Březnové slovo starosty

Březnové slovo starosty

Vážení občané našeho města,
jsme na začátku jara, dny se prodlužují a věřím, že i ve vašich životech je více slunce, než bylo v zimě.
Stále prožíváme složité období spojené s koronavirovou pandemií a řada z nás pociťuje únavu z tohoto času nejistoty, mnohokrát způsobenou ztrátou životů někoho z rodiny či okruhu přátel.
Dovolte mi, abych i touto cestou vzpomenul na dva muže, významné osobnosti, kteří již s námi nebudou sdílet život v na-šem městě. V lednu zemřel Ing. Čeněk Hubka první místostarosta Červeného Kostelce zvolený po prvních polistopadových volbách. Měl jsem tu čest se několikrát s panem Čeňkem Hubkou setkat a promluvit. Budu si pamatovat usměvavou tvář tohoto muže ze společného setkání Kostele- čanů U Pešíků ve Stolíně, kdy byla cítit úcta a vděčnost našich hostů z jiných Kostelců k tomuto muži, který se i o setkávání Kostelců hodně zasloužil. Dovoluji si i touto cestou poděkovat panu Čeňku Hubkovi za vše, co pro naše město vykonal.
Další osobností byl pan Zdeněk Spůra. Na konci ledna zemřel tento dlouholetý zastupitel našeho města. Práci zastupitele vykonával celých dvacet let a jako opoziční zastupitel držel svým temperamentem ve střehu a aktivitě jak mě, tak jistě i mé předchůdce. Za práci pro město právem patří tomuto muži veliké poděkování. Velice mě mrzí, že se tento významný podporovatel, dlouholetý funkcionář a fanoušek červenokosteleckého fotbalu, nedočkal výstavby nového fotbalového zázemí. Věřím, že i se vzpomínkou na pana Zdeňka Spůru se nám bude dařit dotáhnout tento projekt do zdárného konce.
Jak jsem psal v minulém čísle zpravodaje, v tomto období vybíráme zhotovitele investic naplánovaných na tento rok. Máme ukončeno výběrové řízení na celkovou rekonstrukci již zmíněného zázemí fotbalového stadionu. Termín realizace této inves- tice je naplánován na období od března tohoto roku do února příštího roku. Nejvýhodnější nabídku v hodnotě 31,84 mil. Kč s DPH podala společnost Stavrecon Pardubice s.r.o. S touto stavební firmou zatím nemáme zkušenosti, ale věřím, že úspěšně naváže na své dosavadní referenční stavby dobře odvedenou prací i v Červeném Kostelci. Určitě budeme nároční a důslední, tak jako vždy. Jak jsem vás již informoval, na tuto akci jsme od Královéhradeckého kraje obdrželi třímilionovou dotaci, dále máme požádáno o dotaci z Národní sportovní agentury ve výši cca 23 milionů korun a trpělivě čekáme na rozhodnutí, zda tuto významnou částku získáme.
Dále jsme soutěžili zhotovitele výstavby vodárny. Tuto stavbu v hodnotě cca 12 mil. Kč bez DPH bude zajišťovat společnost Vodaservis s.r.o. od dubna do listopadu tohoto roku. Výměnu elektroinstalace a oken v budově ZŠ Lhota bude provádět společnost Stebau Jaroměř s.r.o., která vyhrála tuto zakázku s nabídkovou cenou 2,3 mil. Kč s DPH. Zateplení fasády a opravu balkonů na bytovém domě „Velká bedna“ bude, za cca 3,64 mil. Kč s DPH, vykonávat společnost Delta Velké Poříčí s.r.o., která ve výběrovém řízení podala nejvýhodnější nabíd- ku. Dále máme vybraného zhotovitele na rekonstrukci chodníků. Ve třech samostatných zakázkách vyhrála vždy s nejnižší nabídkou firma Radek Jůza z Olešnice. Jsem rád, že i tato místní firma bude pracovat pro naše město.
10. března budeme vybírat zhotovitele veřejného prostranství mezi školami a věřím, že i tuto největší zakázku tohoto roku vysoutěžíme za dobrou cenu. Realizace tohoto projektu je naplánovaná na období od dubna do prosince tohoto roku. Ještě nás čeká výběrové řízení na nafukovací sportovní halu a pak začne samotná stavební sezona, na kterou se těším.
Dovolte mi, abych vás tentokrát stručně informoval o připravovaných personálních změnách. V únoru proběhlo výběrové řízení na ředitele či ředitelku Knihovny Břetislava Kafky. Stávající paní ředitelka PhDr. Marcela Franková, která po devatenáctileté práci v knihovně půjde do důchodu a v červnu předá vedení knihovny novému řediteli Mgr. Vojtěchovi Kábrtovi Ph.D, který byl vybrán v rámci řádného výběrového řízení pěti účastníků. Bližší informace o novém panu řediteli a poděkování paní ředitelce vám přineseme v dalších číslech zpravodaje.
Také nás čeká personální změna na pozici redaktora tohoto zpravodaje. Pan Jiří Mach, který vykonával tuto práci čtyři roky, také odchází do důchodu a dubnové číslo zpravodaje bude již připravovat s novým redaktorem. Velice děkuji panu Jiřímu Machovi za tuto čtyřletou práci pro naše město. V tuto chvíli nemáme výběrové řízení dokončeno a nového redaktora vám představíme na webu a následně i v dalším čísle zpravodaje.
Závěrem mi dovolte, abych poděkoval všem zaměstnancům úřadu, městské policie, policie České republiky, hasičům, kolegům v komisích rady, radním a zastu- pitelům a všem dalším, kteří zajištují chod našeho města v této nelehké době.
Přeji vám všem pevné zdraví, zdravou mysl a dobrou náladu.
S úctou
Rostislav Petrák