Bioodpad a kam s ním

Naše město stojí před velkým úkolem velmi omezit množství vyprodukovaného směsného odpadu a zvýšit podíl tříděných odpadů. Město je povinno zajistit, aby recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily od kalendářního roku 2025 alespoň 60 % z celkového množství komunálních odpadů.

Snižování směsného odpadu je doprovázeno navíc i finanční motivací ze strany státu, protože pokud se našemu městu toto snížení nepovede, tak pro nás všechny budou poplatky za ukládání směsného odpadu na skládky odpadů rapidně narůstat až do roku 2030, kdy navíc by měl začít platit zákaz ukládání využitelných odpadů na skládky.

Chtěl bych moc poděkovat všem, kteří již teď pečlivě třídíte odpad oddělovaný na plasty, nápojový karton, papír, sklo, jedlé oleje a tuky, kovy a textil. Od začátku roku 2023 jsme rozšířili možnost využít i pravidelný svoz nádob s bioodpady přímo z domácností firmou Transport Trutnov. Každý se může zapojit do tohoto sběru bioodpadů přihlášením se ke svozům nádoby na bioodpad, kterou prostřednictvím města obdrží od svozové společnosti. Potřebujeme opravdu nyní zodpovědný přístup každého z vás a prosíme o třídění rozložitelných odpadů jak z vašich kuchyní, tak z vašich zahrad. Ideálním způsobem likvidace bioodpadu je jeho kompostování. V minulých letech město dvakrát rozdávalo kompostéry. Všichni ale tuto možnost využít nemohli. V průběhu posledních let kromě možnosti odvést posečenou trávu a větve na sběrný dvůr a na čističku odpadních vod je možné také využít 7 rozmístěných kontejnerů po městě. Přesnější informace najdete na webu města.


Jiří Regner, místostarosta města