Město si váží dobrovolníků

VÁŽÍME SI TOHO, ŽE SE JAKO DOBROVOLNÍCI CHCETE ZAPOJIT DO ZVLÁDÁNÍ SITUACE SOUVISEJÍCÍ S COVID19.
 
Jelikož se jedná o vysoce infekční virové onemocnění, je třeba dbát vysoké míry ochrany těch, kterým jste se rozhodli pomáhat, tedy zejména seniorů a všech potřebných osob.

Pokud se do pomoci chcete zapojit, prosíme, seznamte se s uvedeným obsahem prohlášení, které musí každý dobrovolník před zahájením činnosti podepsat. Toto prohlášení není formalitou, ale důležitou podmínkou pro vaše zapojení a pro maximální ochranu těch, kteří jsou virovým onemocněním nyní nejvíce ohroženi.

Z důvodu bezpečnosti osob, kterým pomáháme, je stanoveno věkové omezení pro dobrovolníky: 18 - 60 let.

Další podrobnosti budou upřesňovány.

K přihlašování a koordinaci je určen vedoucí sociálního odboru Michal Tošovský, tel: 734 851 960
 

PROHLÁŠENÍ DOBROVOLNÍKA

Prohlašuji, že jsem v současné době plně zdravotně způsobilý k účasti na mimořádné pomoci, nejevím známky akutního onemocnění (například horečka, kašel nebo průjem), nebyl jsem v posledních 3 týdnech v zemích infikovaných COVID-19 a není mi známo, že bych v posledních 14 kalendářních dnech přišel do styku s osobou nemocnou infekčním onemocněním nebo podezřelou z nákazy. Současně prohlašuji, že mi nebyla Krajskou hygienickou stanicí nařízena karanténa.

Dále čestně prohlašuji, že jsem trestně bezúhonný a nebyly proti mně zahájeny úkony v trestním řízení. Prohlašuji, že jsem nezamlčel(a) žádné závažné skutečnosti a všechny uvedené informace jsou pravdivé. Jsem si vědom(a), že zamlčením nebo uvedením nepravdivých skutečností bych mohl(a) ohrozit sebe nebo příjemce mé pomoci.

Dobrovolník se dále zavazuje postupovat podle našich pokynů, v souladu s hygienickými zásadami a tak, aby neohrozil sebe nebo klienta.
 
 

Pro vaši činnost bude důležitá i znalost správného mytí rukou, nasazování a sundavání rukavic a také ústenky (ostatně tato dovednost se hodí nám všem).
Takže neváhejte a už nyní si prohlédněte následující videa!

hygiena rukou

manipulace s ústenkou

jak pracovat s rukavicemi

osvětové video k onemocnění Covid-19