vodoprávní úřad“), jako příslušný vodoprávní úřad podle § 104 odst. 2 písm. c) a § 106 odst. 1 zákona číslo 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vodní zákon“), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení § 11 zákona číslo 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen správní řád),
ruší podle ustanovení § 115a odst. 1 vodního zákona opatření obecné povahy, vydané zdejším vodoprávním úřadem pod SpZn. KS 9811/2018/ŽP/Na/W (čj. MUNAC61712/2018/ŽP) ze dne 23.8.2018, které se týká zákazu odběrů povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Náchod, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží.

Soubory ke stažení

Zrušení opatření.pdf 139,7 KB Stáhnout