Novoroční slovo starosty

Novoroční slovo starosty

Vážení občané,
dostává se vám do rukou první číslo zpravodaje letošního roku. Jak jsem již avizoval v minulém vánočním zpravodaji, zastupitelstvo našeho města na svém prosincovém zasedání schválilo rozpočet pro rok 2021. Cekem jsou plánovány příjmy v hodnotě cca 175 milionů korun a celkové výdaje v hodnotě 303 milionů korun. Do tohoto rozpočtu zapojujeme 83 milionů úspor a dále je v plánu si v průběhu roku vzít, po období bez významného dluhu, úvěr ve výši 45 milionů korun. Tento rozpočet zahrnuje celou řadu investičních akcí a oprav majetku. Tyto investice jsme v minulých letech připravovali a nyní je na čase jejich realizace. Věříme, že se nám v této době bude dařit soutěžit investice v nižších než rozpočtových cenách.
Nejvýznamnější investicí bude celková rekonstrukce fotbalového zázemí. Na tuto akci budeme žádat o dotaci z nově vzniklé Národní sportovní agentury. Další plánovanou investicí je veřejné prostranství mezi školami, dále rekonstrukce staré vodárny zahrnující kompletní zabezpečení činnosti dvou vodárenských vrtů. Další investicí bude nafukovací sportovní hala, která výrazně napomůže rozložení kapacit zimního sportování ve sportovní hale, sokolovně a dalších tělocvičnách. Dále bude vypracována koncepční studie kempu Brodský včetně hlavní budovy a následně bude vybudována nová kuchyně. Také je v plánu vybudování nových WC a sprch v tábořišti Špinka. Dále projde rekonstrukcí místnost Domku Boženy Němcové včetně nového nábytku odkazujícího na kupecký krámek.
Dále je v plánu vybudovat chodník v Olešnici od školy k bývalé prodejně, dále bude opraven chodník v ulici 5. května v úseku od ulice Školní po ulici Budovatelská, také budou opraveny chodníky v ulici Husova v části od ul. Palackého ke Konzumu. Také budeme opravovat jednosměrnou komunikaci kolem školy v Horním Kostelci a rádi bychom získali dotaci na komunikaci v ulici Bratří Čapků ve Lhotě v úseku od křižovatky před školou po konec našeho katastru směrem na Rtyni. Z tohoto důvodu i tímto způsobem vyzýváme vás, kteří nemáte připojený dům do kanalizačního řádu v ulici Bratří Čapků, abyste si zřídili řádnou přípojku, protože po opravě komunikace nebude možné do nové cesty vstupovat výkopem.
Mezi nejvýznamnější opravy městských budov v roce 2021 bude jistě patřit oprava fasády domu č.p. 411 a 412 „Velká Bedna“ v ulici Náchodská, dále kompletní rekonstrukce el. rozvodů a výměna oken v ZŠ Lhota. Dále bude na zdravotním středisku upravena nová zubní ordinace, která by měla začít fungovat v jarních měsících. V bytovém domě č.p. 384 budou vyměněna okna a dále budeme jako každý rok kompletně opravovat cca 10 městských bytů. Také budeme rozšiřovat veřejné osvětlení v ulici Jestřebí, Krátká a Za Občinou v obydlené části směrem k ocasu rybníku Brodský.
Samozřejmě budeme pokračovat v přípravě celé řady budoucích investic. Rádi bychom dokončili dokumentaci pro rekon- strukci ulice Letná, Dvořáčkova, části ulice Na Strži, revitalizaci parku A. B. Svojsíka, dále dokumentaci pro úpravy „úklid“ náměstí, dále dokumentaci chodníku od bývalého Retipu k SaarGummi, také dokumentaci skateparku a nářaďovny sportovní haly. Také budeme pokračovat v projektové přípravě nové tělocvičny při ZŠ V. Hejny nejprve dopracováním studie vítězného návrhu architektonické soutěže od arch. Ondřeje Císlera a následně budeme pokračovat v projektové dokumentaci pro stavební povolení.
V letošním roce bude uspořádána další architektonická soutěž, tentokrát ideová, urbanistická soutěž na širší centrum města, jako podklad pro budoucí dlouhodobé koncepční řešení tohoto dopravně a stavebně složitého území.
Dále bychom rádi rozběhli studii řešení Smetanových sadů, studii na zeleň v prostoru mezi radnicí a autobusovým nádražím a studii úprav návsi ve Lhotě. Dále je v plánu pracovat na dokumentacích nových chodníků u Sekyrkárny, v ulici Větrník (nad hospicem) a dále v ulici Br. Čapků od křižo- vatky U Jána. Na počátku roku budeme s Královéhradeckým krajem intenzivně jednat o započetí projektu pro výstavbu domova pro seniory v našem městě, o plánu rekonstrukce ulice Sokolská a možnostech přeložky silnice 1/14 mimo naše město.
Z menších věcí bychom rádi rozjeli dokumentaci pro půdní vestavbu v budově ZŠ Olešnice, dokumentaci pro školní a víceúčelové hřiště taktéž v Olešnici, dále studii na úpravu volejbalových kurtů, dokumentaci klimatizace prostorů kina a obřadní síně městského úřadu a také bychom rádi řešili úpravu vstupního prostoru v Divadle J. K. Tyla.
Jak vidíte, čeká nás velký kus práce a do nového roku vstupujeme s velkým očekáváním.
Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval všem radním, zastupitelům a pracovníkům úřadu za odvedenou práci v roce 2020. Opět jsme se posunuli o kus dál. Vám občanům, kteří na investici, či opravu, která se týká přímo vás, stále čekáte, děkuji za pochopení a trpělivost. V dnešní finančně rozkolísané „covidové“ době není možné přesně plánovat, ale věřím, že se vše bude postupně dařit. Život jde dál a i my musíme pokračovat v započatém směru naší práce.
Přeji vám všem v novém roce pevné zdraví, štěstí, hodně životní energie a dobrou náladu k tomu.
S přáním všeho dobrého
Rostislav Petrák, starosta města