Město Červený Kostelec vyhlašuje výběrové řízení: vedoucí finančního odboru

Finanční odbor zajišťuje zejména činnosti v oblasti financí, platebního styku, účetnictví, mzdových a daňových záležitostí, sleduje hospodaření města podle schváleného rozpočtu, vyjadřuje se k hospodaření městem zřízených příspěvkových organizací, zpracovává a předkládá příslušné reporty řídícím orgánům města a nadřízeným subjektům, zajišťuje přezkoumání hospodaření města, poskytuje součinnost v rámci vnějších kontrol, předkládá podklady pro vnitřní kontroly.

Požadavky:

  • vzdělání vysokoškolské ekonomického směru
  • bezúhonnost
  • organizační a řídící schopnosti   
  • dobrá orientace ve finančně ekonomické oblasti řízení     
  • praxe v oboru
  • znalost problematiky státní správy a samosprávy výhodou

Platové zařazení: 11. třída - dle NV č. 341/2017 Sb. v platném znění
Předpokládaný nástup 1. 11. 2023, event. dle dohody

K přihlášce musí být připojen životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních a odborných znalostech, výpis z Rejstříku trestů (ne starší než 3 měsíce), kopie o dosaženém vzdělání. Přihlášku s požadovanými doklady doručte nejpozději do 27. března 2023 do 14:00 hodin v obálce označené „Výběrové řízení vedoucí finančního odboru“ na adresu: Městský úřad, nám. T. G. Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec. Přihlášky nelze zasílat prostřednictvím elektronické pošty. Příp. další informace poskytne Ing. Věra Udatná, tel. 491 467 537, e-mail: udatna@mestock.cz. Více k výběrovému řízení najdete na internetových stránkách města.