Novoroční slovo starosty

Novoroční slovo starosty

Vážení spoluobčané,
jsme na počátku roku s dvěma dvacítkami za sebou, či před sebou a opět vám píši, co máme za sebou a hlavně co před sebou.
5. 12. na zastupitelstvu města jsme společně s většinou zastupitelů schválili rozpočet na tento rok. Je velice ambiciózní v inves- ticích. Podařilo se připravit velké investiční akce, které se budeme snažit zrealizovat. Tento měsíc budeme znát výsledek výběrového řízení na rekonstrukci Jiráskovy ulice a na konci ledna bychom měli vědět, jestli projekt rekonstrukce zázemí fotbalového stadionu včetně divácké tribuny získal dotaci z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Obě tyto akce v součtu znamenají investice za více než 80 milionů korun. Město má na tyto investice uspořené peníze a i z tohoto důvodu je možné se do takto velkých akcí pouštět. O dalším postupu těchto významných projektů vás budeme informovat. Dále bychom rádi v druhé polovině roku započali s dlouho očekávanou úpravou náměstí, spočívající v dláždění, úpravě zeleně, mobiliáře a podobně. Studii řešení náměstí bychom měli dostat od architekta Viktora Vlacha na konci února. Studie bude následně zveřejněna na webu města v sekci investiční akce. Další připravenou investicí je rekonstrukce staré vodárny na konci Langrovy ulice. Dále je připraveno vybudování nového chodníku od obalovny k Devíti křížům, kde bychom rádi získali dotaci ze státního fondu dopravní infrastruktury. Dále je do rozpočtu zařazeno pořízení nafukovací sportovní haly, abychom kapacitně posílili příští zimní sportovní sezonu. Dalším úkolem bude příprava projektů na další roky. Mezi tyto projekty například patří projekt Veřejného prostranství mezi školami, revitalizace parku A. B. Svojsíka, opěrná zeď včetně kanalizace v ulici Na Strži, rekonstrukce ulic Letná, Dvořáčkova, Lipky, dokumentace na vybudování chodníku v Olešnici od ZŠ po bývalou prodejnu, dále dokumentace na chodník v průmyslové zóně od bývalého Retipu po SaarGummi. Dále bychom rádi pořídili studii na tělocvičnu mezi základní a střední školou a byl bych rád, abychom také začali přípravu projektu domu pro seniory. Také budeme projektovat rozšiřování sítě optického kabelu na sportoviště a čistírnu odpadních vod. Rádi bychom pořídili studii na festivalový areál ve Smetanových sadech a studii na rozvoj kempu Brodský. Dále bychom měli začít s přípravou dokumentace na nové školní a víceúčelové hřiště v Olešnici, dále budeme řešit projekt na úpravu hřiště „Sokolák“ a byl bych rád, abychom vytvořili projekt na vybudování přiměřeně velkého skateparku. Také budeme opravovat chodníky například v ulici 5. května od křižovatky u Jána po ulici Školní, dále budeme v koordinaci se společností ČEZ plánovat opravu chodníků v ulici Bratří Čapků ve Lhotě, v ulici 5. května od konzumu k hospicu a chodník v oblasti Tyršova náměstí a Langrovy ulice. Tato dlouhodobější spolupráce vede k tomu, že při přeložce vrchního vedení elektřiny do zemního kabelu budou následně opraveny chodníky a případně nově vhodněji umístěno veřejné osvětlení. Dále budeme pokračovat v projektové dokumentaci na kanalizaci a částečnou přeložku vodovodu v Zemědělské ulici. Z významných oprav bych rád upozornil na opravu chlapeckých záchodů a chodeb v ZŠ Václava Hejny, které navazují na letošní opravu dívčích záchodů. Tato oprava je naplánována na dobu letních prázdnin. Také budeme pokračovat v opravách bytů a zateplování bytových domů.
Dále se nám podařilo navázat osobní komunikaci s asijským zástupcem vlastníka areálu společnosti Textonia. Na osobní schůzce u nás na radnici jsme si popsali aktuální situaci, ze které vyplynulo, že majitel chce tento objekt prodat jako celek. Město je v tuto chvíli v pozici koordinátora jednání s možnými investory, do konce roku bychom měli získat nabídkovou cenu, abychom mohli dále jednat. Budu se snažit tento nelehký úkol i nadále aktivně řešit a uvidíme, jaké možnosti se nám ukážou.
Měsíc leden bude ve znamení bilancování roku 2019. S řadou z vás se potkám na výročních členských schůzích vašich spolků a rád si opět seznámím s vaší bohatou spolkovou činností.
Dále mi dovolte, abych vás pozval na 5. městský ples, který se bude konat 25. 1. v naší sokolovně. Tento ples je opět připravován v úzké spolupráci s místními firmami a velice děkuji za naši vzájemnou spolupráci. Také si vás dovoluji pozvat na slavnostní otevření a první kulturní akci v nově zrekonstruovaném malém sále divadla. Touto akcí bude 29. 1. 2020 koncert hudební formace Robert Balzar Trio. Budu si přát, aby tento nový prostor pomyslně otevřel dveře dalšímu kulturnímu vyžití v našem městě.
V závěru mi dovolte, abych poděkoval radním, zastupitelům, všem pracovníkům městského úřadu, ředitelům a zaměstnancům příspěvkových organizací za odvedenou práci v roce 2019 a věřím, že se nám v roce 2020 podaří život v našem městě opět vylepšit. Naložili jsme si na tu společnou káru pořádnou kupu práce, ale věřím, že to zvládneme.
Do nového roku vám všem přeji pevné zdraví, zdravou mysl, radost ze života a úsměv na tváři.
S úctou Rostislav Petrák, starosta