Konkursní řízení na funkci ředitele/ředitelky MŠ Větrník

Rada města Červený Kostelec vyhlašuje konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Mateřské školy Červený Kostelec, Větrník 999, okres Náchod s nástupem dle dohody.

Obsahové náležitosti přihlášky:

  • úředně ověřené kopie dokladů o dosaženém vzdělání (diplom včetně vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, případně maturitní vysvědčení),
  • čestné prohlášení o průběhu zaměstnání s vyznačením počátku a konce pracovněprávního vztahu a pracovního zařazení v jednotlivých organizacích s přesností na dny, doložené např. pracovní smlouvou, potvrzením zaměstnavatelů atd.,
  • strukturovaný profesní životopis,
  • koncepce rozvoje školy (max. 3 strany strojopisu),
  • výpis z evidence Rejstříku trestů (ne starší 3 měsíců),
  • originál, popř. ověřená kopie lékařského potvrzení o zdravotní způsobilosti k výkonu činnosti ředitele školy (ne starší 3 měsíců)

Přihlášky s výše uvedenými doklady doručte poštou či osobně nejpozději do 11. 3. 2022 do 11:00 hod. na adresu: Město Červený Kostelec, podatelna, nám. T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec. Obálku označte: „KONKURS – MŠ Větrník – NEOTVÍRAT“.

Podrobnosti najdete v příloze.

Soubory ke stažení

Inzerát - MŠ Větrník.pdf 569,9 KB Stáhnout