Děkujeme, že třídíte: výsledky odpadového hospodářství za rok 2022

Sebrané množství odpadů za rok 2022
 • Směsný komunální odpad – netříděný zbytkový odpad z popelnic a kontejnerů, ze sběrného dvora a jiných způsobů sběru: 1070,4 tuny,
 • Sklo – zelené kontejnery a sběrný dvůr: 169,6 tuny, z toho 17,0 tuny čirého skla
 • Plasty – žluté kontejnery, sběrný dvůr a sběr v domácnostech: 237,9 tuny,
 • Nápojový karton – červené pytle uložené do žlutých kontejnerů a sběr domácnostech: 3,0 tuny,
 • Papír – modré kontejnery, výkupna odpadů Pavel Plíštil, sběrný dvůr, školy a sběr v domácnostech: 265,2 tuny,
 • Kovy – sběrný dvůr, výkupna odpadů Pavel Plíštil a ostatní způsoby sběru: 327,3 tuny,
 • Nebezpečné odpady – sběrný dvůr: celkem za všechny druhy: 6,3 tuny,
 • Objemný odpad – sběrný dvůr: 111,7 tuny,
 • Pneumatiky – sběrný dvůr: zpětný odběr pneumatik: 14,8 tuny
 • Stavební odpad (stavební suť) – sběrný dvůr: 59,7 tuny,
 • Jedlý olej a tuk – 0,7 tuny,
 • Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (různé způsoby sběru): 307,9 tuny, odpad shromážděný na ČOV: 104,5 tuny.
Zpětný odběr použitých elektrozařízení

Zpětně bylo odebráno:

 • Ploché televizory a počítačové monitory (1,2 tuny)
 • CRT televizory a počítačové monitory (5,6 tuny),
 • 28 kontejnerů s malými spotřebiči (9,8 tuny),
 • 12 kontejnerů s velkými spotřebiči (37,6 tuny),
 • přenosné baterie (0,5 tuny),
 • světelné zdroje (0,2 tuny),
 • ostatní elektrozařízení (1,1 tuny).

Celkem se sebralo 56,0 tuny použitých elektrozařízení.

Jenom prostřednictvím barevných kontejnerů na veřejných prostranstvích se podařilo sebrat v roce 2022 154,6 tuny plastů, 152,7 tuny skla, 60,9 tuny papíru, 9,8 tuny drobných použitých elektrospotřebičů, 4,5 tuny drobných kovů, 2,1 tuny nápojového kartonu a 0,5 tuny jedlého oleje a tuků. Do kontejnerů na textil pro humanitární účely na různých místech po Červeném Kostelci lidé odložili a v rámci sběrny textilu vždy v první sobotu v měsíci na autobusovém nádraží provozovanou Diakonií Broumov bylo odevzdáno celkem 29,3 tuny textilu. Vytříděných odpadů vhodných k recyklaci přibývá.

Jaká množství odpadů se podařila shromáždit v roce 2022 ve sběrném dvoře odpadů, je možné si přečíst v předchozím únorovém vydání Červenokosteleckého zpravodaje.
Podíl ve sběru odpadů mají všechny červenokostelecké školy. Papíru se podařilo sebrat 21,5 tuny.

V roce 2022 se pokračovalo velkým projektem týkající se zavedení sběru papíru a plastů přímo v domácnostech. V současné době probíhá tento domácí sběr tříděného odpadu již v 1200 budovách Červeného Kostelce a je do něj zapojeno 5 900 občanů. Ve městě je takto využíváno cca 980 nádob na plasty a 860 nádob na papír. Město rozdává tyto nádoby svým občanům zdarma. Stále jsou nádoby na papír o objemu 120 l a kontejnery na plasty a papír o objemech 1100 l k dispozici a je možné se o ně přihlásit. Zapojení se je dobrovolné. O nádoby se již přihlásilo 1140 občanů. V roce 2022 se přímo v domácnostech tímto způsobem sebralo 65,0 tuny papíru, 67,1 tuny plastů a 0,9 tuny nápojového kartonu. Přímo v domácnostech se papíru dokonce podařilo v loňském roce sebrat více, než z modrých kontejnerů na veřejných stanovištích (65,0 tuny oproti 60,9 tuny).

