Zajištění bezbariérovosti - výtah do ZŠ Červený Kostelec

 

 

 

 

Registrační číslo projektu           CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0012221

Název projektu                            Zajištění bezbariérovosti - výtah do ZŠ Červený Kostelec

Celkové výdaje projektu:             3 218 512,89 Kč

Celkové způsobilé výdaje:           1 600 000,00 Kč

Příspěvek EU:                              1 520 000,00 Kč

Město Červený Kostelec podalo žádost o dotaci do Integrovaného operačního programu, výzvy č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení - integrované projekty SCLLD a výzvy č. 7 IROP „MAS Mezi Úpou a Metují – IROP - Infrastruktura ve vzdělávání“ na projekt „Zajištění bezbariérovosti - výtah do ZŠ Červený Kostelec“.  Projekt byl schválen k financování.

Celkové způsobilé výdaje projektu budou 1 600 000,00 Kč a podpora z EU (EFRR) bude činit 95%, tedy 1 520 000,00 Kč a 5% připadne na spolufinancování z rozpočtu města. Město také ze svého rozpočtu pokryje nezpůsobilé výdaje. Předpokládaný termín ukončení realizace projektu je 31. 12. 2019.

Cílem projektu je komplexnost bezbariérového řešení v ZŠ V. Hejny Červený Kostelec - zajištění bezbariérovosti a zajištění bezbariérového vstupu k budově i po budově ZŠ. Realizací projektu a jeho aktivit se očekává usnadnění přístupu ke vzdělávání všem žákům s omezenou schopností pohybu či orientace. Díky realizaci projektu dojde ke zlepšení přístupu k formálnímu vzdělávání pro hendikepované žáky, dále ke zlepšení přístupu k neformálnímu vzdělávání pro hendikepované žáky, ke snížení potřeby asistence při realizaci vzdělávání a k zajištění rovného přístupu ke vzdělání
i s ohledem na děti ze sociálně znevýhodněného prostředí a děti se speciálními vzdělávacími potřebami.