Poplatek za odkládání komunálního odpadu v roce 2022

Nová městská vyhláška

Informujeme vás, že zastupitelstvo města Červeného Kostelce dne 9.12.2021 vydalo novou obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci.

Plátcem místního poplatku je vlastník bytu, rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci nebo společenství vlastníků jednotek. Vlastník nemovité věci neboli plátce, má ohlašovací povinnost za fyzické osoby, které mají v nemovité věci bydliště. Plátcem je i vlastník nemovité věci, ve které nikdo nebydlí.

Ohlašovací povinnost plátce poplatku

Každý plátce místního poplatku má ohlašovací povinnost vůči Městskému úřadu Červený Kostelec. Plátce vlastnící více nemovitých věcí (bytů, rodinných domů nebo staveb pro rodinnou rekreaci) na území města má ohlašovací povinnost pro každou tuto nemovitou věc zvlášť.

U domů, které jsou rozdělené na jednotky, je nutné podat ohlášení za každý byt, pokud v domě nevzniklo společenství vlastníků jednotek. Za jednotlivé vlastníky jednotek v domě může společně vystupovat např. správce domu, ale jen na základě zmocnění k zastupování na základě písemné plné moci. Tento zmocněnec musí ale podat za každý byt ohlášení zvlášť a přiložit plnou moc.

V souladu s usnesením rady města ze dne 15. 12. 2021 je povinnost splnit ohlašovací povinnost k poplatku v těchto termínech:

  • plátci, kteří mají záměr změnit četnost svozu, velikost nádoby nebo počet nádob pro rok 2022, mají ohlašovací povinnosti do 30. 1. 2022.
  • plátci, kteří nemají záměr změnit četnost svozu, velikost nádoby nebo počet nádob pro rok 2022 mají ohlašovací povinnosti do 31. 3. 2022.            
  • plátci, u kterých pochází směsný komunální odpad odložený do speciálních sběrných plastových pytlů jen z rekreační činnosti (nemají pravidelný svoz nádob), mají ohlašovací povinnosti do 31. 8. 2022.

Ohlašovací povinnost je splněna podáním v příloze uvedeného formuláře způsobem, jaký stanoví zákon, totiž odevzdáním osobně do označeného sběrného boxu umístěného na podatelně městského úřadu, odesláním poštou, přes datovou schránku nebo přes elektronickou podatelnu městského úřadu s ověřenou identitou plátce.

Plátcům, kteří nesplní svou ohlašovací povinnost včas nebo vůbec nebo ji splní jen částečně, bude vyměřen místní poplatek v minimálním základu poplatku podle vyhlášky. Jedná se o protiprávní jednání, za které může být uložena sankce.

Změny ohlášených údajů

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je povinnost plátce tuto změnu oznámit do 30 dnů ode dne, kdy nastala. Změnu počtu a objemu nádoby nebo četnosti svozů lze učinit jen dvakrát v průběhu roku. Změnu počtu poplatníků lze provést každý měsíc.

Poplatkové prázdniny v roce 2022

Místní poplatek pro rok 2022 je splatný po skončení tohoto roku do 31. 3. 2023. Městský úřad Červený Kostelec nebude přijímat hotovostní úhrady poplatku na pokladně pro rok 2022 dříve než v roce 2023. Doporučujeme poplatky neplatit předem ani bezhotovostně.

Nové známky pro rok 2022

Pro rok 2022 je nutné také nalepit novou známku na všechny užívané nádoby. Jedná se o nádoby (popelnice a kontejnery) na směsný komunální odpad, ale také o popelnice a kontejnery na tříděné plasty a papír.

Známky je nutné nalepit bezodkladně. Bez nové známky nebudou nádoby sváženy. Platnost známek pro rok 2021 končí 31. 3. 2022. Známky je možné obdržet na pokladně městského úřadu, a to nejdříve 15. dnem ode dne podání ohlášení. Známky na nádoby budou vydány jen plátci, tedy vlastníkovi nemovitosti, případně zmocněnci s plnou mocí.

Pravidlo 15 dní platí i u plátců ohlašující sběr směsného komunálního odpadu jen prostřednictvím speciálních sběrných plastových pytlů v rámci rekreační činnosti (nemají pravidelný svoz nádob).

Administraci ohlášení plátců tohoto místního poplatku provádí Městský úřad Červený Kostelec, odbor výstavby a životního prostředí, ve spolupráci s odbory finančním, správním a informatiky.

Kontakt na případné dotazy: Štěpán Křeček, tel.: 491 467 544 – v úřední dny.

 

5 kroků, aby mi v roce 2022 sváželi odpad

1.   podat jako vlastník, tedy plátce poplatku ohlášení za poplatníky na uvedeném formuláři ve stanovené lhůtě,

2.    za 15 dní si vyzvednout v pokladně úřadu známku na nádobu včetně známek na nádoby na plasty a papír, u rekreantů platí ta samá lhůta pro vyzvednutí pytle,

3.    neprodleně nalepit nové známky na nádoby,

4.    provést změnu ohlášení, pokud se změní nějaký údaj, do 30 dní,

5.    až v roce 2023 zaplatit poplatek za rok 2022 na pokladně (nejpozději do 31. 3. 2023).

Formulář - Ohlášení poplatku za odkládání komunálního odpadu naleznete v sekci Významné dokumenty!