Doprůzkum staré ekologické zátěže na území města Červený Kostelec

Anotace projektu:

Projekt doprůzkumu staré ekologické zátěže na území města Červený Kostelec navazuje na závěry zpracované zprávy "Analýza rizik vlivu staré ekologické zátěže na vodní zdroje města Červený Kostelec, Sangeo, v.o.s., listopad 2015." Cílem projektu je zmapovat nesaturovanou zónu horninového prostředí ve vybraných průmyslových areálech, kde byl prokázán negativní vliv kontaminace chlorovanými uhlovodíky na kvalitu čerpané podzemní vody.

Popis:

Předmětem tohoto projektu je provedení doprůzkumu ekologické zátěže na lokalitách: Semet, Textonnia, Industrial Park, Izomat, Galček. Příčinou vzniku znečištění je historické nakládání
s nebezpečnými látkami v souvislosti se strojírenskou a textilní výrobou na území města. Průmyslová výroba ve městě Červený Kostelec má dlouhou historii. V roce 1873 zde byla postavena moderní tkalcovna, textilní průmysl zde byl doplňován i barvením textilu. Příznivými faktory pro rozvoj průmyslu ve městě byla stavba železnice Jaroměř-Svatoňovice a blízkost uhelných dolů. V první polovině
20. století docházelo dále k rozvoji textilního průmyslu. Po roce 1948 však byly podniky znárodněny
a textilní průmysl byl odsunut na okraj státních zájmů. Postupně byl textilní průmysl nahrazen strojírenským.

Cílem projektu je zmapovat nesaturovanou zónu horninového prostředí ve vybraných průmyslových areálech ve městě Červený Kostelec, kde byl matematickým modelem odůvodněně prokázán negativní vliv kontaminace chlorovanými uhlovodíky na kvalitu čerpané podzemní vody vodárenských objektů. Chlorované uhlovodíky byly na počátku 90. let detekovány ve zdrojích hromadného zásobování
a ohrožení jímacích území je evidentní i v současné době. Potřeba doprůzkumu vychází ze závěrů analýzy rizik zpracované pro zájmové území v roce 2015, kde jako nejvíce rizikové byly označeny areály společností: Semet, Textonnia, Elitechnics, Izomat. Doprůzkumné práce budou s ohledem
na závěry kontrolního dne 25. 11. 2015 provedeny i v prostoru bývalé galvanovny Galček.

Celkové finanční náklady projektu jsou předpokládány ve výši 6,9 mil Kč.

Realizace prací bude zahájena pravděpodobně v 11/2020, předpokládaný termín ukončení bude v 12/2021.

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií -  Fondem soudržnosti  v rámci Operačního programu Životní prostředí a podpořen dotací z krajského rozpočtu Královéhradeckého kraje.