V Červeném Kostelci je možné celoročně bioodpad rostlinného původu svážet prostřednictvím k tomu určených speciálních hnědých popelnic o objemu 240 l přímo z domácností. Tuto službu využívá v současné době 40 domácností a je možné se o ní i nadále přihlásit. Za rok 2022 se tak nashromáždilo 13,4 tuny bioodpadů, které jsou dále využity ke kompostování. Svoz je prováděn nově od roku 2023 celoročně podle svozového kalendáře. Více informací o rozšíření svozu nádob na bioodpad z domácností včetně možnosti přihlásit se je možné si přečíst v předchozím únorovém vydání Červenokosteleckého zpravodaje.

Navíc bylo v Červeném Kostelci rozmístěno 7 velkoobjemových kontejnerů na bioodpad rostlinného původu. Tento sběr je prováděn sezóně od dubna do listopadu.

Podle zákona o odpadech je město povinno zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %. Tento podíl se postupně časem v zákoně navyšuje až na 70 % od roku 2035. V Červeném Kostelci máme stále na čem pracovat, jelikož uvedený podíl pro rok 2022 v Červeném Kostelci je 53,23 % (v roce 2021 tento podíl byl 52,08 %). Snad se nám všem zákonné limity třídění odpadů do roku 2025 v našem městě podaří naplnit. Bez vás, občanů, kteří pilně třídíte, to nepůjde.
Ke splnění výše uvedených limitů třídění město v polovině roku 2021 zrušilo týdenní a kombinované svozy směsných komunálních odpadů. Toto zrušení již přispělo k menší produkci směsného odpadu, což je vidět na číslech (v roce 2022 130,8 kg, v roce 2021 148,3 kg a roce 2020 152,5 kg na občana za rok). Dalším důvodem zrušení těchto svozů bylo zavedení svozů plastů a papíru z domácností.

V roce 2022 také došlo k rozšíření počtu veřejných stanovišť s kontejnery na sběr drobných kovů.
Stále je záměr rekultivace bývalé skládky odpadů na Bohdašíně. Tam je problém, že zatím ne všechny pozemky bývalé skládky jsou ve vlastnictví města.

Finance

Provozní běžné náklady obecního systému odpadového hospodářství v roce 2022 činily 6.708 tis. Kč. Z toho provozní náklady sběrného dvora činily 484 tis. Kč. Ostatní náklady na sběrný dvůr činily 687 tis. Kč. Provozní běžné příjmy obecního systému odpadového hospodářství v roce 2022 činily 2.493 tis. Kč. Z toho provozní příjmy sběrného dvora činily 136 tis. Kč. Různé příspěvky za třídění a sběr odpadů činily 2.492 tis. Kč. Ostatní příjmy činily 1 tis. Kč. Příjmy roku 2022 odpovídají tomu, že nebyl vybírán místní poplatek za odpady od občanů, jehož splatnost za rok 2022 je až 31.3.2023. Deficit za rok 2022 tak činil 4.215 tis. Kč. Rozpočet města pro rok 2022 s tímto počítal. V roce 2021 byl výnos z poplatku za odpady 4.259 tis. Kč – je tedy předpoklad, že financování a rozpočet příjmů a výdajů na odpadové hospodářství za rok 2022 včetně poplatku vybíraného až v roce 2023 budou vyrovnané. (V roce 2023 k 31.1.2023 výnos z poplatku činil již 1.288 tis. Kč).

I přesto, že dochází ke zpřísňování legislativy, rostou náklady na odvoz a odstraňování odpadů a také se stále zpřísňují podmínky pro získání různých příspěvků za třídění a sběr odpadů, snažíme se nejen zachovat ale i rozšiřovat možnosti této služby (provozování systému odpadového hospodářství města) pro vás, při zachování udržitelné ceny (poplatku za odpad). Děkujeme vám za vaši píli, spolupráci a ochotu třídit odpady. Odměnou pro všechny občany našeho města je stále se zvyšující podíl vytříděných odpadů na celkovém množství odpadů. Pomáháte tím zlepšovat životní prostředí a čistotu našeho města.

Štěpán Křeček