Město Červený Kostelec nabízí pozemky k prodeji

Město Červený Kostelec, Náměstí T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec

Vyhlašuje výběrové řízení na prodej pozemků v Červeném Kostelci formou obálkové metody

I. Předmět prodeje

Rada města Červený Kostelec, schválila prodej pozemků k zastavění rodinným domem, s povinností zastavění hrubou stavbou do 3. let, z majetku města Červený Kostelec, vedených na listu vlastnictví č. 10001, formu obálkové metody.

Specifikace pozemků:

Pozemková parcela číslo 938/29
OVOCNÝ SAD
Výměra 799 m2
Katastrální území Červený Kostelec
                        

Pozemková parcela číslo 938/31
OVOCNÝ SAD
Druh pozemku dle KN
Výměra 777 m2

Katastrální území Červený Kostelec
 

Pozemky budou prodány pro výstavbu rodinného domu s povinností zastavění pozemku hrubou stavbou „(obvodové zdivo, střecha včetně krytiny)“do tří let od podpisu smlouvy.

II. Podmínky prodeje

Minimální nabídková cena za 1 m2, je stanovena ve výši, která je uvedena v minimální výši 750,- Kč za 1 m2.

Prodej bude uskutečněn pouze na základě nejvyšší nabídky.

Se zájemcem, jehož nabídka se umístí na prvním místě, bude po schválení Zastupitelstvem města sepsána kupní smlouva, která je závaznou přílohou a nedílnou součástí tohoto Vyhlášení výběrového řízení.

III. Podání nabídky

1. Zájemce je povinen podat žádost o koupi pozemku písemnou formou v zalepené obálce s označením neotevírat a parcelní číslem pozemku.

2. Nabídka podaná zájemcem, musí obsahovat:

•   Jméno a příjmení zájemce, adresu, datum narození a další kontaktní údaje (telefon, e-mail)

•    Parcelní číslo

•    Druh pozemku

•    Výměru pozemku

•     Nabídkovou cenu za 1 m2

3. Nabídka se podává na podatelně městského úřadu Červený Kostelec

4. Pokud je zájemce dlužníkem obce, anebo je v soudním sporu s obcí (netýká se případů mimosoudních vyrovnání), a pokud zájemce na základě výzvy do pěti dnů od doručení výzvy Města Červený Kostelec neprokáže opak, bude jeho nabídka vyloučena ze seznamu žadatelů.

5. Má-li nabídka zásadní nedostatky, které vylučují její projednání, bude zájemce písemně vyzván k odstranění nedostatků nabídky a bude mu stanovena lhůta k odstranění nedostatků. Nebude-li výzvu možno doručit, nebo nebudou-li nedostatky ve lhůtě odstraněny, má se za to, že zájemce vzal svou nabídku zcela zpět. V odůvodněných případech může být zmeškání lhůty prominuto.

6. Nejpozději v den podání nabídky zájemce složí vratnou kauci ve výši 50.000,- Kč na bankovní účet města Červený Kostelec číslo 6015-1321551/0100 vedený u Komerční banky, VS: 2358. Do zprávy pro příjemce platby uvede své jméno a příjmení. Rezervační kauce propadne v případě odstoupení/neuskutečněného prodeje zaviněného ze strany každého vítězného zájemce. V případě bankovního převodu musí být peníze připsány na účet města nejpozději poslední den lhůty přijímání nabídek.

7. Zájemce může nabýt do vlastnictví pouze jeden pozemek.

 

IV. Kritéria výběrového řízení a výběr nabídek

8. Základním kritériem pro posuzování nabídek je především výše kupní ceny.

9. Prodej bude uskutečněn tomu zájemci, který se svojí nabídkou umístí na prvním místě. Pokud tento zájemce svoji nabídku zruší a odstoupí od uzavření kupní smlouvy, propadá jím složená kauce ve prospěch města Červený Kostelec a prodej bude uskutečněn s dalším zájemcem v pořadí, který splní podmínky výběrového řízení.

10. Vyhlašovatel – Město Červený Kostelec si vyhrazuje právo odmítnout všechny nabídky, případně upřesnit podmínky výběrového řízení nebo výběrové řízení zrušit.

V. Termíny a lhůty výběrového řízení

1. Ukončení přijímání nabídek do výběrového řízení je 29. 5. 2020, do 11.30 hod. – obálka musí být označena nejpozději tímto datem podacím razítkem podatelny Městského úřadu v Červeném Kostelci.

2. Oznámení zájemci, který se umístí na prvním místě, bude do pěti dnů po schválení radou města Červený Kostelec.

VI. Doručení nabídek

1. Nabídku do výběrového řízení, obsahující náležitosti dle článku III. těchto podmínek, je třeba doručit v uzavřené obálce v určeném termínu prostřednictvím podatelny Městského úřadu v určeném termínu.

VII. Uzavření smlouvy, platební podmínky

1. Konečný termín pro podpis smlouvy oběma stranami se stanovuje do 60 dnů ode dne schválení majetkové dispozice Zastupitelstvem města Červený Kostelec. Nedojde-li k podpisu smlouvy v uvedené lhůtě, usnesení Zastupitelstva o prodeji, které schválilo příslušnou majetkovou dispozici, se ruší.

2. Úplná kupní cena bude uhrazena ve lhůtě nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření příslušné smlouvy. V případě, že druhá smluvní strana neuhradí kupní cenu řádně a včas, má město právo od smlouvy odstoupit a vrátná kauce zájemce propadá bez náhrady městu Červený Kostelec.

3. Návrh na vklad do katastru nemovitostí bude podán po úplném zaplacení kupní ceny.

VIII. Vratná kauce

1. Vratná kauce, bude vítěznému zájemci započtena jako záloha kupní ceny.

2. Ostatním účastníkům bude kauce vrácena/vyplacena na jejich účty do 3. dnů po podpisu Kupní smlouvy s vítězným zájemcem.

Ing. Rostislav Petrák, starosta města Červený Kostelec

Soubory ke stažení

document (17).pdf 286,2 KB Stáhnout