Červený Kostelec ulice 5. května – vodovodní řad

Červený Kostelec ulice 5. května – vodovodní řad

V období června až července letošního roku bude zahájena stavba „Červený Kostelec ulice 5. května – vodovodní řad“. Stavbu provede firma KZP – stavby s.r.o., Pardubice., jejíž nabídka byla ve výběrovém řízení nejvýhodnější. Stavba řeší zásobení pitnou vodou z veřejného vodovodu, zokruhování - prodloužení vodovodní sítě, náhradu stávajícího nevyhovujícího potrubí z azbestocementu. Stávající nemovitosti budou přepojeny na nové potrubí.

Stavba bude provedena dle projektové dokumentace, kterou vypracoval Zbyněk Linhart, Palachova 1742, 547 01 Náchod.

V souborech ke stažení je přiložena Podrobná situace a Katastrální situační výkres.

Březen 2023, Odbor rozvoje města

Odkaz na mapový portál ...