Listopadové slovo starosty

Listopadové slovo starosty

Vážení spoluobčané,
měsíc listopad je každoročně měsícem finalizace rozpočtu města pro další rok. I letos nás čeká hodně práce s přípravou tohoto nejdůležitějšího dokumentu města. Tvorba rozpočtu vychází z akčního plánu města, z aktu- álních potřeb oprav a současné finanční situace. V roce 2020 a dalších letech čeká naše město řada velkých investic, které máme dokumentačně připravené. V tomto roce byl velkým problémem nedostatečný zájem staveb- ních firem o stavební zakázky. Z tohoto důvodu se výběrová řízení na stěžejní stavební zakázky příštího roku budou provádět již během letošního podzimu. Byl bych rád, abychom se pohnuli ve stěžejních realizacích, a to rekonstrukci ulice Jiráskovy a Horního Kostelce. Rád bych upozornil vás, kteří nemáte připojený váš dům do kanalizačního řádu v této ulici, abyste využili zimního času a nechali si vyprojektovat vaši přípojku a následně ji v koordinaci s rekonstrukcí této ulice řádně připojili na kanalizační řád. Po rekonstrukci povrchů nebude žádoucí do nové konstrukce vozovky zasahovat. Další stěžejní akcí příštího roku je plánovaná rekonstrukce fotbalového zázemí včetně divácké tribuny. Tato stavba má vydané stavební povolení, TJ Červený Kostelec má podanou žádost o dotaci a na konci října již bude znám výsledek výběrového řízení. Výsledek, zda bude dotace přidělena, budeme znát na konci ledna. Věřím, že v příštím roce konečně přijde na řadu i úprava náměstí a také očekávané vybudování nového chodníku v úseku od obalovny k Devíti křížům. Dále bude připravena přestavba staré vodárny včetně technologie.
Pokud se vše podaří, tak budou do návrhu rozpočtu připraveny investice přesahující 140 milionů korun. Samozřejmě je zde řada neznámých, ale to je v současném rychlém běhu světa normální. Finančně bychom měli být schopni tyto rekordní investice pokrýt z úspor, z příjmů rozpočtu roku 2020 a také předjednáváme možnosti získání úvěru od bank. Na konci tohoto roku bude město prakticky oddluženo a nový úvěr bude určen na podporu plánovaných investic v dalších letech.
Dále mi dovolte, abych vás krátce informoval o naší zahraniční návštěvě v partnerském městě Uchte v Dolním Sasku. Opět po dvou letech měla možnost tentokrát dvanáctičlenná delegace, tvořená radními, zastupiteli, ředitelem školy a učiteli, navštívit toto město. Co se týká výstavby a investic, je toto město v podstatě hotové. Přibývají pouze instituce sociálního charakteru, jako je denní stacionář a odlehčovací služba pro seniory, sociální bydlení pro matky s dětmi v kritických životních situacích a také školky pro děti, nebo přesněji řečeno jesle. Podstatnou část dětí tvoří děti imigrantů a je zřejmé, že i zde bude docházet k jisté proměně společnosti, a budu našim přátelům z Německa držet palce, aby se jim integrační proces povedl dle jejich představ.
V další části tohoto úvodníku zpravodaje bych rád poděkoval paní Evě Zajíčkové, se kterou jsme se ve hřbitovní kapli minulý měsíc rozloučili. Paní Eva Zajíčková byla po dobu čtrnácti let zastupitelkou našeho města. Poprvé zastávala zájmy našich občanů v listopadu roku 1994 a naposledy tomu bylo v červnu loňského roku. Všichni si pamatujeme paní Evu Zajíčkovou jako ženu ve svých názorech přímou a odváž-nou. Svým naturelem energické ženy výrazně přispívala k věcné diskuzi a odpovědnému rozhodování, a to vždy v zájmu našeho města, našich občanů a svého přesvědčení. Její osobitý přístup napomáhal zdravé a demokratické atmosféře na půdě městského zastupitelstva. Byla příkladem aktivního, samostatného a pracovitého člověka, který svým proaktivním přístupem pomáhá svobodné a sebevědomé společnosti. Dovolte mi, abych paní Evě Zajíčkové za nemalou část jejího života, kterou věnovala městu Červený Kostelec, s úctou poděkoval.
V závěru si dovolím připomenout 30. výročí od sametové revoluce. 30 let je dlouhá doba, dá se říci, že se jedná o produktivní dobu jedné generace. Všichni vnímáme, že aktivní generace té doby již odchází a přichází generace nová. 30 let je doba, při které je toho možné hodně nového udělat, ale je to i doba, za kterou toho můžeme jako společnost hodně zapomenout. Jedinou cestou do budoucna je dle mého názoru vzdělaná a aktivní společnost s morálním základem, s dostatečným sebevědomím a odvahou, která jde ruku v ruce s pokorou a slušností. K příležitosti tohoto výročí jsou připraveny oslavy 30 let demokracie a svobody, na které vás srdečně zvu. Dovoluji si jednu akci vyzdvihnout, a to besedu s Václavem Malým, která se uskuteční v úterý 19. 11. v Divadle J. K. Tyla. Děkuji tímto panu Milanu Hruškovi, komisi rady města pro kulturu a spolkovou činnost a MKS za to, že pro nás tento sváteční program připravili. Přesný program najdete na straně 2 tohoto zpravodaje a na webu města.
Přeji vám všem hezký listopad, mnoho slunečných dnů a věřím, že si při příležitosti 30. výročí svobody a demokracie v naší zemi najdete chvilku k zamyšlení.
S úctou Rostislav Petrák, starosta města