Další zpřísnění na ochranu seniorů a ohrožených skupin

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ

Ministerstvo zdravotnictví jako správní úřad příslušný podle § 80 odst. 1 písm. g) zákona
č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 258/2000 Sb.“), nařizuje postupem podle
§ 69 odst. 1 písm. i) a odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb. k ochraně obyvatelstva a prevenci
nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem
SARS-CoV-2 toto mimořádné opatření:

I. Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností od 28. března 2020 nařizuje
zákaz návštěv pacientů v zdravotnických zařízeních, ve kterých se poskytuje lůžková
péče, s výjimkou:
 nezletilých pacientů,
 pacientů s omezenou svéprávností,
 pacientů v hospicech a dalších pacientů v terminálním stádiu nevyléčitelného
onemocnění.
Všem poskytovatelům zdravotních služeb se s účinností od 28. března 2020 nařizuje
zákaz umožnění přítomnosti třetích osob při porodu ve zdravotnickém zařízení,
s výjimkou porodu v případě rodičky, která:
 je cizinka a potřebuje tlumočení,
 má závažné duševní onemocnění,
 je neslyšící, nevidomá nebo má jiné závažné zdravotní postižení,
a s výjimkou případů, kdy se očekává porod mrtvého plodu.
Všem zařízením sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách) v pobytové formě a všem odlehčovacím sociálním službám v pobytové
formě se s účinností od 28. března 2020 nařizuje zákaz návštěv osob, s výjimkou:
 nezletilých uživatelů sociálních služeb,
 uživatelů sociálních služeb s omezenou svéprávností,
 uživatelů sociálních služeb v terminálním stádiu nevyléčitelného onemocnění.

II. Ruší se mimořádné opatření ze dne 18. března 2020, č. j. MZDR 12344/2020-1/MIN/KAN.

III. Toto mimořádné opatření nabývá platnosti dnem jeho vydání.

Odůvodnění:
Mimořádné opatření je vydáno v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace
ve výskytu onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem s označením
SARS-CoV-2 v Evropě.
Vzhledem k aktuálnímu šíření onemocnění COVID-19 na území České republiky, stejně jako
na území většiny států Evropské unie a obecně více než 100 států světa, je nezbytné
zamezit dalšímu šíření onemocnění COVID-19.
Toto opatření je jedním z důležitých předpokladů zamezení šíření onemocnění COVID-19
způsobeného novým koronavirem SARS-CoV-2 na území České republiky ve vztahu
k ohroženým skupinám osob.
Cílem tohoto opatření je dočasné maximální omezení sociálních kontaktů mezi lidmi, tak aby
se v největší možné míře zamezilo komunitnímu přenosu onemocnění COVID-19.
Z toho důvodu se zakazují návštěvy pacientů u poskytovatelů zdravotních služeb lůžkové
péče a návštěvy klientů v zařízeních sociálních služeb (podle § 34 zákona č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách) v pobytové formě a odlehčovacích sociálních službách v pobytové
formě. Z tohoto zákazu se stanoví některé výjimky v případě pacientů a klientů, u kterých je
zachování kontaktu zejména s osabami blízkými důležité i pro jejich zdraví a psychickou
pohodu, popř. pro možnost důstojného umírání. V případě porodu se umožňují výjimky pro ty
případy, kdy je přítomnost osoby blízké nezbytná pro zvládnutí porodu rodičkou
se zdravotním postižením nebo z důvodu jazykové bariéry.
Neprodlená realizace tohoto opatření je nezbytná vzhledem ke každodenně rostoucímu
počtu nakažených na území České republiky, a proto dnem nabytí účinnosti tohoto
mimořádného opatření je den jeho vydání.
Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch, MHA, ministr zdravotnictví

Zdroj: MZCR