Výzva k předkládání žádostí o změnu územního plánu

POZOR ZMĚNA! K žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem není nutné dokládat stanovisko SCHKO Broumovsko, nejedná-li se o záměr na pozemku v chráněné krajinné oblasti Broumovsko. CHKO na naše území zasahuje pouze okrajově v k.ú. Bohdašín nad Olešnicí (Krkavčina) a k.ú. Horní Kostelec (V ráji) - viz přiložená mapka.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zastupitelstvo města Červený Kostelec projednalo na svém zasedání dne 20.6.2019 pořízení změny č.1 územního plánu, která bude zahrnovat podněty města, občanů a oprávněných investorů. V souvislosti s touto připravovanou změnou vyzýváme občany a organizace k podávání žádostí ke změnám územního plánu města Červený Kostelec.

Žádosti podávejte písemně na formuláři „Návrh na pořízení změny Územního plánu“, který je k dispozici na internetových stránkách města ve složce formuláře a dokumenty stavebního úřadu (https://www.cervenykostelec.cz/vyznamne-dokumenty/2013-08-stavebni-urad - formulář č.27) nebo v tištěné podobě na odboru rozvoje města (bývalá spořitelna – 1.patro).

Vyplněnou žádost doručte na podatelnu Městského úřadu v Červeném Kostelci nebo na odbor rozvoje města nejpozději do 30.8.2019.

Do změny č.1 budou zařazeny pouze žádosti o pořízení změny ve zkráceném postupu. Tato informace musí být v návrhu na pořízení změny územního plánu uvedena (zaškrnuta) a k žádosti musí být přiloženo:

1. Stanovisko dle §45i zákona č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, vydává Krajský úřad Královéhradeckého kraje – odbor životního prostředí a zemědělství / oddělení ochrany přírody a krajiny, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové (pro záměry na pozemcích v CHKO Broumovsko (Krkavčina, V ráji) vydává toto stanovisko Oddělení SCHKO Broumovsko, Ledhujská 59, 549 54 Police nad Metují.)

2. Stanovisko dle §55a zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, vydává Krajský úřad Královéhradeckého kraje – odbor životního prostřední a zemědělství / oddělení EIATO, Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové

O stanovisko 1. a 2. lze požádat společnou žádostí a Krajský úřad Královéhradeckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství vydá jedno stanovisko obsahující oba body.

Formuláře k žádostem o stanovisko nejsou k dispozici, žádá se formou dopisu. V žádostech je nutné popsat, jaké změny územního plánu budou konány, čísla parcel a katastrální území, popřípadě přiložit situační plánek.

Soubory ke stažení

CHKO_v_Cer_Kostelci.pdf 223,4 KB Stáhnout