Volby do zastupitelstva 2022

Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva města Červený Kostelec

Starosta města Červený Kostelec v souladu s ustanovením § 15 odst. 1 písm. b) a § 29 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) oznamuje:

 • Volby do zastupitelstva města Červený Kostelec se konají v pátek dne 23. září 2022 od 14 hodin do 22 hodin a v sobotu dne 24. září 2022 od 8 hodin do 14 hodin.
 • Seznam volebních místností naleznete zde.

Kandidující politické strany do zastupitelstva města Červený Kostelec (seřazeno abecedně)

KDU-ČSL

Vylosované číslo: 3

Na kandidátce KDU-ČSL ve městě Červený Kostelec, okr. Náchod, je celkem 25 osob. Lídrem strany byl zvolen pan Jiří Regner.

 1. Jiří Regner (místostarosta, 52 let, Červený Kostelec, člen KDU-ČSL)
 2. Mgr. Markéta Šolcová (ředitelka knihovny, 52 let, Červený Kostelec, členka KDU-ČSL)
 3. Ing. Pavel Kábrt (technik a obchodní zástupce, 45 let, Olešnice, člen KDU-ČSL)

Celý seznam kandidátů za KDU-ČSL naleznete zde.

Město +

Vylosované číslo: 5

Na kandidátce Město+ ve městě Červený Kostelec, okr. Náchod, je celkem 25 osob. Lídrem strany byl zvolen pan Petr Pacák.

 1. Petr Pacák (zahradník a kavárník, 46 let, Červený Kostelec)
 2. Michal Brand (truhlář, 39 let, Červený Kostelec)
 3. Mgr. Marek Fiala (projektový manažer, 34 let, Červený Kostelec)

Celý seznam kandidátů za Město+ naleznete zde.

Občanská demokratická strana

Vylosované číslo: 4

Na kandidátce ODS ve městě Červený Kostelec, okr. Náchod, je celkem 20 osob. Lídrem strany byl zvolen pan Dominik Frank.

 1. Dominik Frank (obchodní činnost - vzduchotechnika, 23 let, Červený Kostelec, člen ODS)
 2. František Křeček (OSVČ, obchodní činnost, 26 let, Červený Kostelec, člen ODS)
 3. RNDr. Vlastislava Jiránková (učitelka, 58 let, Červený Kostelec, členka ODS)

Celý seznam kandidátů za ODS naleznete zde.

Pro rozvoj města

Vylosované číslo: 6

Na kandidátce Pro rozvoj města je celkem 25 osob. Lídrem strany byl zvolen pan Richard Bergmann.

 1. Richard Bergmann (vedoucí terénních soc. služeb OCH Č. Kostelec, 51 let, Lhota za Červeným Kostelcem)
 2. Ing. Roman Kejzlar (vedoucí informačního střediska Č. Kostelec, 49 let, Červený Kostelec)
 3. Pavel Novák (příslušník HZS, 37 let, Červený Kostelec)

Celý seznam kandidátů Pro rozvoj města naleznete zde.

SPOLUOBČANÉ

Vylosované číslo: 2

Na kandidátce SPOLUOBČANÉ ve městě Červený Kostelec, okr. Náchod, je celkem 25 osob. Lídrem strany byl zvolen pan Tomáš Prouza.

 1. Tomáš Prouza (stavební technik, 55 let, Červený Kostelec)
 2. Ing. Milan Hrstka (OSVČ, 56 let, Horní Kostelec)
 3. Hana Řezníčková Kukulová DiS. (učitelka ZUŠ, 46 let, Červený Kostelec)

Celý seznam kandidátů za Spoluobčané naleznete zde.

STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ

Vylosované číslo: 1

Na kandidátce STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ je celkem 25 osob. Lídrem strany byla zvolena paní Lucie Hnízdilová.

 1. Lucie Hnízdilová (marketing consultant, 25 let, Červený Kostelec)
 2. Dominik Vejman (podnikatel, 31 let, Červený Kostelec)
 3. Jiří Kult (podnikatel, 48 let, Červený Kostelec)

Celý seznam kandidátů STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ naleznete zde.

Informace o způsobu hlasování ve volbách do zastupitelstev obcí v roce 2022

Voličem je:

 • státní občan ČR, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let a má v obci trvalý pobyt,
 • občan jiného členského státu EU, který nejpozději 24. září 2022 dovrší 18 let, má v obci trvalý nebo registrovaný přechodný pobyt a požádal o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Hlasovací lístek

 • Hlasovací lístek může být vytištěn oboustranně. V takovém případě je v zápatí uveden text "Pokračování na druhé straně".
 • Údaj o členství jednotlivých kandidátů v politických stranách nebo politických hnutích je na hlasovacím lístku uveden zkratkou.
 • Pořadové číslo kandidáta, který byl při registraci škrtnut, zůstává na hlasovacím lístku neobsazené.
 • Hlasovací lístky obdrží voliči nejpozději 3 dny přede dnem voleb (20. září 2022).
 • Vzorový hlasovací lístek a informace o případných tiskových chybách jsou zveřejněny ve volební místnosti.

Informace o vzdání se a odvolání kandidáta

Ve volební místnosti se zveřejňují informace o případném vzdání se kandidatury nebo odvolání kandidáta (pokud registrační úřad obdržel prohlášení do 48 hodin před zahájením voleb). Při zjišťování výsledků voleb se k hlasům odevzdaným pro takového kandidáta nepřihlíží.

Prokázání totožnosti

Volič musí ve volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství České republiky:

 • platným občanským průkazem,
 • platným cestovním pasem České republiky,
 • jde-li o cizince, průkazem o povolení k trvalému pobytu nebo potvrzením o přechodném pobytu (od 2. 8. 2021 osvědčením o registraci).

Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.

Průběh hlasování

Volič obdrží od okrskové volební komise prázdnou úřední obálku opatřenou úředním razítkem. Na požádání mu komise vydá i hlasovací lístek. Každý volič hlasuje osobně, zastoupení není přípustné. S úřední obálkou a hlasovacím lístkem vstoupí volič do prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků. Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen v dané obci, je uveden v záhlaví hlasovacího lístku.

Hlasovací lístek je nutné upravit jedním z uvedených způsobů:

 1. Označit křížkem ve čtverečku v záhlaví sloupce před názvem volební strany pouze jednu volební stranu. Tím je dán hlas kandidátům této volební strany v pořadí dle hlasovacího lístku v počtu, kolik členů zastupitelstva obce má být voleno.
 2. Označit v rámečcích před jmény kandidátů křížkem toho kandidáta, pro kterého volič hlasuje, a to z kterékoli volební strany. Nejvýše lze označit tolik kandidátů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno.
 3. Kombinovat oba způsoby a označit křížkem jednu volební stranu a dále v rámečku před jménem kandidáta další kandidáty z libovolných ostatních volebních stran. V tomto případě je dán hlas jednotlivě označeným kandidátům. Z označené volební strany je dán hlas podle pořadí na hlasovacím lístku pouze tolika kandidátům, kolik zbývá do počtu volených členů zastupitelstva.

Pokud volič označí křížkem volební stranu, neoznačuje již v této volební straně konkrétní kandidáty. K označení kandidátů u této volební strany se v takovém případě nepřihlíží

Zdroj: www.volby.cz

Soubory ke stažení

Seznam volebních místností.pdf 99 KB Stáhnout