Strategie rozvoje zeleně města Červený Kostelec

Strategie rozvoje zeleně města Červený Kostelec

 

Město Červený Kostelec má nově zpracovanou Strategii rozvoje zeleně.  Zpracovatelem byl Svazek obcí "ÚPA". Dokument vytvořil pan Jan Lonc, DiS. v letech 2018-2019.

Dokument byl vytvořen v rámci projektu "Efektivní správa obcí Červenokostelecka a Českoskalicka" registrační čílo CZ.03.4.74/0.0/0.0/16-058/0007446. Financování bylo následující: prostředky z Evropské unie (85 %) - Evropský sociální fond, Operační program Zaměstnanost, prostředky ze státního rozpočtu (10 %), vlastní zdroje (5 %).

Strategii rozvoje zeleně města Červený Kostelec projednala na své schůzi dne 9.9.2019 rada města Červený Kostelec a usnesením strategii vzala na vědomí.

Uvedený dokument naleznete ve významných dokumentech na webu města.

V úvodu strategie je uvedeno:

Strategie rozvoje zeleně ve městě Červený Kostelec byla zpracována na základě několikaleté praxe v oboru a na základě poskytnutých a zjištěných podkladů.

Zda se půjde cestou níže zmíněných doporučení, či nikoliv, záleží zejména na vedení města.

Bylo by ku prospěchu, kdyby si občané vážili svého města jako cenného originálu, který se s ničím nesrovnává a to, co je na samotném městě výjimečné, aby pečlivě chránili, správně udržovali a citlivě rozvíjeli.

Dobré příklady táhnou a je dobré je následovat, což ovšem nelze dělat na úkor zavržení originality vlastního města.

Při aplikaci nových prvků do prostředí města je třeba myslet na to, aby byla tato díla vhodně integrována do nového prostředí s jistým respektem ke konkrétnímu místu, kde má být nový prvek umístěn.

Výsledkem zpracované Strategie rozvoje zeleně je připomenutí již stávajících návrhů ve vztahu k řešeným vytipovaným místům, ale i případná navrhnutá možná řešení.

Výstupní informace by tedy měly sloužit k efektivnější a kvalitnější úpravě veřejných prostranství, ale měly by také dopomoci ke snadnějšímu zadávání kritérii při poptávce po detailnějším zpracování jednotlivých prováděcích dokumentací.

 

Uvedený dokument by měl sloužil hlavně pro vedení města, městskému architektovi a městskému úřadu.