Vše ohledně třídění odpadu přehledně

Vše ohledně třídění odpadu přehledně

Naše město stojí před velkým úkolem velmi omezit množství vyprodukovaného směsného odpadu a zvýšit podíl tříděných odpadů. Dle zákona o odpadech je město povinno zajistit, aby recyklovatelné složky komunálního odpadu tvořily od kalendářního roku 2025 alespoň 60 % z celkového množství komunálních odpadů.

Z toho vyplývá zákonná povinnost odpad třídit. Snižování směsného odpadu je doprovázeno navíc i finanční motivací ze strany státu, protože pokud se našemu městu toto snížení nepovede, budou pro nás všechny poplatky za ukládání směsného odpadu na skládky odpadů rapidně narůstat až do roku 2030, kdy by navíc měl začít platit zákaz ukládání využitelných odpadů na skládky.
Zmíněnými šedesáti procenty to navíc nekončí. Město je povinno zajistit, aby podíl recyklovaných složek činil po roce 2030 již 65 % veškerého odpadu a po roce 2035 dokonce 70 %.

.......................................................................

Tápete v tom, co kam patří a jak správně třídit? Pod článkem naleznete ke stažení PDF příručku obsahující také aktuální seznam veřejných kontejnerových stání a dalších sběrných míst v Červeném Kostelci.
.......................................................................

Červený Kostelec má již nyní pěkné výsledky

Na 60 % jsme se prozatím nedostali, ovšem podíl recyklované složky se daří rok od roku zvyšovat. Velký podíl na tom máte právě vy.

Uvedený podíl pro rok 2023 v Červeném Kostelci je 56,77 % (poslední aktualizace únor 2024 po započítání posledních svozů KO) V roce 2022 byl tento podíl 53,23 % a o rok dříve 52,08 %. Jak je vidět, naše společné snahy, včetně nově zavedeného celoročního svozu bioodpadu přímo z domácností, přináší potřebné výsledky. Věříme tedy, že se nám všem zákonné limity třídění odpadů do roku 2025 v našem městě podaří naplnit. Kompletní přehled výsledků odpadového hospodářství v našem městě za rok 2023 naleznete ZDE

Ke splnění výše uvedených limitů třídění odpadů pozitivně přispívá snižující se podíl netříděného zbytkového směsného odpadu, který v roce 2023 činil 127,0 kg na občana za rok (rok 2022 130,8 kg, rok 2021 148,3 kg a rok 2020 152,5 kg na občana za rok) a zvyšující se podíl hlavních využitelných recyklovatelných odpadů (papíru, skla, plastů a kovů). Tento podíl v roce 2023 je 124,4 kg na občana za rok (v roce 2022 tento podíl byl 122,6 kg).

Novinka, kterou přinesl rok 2023 – celoroční svoz bioodpadu z domácností

V Červeném Kostelci je možné celoročně bioodpad rostlinného původu svážet prostřednictvím k tomu určených speciálních hnědých popelnic o objemu 240 l přímo z domácností. Tuto službu využívá v současné době 124 domácností a je možné se o ni i nadále přihlásit. Za rok 2023 se tak nashromáždilo 42,3 tuny bioodpadů, které jsou dále využity ke kompostování.
Náklady na svoz bio odpadu hradí město, což se týká i těch občanů, kteří si do roku 2023 sjednávali sezonní svoz bioodpadu sami.
Nádobu na bioodpad si mohou občané buď sami pořídit, nebo ji lze získat prostřednictvím města od svozové společnosti, která tyto nádoby zapůjčuje z vlastních zdrojů občanům přihlášeným ke svozu bio odpadu. Více informací získáte na podatelně MěÚ, kde se můžete také přihlásit ke svozu.
Kromě toho je v Červeném Kostelci rozmístěno 7 velkoobjemových kontejnerů na bioodpad rostlinného původu. Tento sběr je prováděn sezonně od dubna do listopadu.

Kompletní info týkající se třídění BIOodpadu najdete také ZDE.

Třídění plastu a papíru 2024

Rušení veřejných kontejnerů na plast a papír

Do 30. června 2024 dojde postupně k úplnému zrušení kontejnerů na PLAST a PAPÍR na VEŘEJNÝCH KONTEJNEROVÝCH STÁNÍCH.
Důvody jsou ryze praktické: 

Cca 40 % obsahu veřejného kontejneru na tříděný odpad tvoří dlouhodobě špatně vytříděné složky, které do příslušných kontejnerů nepatří. Městu tak vznikají další zbytečné náklady na dodatečné dotřídění a zároveň se tím snižuje kapacita kontejnerů. Po zavedení svozů přímo z domácností bylo navíc zjištěno, že v případě třídění odpadů v domácnostech k nedbalemu třídění prakticky nedochází a systém door-to-door je tedy mnohem efektivnější, získá se tím více materiálu vhodného k recyklaci a dalšímu využití a v neposlední řadě dlouhodobě pomáhá šetřit finanční náklady města i občanů.

Veřejné kontejnery také často využívají podnikatelé či lidé, kteří nejsou občany města. Finanční břímě likvidace odpadů za ně v takovém případě ovšem neseme my.

Nádoby na plast a papír pro domácnosti ZDARMA

Svoz bude nadále pokračovat formou systému DOOR-TO-DOOR, čili svozem přímo z domácností. Jelikož ze zákona vyplývá povinnost třídit odpad, nabízí město občanům nádoby na plast a papír zdarma pro všechny, kteří si o ně zažádají k datu zrušení veřejných kontejnerů - tj. do 30. června 2024. průběžně aktualizované informace naleznete ZDE

Po uplynutí tohoto data si již občané budou muset pořídit tyto nádoby na vlastní náklady. Nádoby na plast a papír město nabízí občanům zdarma již od roku 2021. Aktuálně je takto využíváno již cca 1160 nádob na plasty a 1030 nádob na papír.

Díky systému door-to-door třídění plastů a papíru dojde ke zlepšení odpadového hospodářství a čistoty veřejných prostranství města. Veřejné kontejnery na ostatní tříděný odpad budou i nadále k dispozici.

Děkujeme všem, kteří si nádoby domů již pořídili.

 

Jiří Regner, Kateřina Hůlková a Štěpán Křeček