Přístavba výtahu u ZŠ V.Hejny

Registrační číslo projektu           CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012221

Název projektu                            Zajištění bezbariérovosti - výtah do ZŠ Červený Kostelec

Celkové výdaje projektu:             3 218 512,89 Kč

Celkové způsobilé výdaje:           1 600 000,00 Kč

Příspěvek EU:                              1 520 000,00 Kč

Město Červený Kostelec podalo žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty SCLLD a výzvy č. 7 IROP „MAS Mezi Úpou a Metují – IROP - Infrastruktura ve vzdělávání“ na projekt „Zajištění bezbariérovosti - výtah do ZŠ Červený Kostelec“.  Projekt byl schválen k financování.

Celkové způsobilé výdaje projektu budou 1 600 000,00 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 95%, tedy 1 520 000,00 Kč a 5% připadne na spolufinancování z rozpočtu města. Město také ze svého rozpočtu pokryje nezpůsobilé výdaje. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2019.

Cílem projektu je komplexnost bezbariérového řešení v ZŠ V. Hejny Červený Kostelec - zajištění bezbariérovosti a zajištění bezbariérového vstupu k budově i po budově ZŠ. Realizací projektu a jeho aktivit se očekává usnadnění přístupu ke vzdělávání všem žákům s omezenou schopností pohybu či orientace. Díky realizaci projektu dojde ke zlepšení přístupu k formálnímu vzdělávání pro hendikepované žáky, dále ke zlepšení přístupu k neformálnímu vzdělávání pro hendikepované žáky, ke snížení potřeby asistence při realizaci vzdělávání a k zajištění rovného přístupu ke vzdělání
i s ohledem na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a děti se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

2.1.2020

odbor rozvoje města


V letních měsících bude realizována přístavba výtahu k budově druhého stupně základní školy V.Hejny, která naše město zase o malý kousek posune v odstraňování bariér. 

Výtah bude umístěn do dvora školy a bude přístupný po novém bezbariérovém chodníku od vstupu do šaten (od ulice 17.listopadu). Nosná konstrukce výtahové šachty je navržena ze svařovaných jeklových profilů, ve spodní části obezděná a ve zbývající vrchní části bude opláštění tvořeno tónovaným dvojsklem. Šachta bude zakryta plechovou stříškou. Nosnost výtahu je 630kg (tzn. 8 osob), pohon výtahu bude elektrický trakční s frekvenčním pohonem pro plynulý rozběh a dojezd.

Zhotovitelem stavby je firma RP Výtahy, s.r.o, Julia Fučíka 182, 517 71 České Meziříčí, která byla vybrána ve výběrovém řízení. (https://cervenykostelec.profilzadavatele-vz.cz/P19V10000220).

Termín výstavby je plánován od 14.6.2019 do 30.9.2019, s přerušením prací v týdnu od 14.8. do 18.8. z důvodu konání mezinárodního folklorního festivalu, který prostory školy využívá jako zázemí pro soubory.

 

26.4.2019

Marta Winterová, odbor rozvoje města