Otázky a odpovědi kolem nového místního poplatku za odpady.

Otázky a odpovědi kolem nového místního poplatku za odpady.

 

Na začátku ledna 2022 jsme vás informovali o nové městské vyhlášce č. 5/2021, o místním poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci. Informace jsou zveřejněny zde.

 

Nově je plátcem místního poplatku vlastník bytu, rodinného domu, stavby pro rodinnou rekreaci nebo společenství vlastníků jednotek. Vlastník nemovité věci, neboli plátce, má ohlašovací povinnost za fyzické osoby, které mají v nemovité věci bydliště. Plátcem je i vlastník nemovité věci, ve které nikdo nebydlí.

 

Jak je to v případě spoluvlastnictví nemovité věci?

Postačuje, když ohlašovací povinnost splní jeden z vlastníků nemovité věci. Není třeba, aby ohlášení podávali i ostatní spoluvlastníci. Tento ohlašovatel by měl uvést do ohlášení všechny nádoby na směsný komunální odpad, které jsou u nemovité věci používány a jejich četnost svozu.

 

Musí podat vlastník ohlášení, i když v nemovité věci nikdo nebydlí?

Ano. V ohlášení plátce se uvede, že nikdo v nemovité věci nebydlí a dále, že u nemovité věci není žádná nádoba nebo žádný plastový pytel a není prováděn žádný svoz. Výše poplatku bude potom odpovídat minimálnímu základu poplatku za rok, který je stanoven ve vyhlášce města a činí 135,- Kč.

 

Kdo má v nemovité věci bydliště? Jak je to s dětmi nebo studenty?

Bydliště je popsáno v občanském zákoníku. Jedná se o místo, kde se člověk zdržuje s úmyslem žít tam trvale; takový úmysl může vyplývat z jeho prohlášení nebo z okolností případu. Není rozhodující adresa trvalého pobytu, která je uvedena např. v občanském průkazu. Toto platí i u dětí nebo studentů.

 

Uvádějí se do ohlášení i nádoby na tříděné plasty a papír u domácností?

Ne. Ohlášení se týká nádob a svozu směsného netříděného komunálního odpadu z domácností.

 

Za jaké nemovité věci se podává ohlášení?

Ohlášení podává plátce poplatku, kterým je vlastník bytu, rodinného domu nebo stavby pro rodinnou rekreaci. Rozhodující jsou údaje evidované v katastru nemovitostí. Za rodinný dům je považována i stavba se způsobem využití objekt k bydlení. Plátce vlastnící více nemovitých věcí na území města má ohlašovací povinnost pro každou tuto nemovitou věc zvlášť. Je nutné tedy podat více ohlášení.

 

Jaký je rozdíl mezi nádobou na směsný komunální odpad o objemu 110 l a 120 l?

Nádoba na odpad o objemu 110 l je převážně plechová popelnice s kruhovým dnem. Oproti tomu popelnice o objemu 120 l bývá většinou plastová a má čtvercové dno nádoby.

 

Může plátce poplatku, vlastníka nemovité věci, někdo zastupovat? Musí být plná moc ověřená?

Zmocnění k zastupování plátce poplatku, tedy vlastníka nemovité věci, je možné na základě plné moci. Tato plná moc musí být součástí ohlášení a není nutné, aby byla úředně ověřená.

 

Jak je to s poplatkem u bytového domu?

Pokud pro dům vzniklo společenství vlastníků jednotek nebo pokud bytový dům není rozdělen v katastru nemovitostí na jednotky, podává toto společenství nebo vlastník jedno ohlášení za celý bytový dům. V ohlášení je nutné uvést celkový počet osob bydlících v domě bez ohledu na počet bytů, četnost svozů, počet a velikost nádob na odpad.

 

U bytového domu, který je rozdělen v katastru nemovitostí na jednotky a nevzniklo pro dům společenství vlastníků jednotek, podává každý vlastník bytu ohlášení zvlášť za svůj byt. Každý vlastník musí uvést v ohlášení počet osob bydlících v bytě, četnost svozů, počet a velikost nádob na odpad užívaných jen pro tento byt. Pokud užívají nádoby společné pro celý bytový dům, je nutné v ohlášení uvést tyto údaje týkající se společných nádob a navíc musí vyznačit v ohlášení položku, že se jedná o „sběr a svoz odpadu v rámci bytového domu“.

 

Jak mám postupovat, pokud bydlím v pronajatém, družstevním nebo městském bytě?

Důležité je obrátit se na vlastníka bytu a jemu nahlásit údaje, které on musí uvést v ohlášení, pokud je sám nezná. Je nutné ohlídat si, aby vlastník bytu splnil ohlašovací povinnost, aby vám sváželi odpad. U bytového družstva nebo u městských bytů toto řešit nemusíte.

 

Jak mám postupovat, pokud byty pronajímám.

Jako vlastník pronajímaných bytů jsem povinen splnit ohlašovací povinnost za svou nemovitou věc. Pokud dům je v katastru nemovitostí rozdělen na jednotlivé jednotky, je nutné podat ohlášení za každý byt zvlášť, jinak se podává jedno odhlášení za celý dům. Od nájemců je nutné zjistit údaje o počtu osob bydlících v bytě a nádob, které užívají, pokud je sám jako vlastník neznám.

 

Jde, aby mi město sváželo odpad i z jiné nemovité věci než je byt, rodinný dům nebo stavba pro rodinou rekreaci?

NE. Svoz komunálních odpadů je prováděn městem převážně z domácností osob zapojených do obecního systému odpadového hospodářství. Zapojenou osobou je míněn mimo jiné poplatník místního poplatku. Poplatníkem je fyzická osoba, která má v definované nemovité věci bydliště. Touto nemovitostí může být jen byt, rodinný dům nebo stavba pro rodinnou rekreaci. Město samozřejmě provádí také svoz odpadů z budov a dalších objektů města v rámci své běžné činnosti.

 

Co mám dělat, když jsem zjistil, že jsem již jako vlastník nemovité věci podal chybně vyplněné nebo neúplné ohlášení?

Již podané chybně vyplněné nebo neúplné ohlášení je považováno za neplatné. Je třeba podat nové ohlášení.

 

Co mi hrozí, když jako vlastník nemovité věci, ohlášení nepodám?

Plátcům, kteří nesplní svou ohlašovací povinnost včas nebo vůbec nebo ji splní jen částečně, bude vyměřen místní poplatek v minimálním základu podle obecně závazné vyhlášky. Jedná se o protiprávní jednání, za které může být uložena sankce.

 

A co známky na popelnice a kontejnery?

Známky na popelnice a kontejnery jsou vydávány jen plátcům nebo jejich zástupcům, nikoliv nájemcům bytů, a to nejdříve po 15 dnech od podání ohlášení. Je nutné je bezprostředně nalepit na nádoby. Známky roku 2021 platí do konce března 2022.

 

Jaká je výše poplatku?

Roční výše místní poplatku bude stanovena správcem poplatku až po skončení kalendářního roku 2022 podle skutečností rozhodnutých pro stanovení poplatku v průběhu poplatkového období v souladu s obecně závaznou vyhláškou. Poplatek je splatný až v roce 2023.