Město Červený Kostelec vyhlašuje výběrové řízení: vedoucí sociálního odboru

K hlavním činnostem sociálního odboru městského úřadu je péče o občany, kteří se dostanou do nesnází a koordinace poskytovaných sociálních služeb městem. Jedná se například o pomoc lidem v hmotné nouzi v orientaci v nesčetných dávkách poskytovaných státem a asistenci při vyplňování žádostí. Sociální odbor vede kompletní agendu související s  umísťováním seniorů v domech s pečovatelskou službou ve vlastnictví města, poskytuje informace o možnostech umístění v domovech pro seniory a pomáhá s vyplněním a podáním příslušných formulářů. Zodpovídá za dobré fungování služby dopravy seniorů. Vedoucí sociálního odboru je člověkem, který se stará o osoby, které jsou městu svěřeny do opatrovnictví a je kontaktní osobou pro spolupráci s organizacemi, které se věnují sociální činnosti. 

Požadujeme:
 • vyšší odborné vzdělání získané v oborech zaměřených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociálně právní činnost, charitní a sociální činnost, nebo;
 • vysokoškolské vzdělání získané studiem v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu zaměřeném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péči, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, akreditovaném podle zvláštního právního předpisu;
 • komunikativnost, schopnost jednat s lidmi, vstřícný přístup k občanům;
 • schopnost plánovat, monitorovat;
 • řidičský průkaz sk. B – aktivní řidič/ka;
 • znalost práce na PC. 
Obecné předpoklady dle § 4 zákona č. 312/2002 Sb., v platném znění:
 • fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popř. fyzická osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt
 • dosažení věku 18 let, znalost jednacího jazyka
 • bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
Nabízíme:
 • pracovní poměr na dobu neurčitou
 • nástup do pracovního poměru 01.11.2023 nebo dle dohody
 • platové zařazení dle nařízení vlády č. 341/2017 Sb., v platném znění (11. platová třída)
 • 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění, indispoziční volno, pružná pracovní doba, možnost dalšího vzdělávání a další výhody dle kolektivní smlouvy
Písemná přihláška musí obsahovat:

jméno a příjmení, datum a místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, datum a podpis

K přihlášce se připojí tyto doklady:

strukturovaný životopis, výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání, případně souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely budoucí nabídky zaměstnání. Souhlas lze kdykoliv odvolat.

Přihlášku s uvedenými doklady doručte nejpozději do 12.06.2023 na adresu: Městský úřad Červený Kostelec, k rukám tajemníka Ing. Petra Fišera, Nám. T.G.Masaryka 120, 549 41 Červený Kostelec. Obálku označte „Výběrové řízení – vedoucí sociálního odboru - neotvírat“.

Bližší informace podá Ing. Michal Tošovský, vedoucí sociálního odboru tel. 491 467 517.