Veřejné prostranství mezi školami

V březnu 2021 proběhlo výběrové řízení na zhotovitele stavby, ve kterém byla vybrána nejvýhodnější nabídka od firmy Průmstav Náchod s.r.o.. Souběžně s výběrovým řízením proběhlo rozebrání a odvoz stávající cukrárny U Jakuba. Dne 28. 4. 2021 se uskutečnilo předání staveniště zhotoviteli, který začne realizaci projektu od 3. 5. 2021. Dojde k oplocení staveniště včetně stávajícího parkoviště vedle městského úřadu pro potřeby stavby. Zde budou překládány inženýrské sítě a prováděny přípojky pro novou budovu (Pavilon). Dojde také k odstranění větší části stávající zeleně, která bude následně nahrazena novou.

Předpokládaný termín realizace je duben 2021 až duben 2022.

Květen 2021, odbor rozvoje města

 

Po doplnění všech potřebných dokumentů a vyjádření bylo dne 27.2.2020 vydáno Stavební povolení, které nabylo právní moci 18.3.2020. Na začátku září by měla společnost 2021 s.r.o. předat kompletní zadávací dokumentaci a poté bude vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby.
(k nahlédnutí: průvodní+souhrnná technická zprávaSituační výkres )

Srpen 2020, odbor rozvoje města

 

Na začátku října 2018 byla dokumentace pro stavební povolení doplněna o vizualizace, zpracované dle tohoto stupně p.d.vizualizace_DSPvizualizace_DSP

Vizualizace v plném rozlišení je možno si prohlédnout na níže uvedených odkazech:

 

1: https://www.dropbox.com/s/e46vs9yiwmhfjbe/CK%20-%20medzi%20skolami%20-%20od%20pamatniku.jpg?dl=0
 
2: https://www.dropbox.com/s/0sd0n9yo8lg3fes/CK%20-%20medzi%20skolami%20-%20od%20ulice%2017%20listopadu.jpg?dl=0

 

4.10.2018

Marta Winterová, odbor rozvoje města


Po nemalém úsilí všech zúčastněných bylo dne 22.3.2018 vydáno územní rozhodnutí o umístění stavby "Veřejné prostranství mezi školami, Č.K.", které nabylo právní moci dne 13.4.2018. Následně se mohla firma 2021 s.r.o. pustit do vypracování dokumentace pro stavební povolení. Kompletní DSP si Město převzalo od architektů dne 3.8.2018. Bezprostředně poté bylo zažádáno o stavební povolení. 

Průběžně se také zjišťují možnosti získání dotace na realizaci stavby.

 

28.8.2018 

Marta Winterová, odbor rozvoje města


V návaznosti na výsledky architektonické soutěže bylo provedeno výběrové řízení na vyhotovení projektové dokumentace a inženýring v jednacím řízení bez uveřejnění. Hodnotící kritéria byla stanovena následovně: Pořadí v architektonické soutěži 50%, Nabídková cena včetně DPH 40%, Řešení obecných doporučení poroty 10%.

Z tohoto výběrového řízení vzešla vítězná firma 2021 s.r.o., Anenská 3, 811 05 Bratislava, se kterou byla dne 22.3.2017 uzavřena smlouva o dílo.

Dne 3.5.2017 proběhla beseda nad předfinální verzí studie a následně dne 9.6.2017 předala zpracovatelská firma městu Studii stavby. (Kompletní studie ke stažení ZDE, v papírové podobě je k dispozici k nahlédnutí na odboru rozvoje města.)

parkoviště - vizualizace (studie)dětské hřiště - vizualizace (studie)památník - vizualizace (studie)

 

Dne 17.10.2017 převzalo město od zpracovatele dokumentaci pro územní řízení (k nahlédnutí: průvodní+souhrnná technická zpráva, půdorys stavby, půdorys pavilonu, řezy+pohledy pavilon). V dokumentaci pro územní řízení bylo upřesněno dopravní řešení, osvětlení parkové části a změna povrchu chodníků v prostoru pomníku z navrženého mlatového povrchu na zádlažbu. Kompletní dokumentace pro územní řízení je k nahlédnutí na odboru rozvoje města.

V současné době firma 2021 s.r.o. pokračuje v inženýrské činnosti, potřebné k získání územního rozhodnutí.

 

30.10.2017

Marta Winterová, odbor rozvoje města

 

Soubory ke stažení

Územní rozhodnutí.pdf 1,3 MB Stáhnout