Město Červený Kostelec bude rozdávat občanům zahradní kompostéry

Město Červený Kostelec bude rozdávat občanům zahradní kompostéry

Město Červený Kostelec dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval ekonomickou i ekologickou únosnost jeho dalšího využívání nebo odstraňování. Jelikož biologicky rozložitelný odpad tvoří významné procento (více než 37 %, zdroj: https://www.meneodpadu.cz/obce-a-mesta/) z celkového komunálního odpadu, který končí v popelnicích a následně na skládce, rozhodli jsme se maximálně podpořit systém domácího kompostování. Rádi bychom každému, kdo projeví zájem, poskytli kvalitní zahradní kompostér.

 

Proto v červnu loňského roku proběhla anketa mezi občany města týkající se zájmu o kompostér. Přihlásilo se 360 zájemců. Město se tedy rozhodlo vypracovat projekt s názvem: „Předcházení vzniku biologicky rozložitelných a textilních odpadů v městě Červený Kostelec“. Tento projekt je podpořen finanční dotací Fondů EU – Operačního programu Životní prostředí.

Proběhlo výběrové řízení této veřejné zakázky a byla uzavřena kupní smlouva. Dodávka kompostérů podle smlouvy by měla proběhnout nejpozději do 30.9.2019. Následně kompostéry budou rozdány zájemcům. O přesném termínu budete informováni na internetových stránkách města a prostřednictvím městského rozhlasu.

Město na projektu spolupracuje se společností ENVIPARTNER, s.r.o., IČ 28358589, Brno, která zpracovala projektovou dokumentaci a žádost o dotaci a také zastupovala zadavatele výběrového řízení. Dodavatelem kompostérů je společnost MEVA-Ostrava, s.r.o., IČ 64088707, Ostrava, vzešlá z proběhlého výběrového řízení. Součástí projektu je také pořízení jednoho kusu kontejneru na odpadní textil, který bude umístěn ve sběrném dvoře odpadů. Celkové náklady projektu činí 2.782.540,- Kč. Výše dotace z Fondů EU je 85 %.

 

Podmínky získání zahradního kompostéru:

 

Získat kompostér je možné uzavřením smlouvy o výpůjčce a následném darování.

Tato smlouva bude uzavřena přednostně se zájemcem o zahradní kompostér, který se o kompostér přihlásil v proběhlé anketě v červnu 2018. Zájemci jsou uvedeni v přehledu, který projednala rada města. Jedná se o 123 zájemců, kteří mají zájem o kompostér velikosti 1050 l a 237 zájemců, kteří chtějí kompostér o velikosti 2000 l. Zda jste v přehledu zájemců, si během září můžete ověřit na Městském úřadě Červený Kostelec, odboru výstavby a životního prostředí. Nyní již nelze měnit velikost kompostéru, kterou jste uvedli v anketě.

Kompostér bude poskytnut jen občanovi města do výpůjčky na základě uzavření příslušné smlouvy. Občanem města je fyzická osoba mající trvalý pobyt v Červeném Kostelci nebo vlastnící v Červeném Kostelci nemovitost. Vlastnictví této nemovitosti musí být prokázáno před uzavřením smlouvy. Kompostér je poskytnut zdarma po složení vratné kauce ve výši 200,- Kč. Doba výpůjčky je 5 let od uzavření smlouvy. Poté bude možné požádat město o vrácení kauce a kompostér se stává vlastnictvím vypůjčitele. Kompostér musí být umístěn na území města Červený Kostelec.

Pro velikost a hmotnost kompostéru (větší kompostér váží cca 39 kg) je možné požádat město o zprostředkování dodání kompostéru na místo jeho umístění na pozemek v Červeném Kostelci. V tomto případě je povinnost zaplatit městu předem náklady spojené s přepravou kompostéru, a to ve výši 50,- Kč.

 

Dalších 100 kusů kompostérů velikosti 1050 l a 2000 l (po 50 kusech) bude připraveno pro občany, kteří projeví svůj zájem o kompostér až nyní (nepřihlásili se o kompostér v anketě v červnu 2018). Toto množství může být i vyšší pokud někteří zájemci o kompostér z června 2018 svůj záměr zruší nebo nedojde s nimi k uzavření příslušné smlouvy. V říjnovém zpravodaji bude zveřejněna přihláška pro další zájemce a termín, od kdy je možné se o kompostér přihlásit. Nyní v září se tedy nepřihlašujte. Bude platit pravidlo, že kdo podá přihlášku dříve, má větší naději kompostér získat. Kompostéry se budou vydávat do volné kapacity. Toto se netýká zájemců, kteří o kompostér projevili svůj zájem v anketě v červnu 2018.

 

Uzavírání smluv o výpůjčce a následném darování zajištuje na základě pověření rady města Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a životního prostředí. Výdej kompostéru, případně jeho dodání na pozemek v Červeném Kostelci zajišťuje Městský úřad Červený Kostelec, odbor místního hospodářství. Může dojít k vypůjčení jen jednoho kusu kompostéru jedním člověkem. Na jednom pozemku může být umístěn jen jeden kompostér. 

O přesném termínu získat kvalitní zahradní kompostér budete informováni na internetových stránkách města a prostřednictvím městského rozhlasu (předpoklad je druhá polovina září až začátek října 2019). Předpokládaný termín může být posunut při případných problémech s dodáním kompostérů ze strany prodávajícího nebo z důvodu vyšší moci.

 

"Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí"