Děkujeme, že třídíte: výsledky odpadového hospodářství za rok 2023

Děkujeme, že třídíte: výsledky odpadového hospodářství za rok 2023

Sebrané množství odpadů za rok 2023
 • Směsný komunální odpad – netříděný zbytkový odpad z popelnic a kontejnerů, ze sběrného dvora a jiných způsobů sběru: 1034,1 tuny,
 • Sklo – zelené kontejnery a sběrný dvůr: 165,2 tuny, z toho 19,1 tuny čirého skla,
 • Plasty – žluté kontejnery, sběrný dvůr a sběr v domácnostech: 224,8 tuny,
 • Nápojový karton – červené pytle uložené do žlutých kontejnerů a sběr domácnostech: 2,9 tuny,
 • Papír – modré kontejnery, výkupna odpadů Pavel Plíštil, sběrný dvůr, školy a sběr v domácnostech: 250,0 tuny,
 • Kovy – sběrný dvůr, výkupna odpadů Pavel Plíštil a ostatní způsoby sběru: 370,5 tuny,
 • Nebezpečné odpady – sběrný dvůr: celkem za všechny druhy: 5,9 tuny,
 • Objemný odpad – sběrný dvůr: 118,7 tuny,
 • Pneumatiky – sběrný dvůr: zpětný odběr pneumatik: 10,4 tuny
 • Stavební odpad (stavební suť) – sběrný dvůr: 46,3 tuny,
 • Jedlý olej a tuk – 0,3 tuny,
 • Biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (různé způsoby sběru): 506,0 tuny, odpad shromážděný na ČOV: 66,4 tuny.
Zpětný odběr použitých elektrozařízení

Zpětně bylo odebráno:

 • Ploché televizory a počítačové monitory (2,6 tuny)
 • CRT televizory a počítačové monitory (3,6 tuny),
 • 33 kontejnerů s malými spotřebiči (13,6 tuny),
 • 12 kontejnerů s velkými spotřebiči (37,1 tuny),
 • přenosné baterie (0,3 tuny),
 • světelné zdroje (0,2 tuny),
 • ostatní elektrozařízení (1,1 tuny).

Celkem se sebralo 58,4 tuny použitých elektrozařízení.

Jenom prostřednictvím barevných kontejnerů na veřejných prostranstvích se podařilo sebrat v roce 2023 146,5 tuny plastů, 146,1 tuny skla, 58,0 tuny papíru, 13,6 tuny drobných použitých elektrospotřebičů, 5,0 tuny drobných kovů, 2,0 tuny nápojového kartonu a 0,1 tuny jedlého oleje a tuků. Do kontejnerů na textil pro humanitární účely na různých místech po Červeném Kostelci lidé odložili celkem 13,6 tuny textilu.

Jaká množství odpadů se podařila shromáždit v roce 2023 ve sběrném dvoře odpadů, je možné si přečíst v předchozím únorovém vydání Červenokosteleckého zpravodaje.
Podíl ve sběru odpadů mají všechny červenokostelecké školy. Papíru se podařilo sebrat 10,7 tuny.

V roce 2023 se pokračovalo velkým projektem týkající se sběru papíru a plastů přímo v domácnostech. V současné době probíhá tento domácí sběr tříděného odpadu již cca v 1480 budovách Červeného Kostelce a je do něj zapojeno cca 7 100 občanů. Ve městě je takto využíváno cca 1160 nádob na plasty a 1030 nádob na papír. Město rozdává tyto nádoby svým občanům zdarma a je možné se o ně stále přihlásit. Mít v domácnosti nádobu na plasty a papír je dobrovolné. V roce 2023 se přímo v domácnostech tímto způsobem sebralo 62,7 tuny papíru, 69,4 tuny plastů a 0,9 tuny nápojového kartonu. Přímo v domácnostech se papíru dokonce podařilo v loňském roce sebrat více, než z modrých kontejnerů na veřejných stanovištích (58,0 tuny oproti 62,7 tuny).

V Červeném Kostelci je možné celoročně bioodpad rostlinného původu svážet prostřednictvím k tomu určených speciálních hnědých popelnic o objemu 240 l přímo z domácností. Tuto službu využívá v současné době 124 domácností a je možné se o ní i nadále přihlásit. Za rok 2023 se tak nashromáždilo 42,3 tuny bioodpadů, které jsou dále využity ke kompostování. Navíc je v Červeném Kostelci rozmístěno 7 velkoobjemových kontejnerů na bioodpad rostlinného původu. Tento sběr je prováděn sezóně od dubna do listopadu.

Podle zákona o odpadech je město povinno zajistit, aby odděleně soustřeďované recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily v kalendářním roce 2025 a následujících letech alespoň 60 %. Tento podíl se postupně časem v zákoně navyšuje až na 70 % od roku 2035. V Červeném Kostelci máme stále na čem pracovat, jelikož uvedený podíl pro rok 2023 v Červeném Kostelci je 56,77 % (v roce 2022 tento podíl byl 53,23 % a v roce 2021 byl 52,08 %). Snad se nám všem zákonné limity třídění odpadů do roku 2025 v našem městě podaří naplnit. Bez vás, občanů, kteří pilně třídíte, to nepůjde.

Ke splnění výše uvedených limitů třídění odpadů pozitivně přispívá snižující se podíl netříděného zbytkového směsného odpadu, který v roce 2023 je 127,0 kg na občana za rok (rok 2022 130,8 kg, rok 2021 148,3 kg a rok 2020 152,5 kg na občana za rok) a zvyšující se podíl hlavních využitelných recyklovatelných odpadů (papíru, skla, plastů a kovů). Tento podíl v roce 2023 je 124,4 kg na občana za rok (v roce 2022 tento podíl byl 122,6 kg).

Nejpozději do konce června 2024 dojde ke zrušení všech kontejnerů na plasty a papír na veřejných stanovištích s kontejnery na tříděné odpady. Dojde k celkové optimalizaci a redukci těchto stanovišť. Některá stanoviště budou i zcela zrušena. K tomuto bude docházet postupně ve II. čtvrtletí 2024. Prioritou je posílit sběr a svoz plastů a papíru přímo z domácností. Za tímto účelem město v současné době zdarma rozdává nádoby na tyto odpady. O nádoby je možné se stále přihlásit. Navíc město pořizuje další nádoby na tyto odpady, aby se všem, kteří mají o nádoby zájem, nádoby skutečně dostaly. Přihlašování a výdej nádob probíhá obvyklým způsobem, a to nejméně do konce června 2024, v případě potřeby i v pozdějších termínech. Všichni ti, kteří jsou řádně přihlášeni a nádoby zatím od města nezískali z kapacitních důvodů, budou si moci nádoby vyzvednout v následujících měsících. Záměr je stihnout všem nádoby rozdat do konce I. pololetí 2024, kdy dojde ke zrušení kontejnerů na plasty a papír na veřejných stanovištích. Jedná se pro město a i pro nás všechny o velkou výzvu, která by měla vést v konečném důsledku do budoucna ke zlepšení odpadového hospodářství a čistoty veřejných prostranstvích našeho města. Předpokladem ale je, že do sběru odpadů v domácnostech se zapojí co nejvíce lidí. Děkujeme těm, kteří si nádoby domů již pořídili.

Finance

Provozní běžné náklady obecního systému odpadového hospodářství v roce 2023 činily 7.252 tis. Kč. Z toho provozní náklady sběrného dvora činily 646 tis. Kč. Ostatní náklady na sběrný dvůr činily 741 tis. Kč. Provozní běžné příjmy obecního systému odpadového hospodářství v roce 2023 činily 8.293 tis. Kč. Z toho provozní příjmy sběrného dvora činily 79 tis. Kč. Výnos z poplatku za odpady (za rok 2022 se splatností v roce 2023) činil 5.508 tis. Kč Různé příspěvky za třídění a sběr odpadů činily 2.627 tis. Kč. Financování odpadového hospodářství za rok 2023 tak skončilo přebytkem ve výši 1.040 tis. Kč. Rozpočet města pro rok 2023 s tímto počítal. Každoročně dochází ke zvyšování nákladů na sběr, svoz a odstraňování odpadů. Zvýšené příjmy budou sloužit k financování těchto zvyšujících se nákladů v příštích letech.

Stále se snažíme hledat a zavádět vhodná a optimální řešení v provozování systému odpadového hospodářství našeho města takovým způsobem, který by nejvíce vyhovoval většině občanů města, při zachování udržitelné ceny (poplatku za odpady). I přesto si uvědomujeme, že některá nová opatření jako je např. rušení kontejnerů na plasty a papír na veřejných stanovištích, u některých vyvolává nesouhlas. Děkujeme vám za vaši spolupráci a ochotu přizpůsobit se těmto změnám, a že nepolevujete v úsilí třídit odpady a podílet se na odpadovém hospodářství našeho města takovým způsobem, který zlepšuje životní prostředí a čistotu našeho města.

Štěpán Křeček

Soubory ke stažení

Hlášení o odpadech 2023 - město.pdf 65,4 KB Stáhnout