KOTLÍKOVÉ DOTACE 2024: Zažádejte o dotaci a získejte až 95 % výdajů na nový kotel

KOTLÍKOVÉ DOTACE 2024: Zažádejte o dotaci a získejte až 95 % výdajů na nový kotel

Od 1. září 2024 vstupuje v platnost zákaz provozu kotlů na pevná paliva emisních tříd 1 a 2 a bez stanovené třídy. Vlastníci určených typů nemovitostí splňující podmínku tzv. nízkopříjmové domácnosti tak mají poslední možnost požádat o dotaci na výměnu nevyhovujícího zdroje vytápění. Dotační program je zaměřen na výměny starých kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním nesplňujících limity 3. nebo vyšší emisní třídy. Finanční podpora se vztahuje na pořízení tepelného čerpadla (s maximální výši dotace 180 000 Kč) nebo kotle na biomasu (s maximální výši dotace 130 000 Kč).

KDO MŮŽE O DOTACI NA KRAJSKÉM ÚŘADĚ POŽÁDAT
 • Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti (rodinného domu, bytové jednotky nebo trvale obývaného rekreačního objektu), který v dané nemovitosti trvale bydlí.
 • Vlastník nebo spoluvlastník nemovitosti může být žadatelem v následujících případech:
  • Žadatel a všichni členové jeho domácnosti pobírají ke dni podání žádosti o podporu starobní důchod nebo invalidní důchod pro invaliditu 3. stupně.
  •  Žadatel (nebo některý z členů jeho domácnosti) v období od 1. 1. 2022 do doby podání žádosti o podporu pobíral příspěvek na bydlení (není nutné, aby příspěvek pobíral po celou dobu).
NA CO LZE DOTACI ČERPAT A JAKOU VÝŠI LZE ZÍSKAT

na výměnu kotle na pevná paliva nesplňujícího 3., 4. a 5. emisní třídu.

Typy podporovaných nových zdrojů tepla:

 • kotel na biomasu (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení komise č. 2015/1189),
 • tepelné čerpadlo (min. energetická třída A+ a parametry podle nařízení Komise (EU) č. 813/2013).

Žadatelé mají k dispozici seznam výrobků a technologií http://svt.sfzp.cz/, ze kterého mohou vybírat nový zdroj tepla na vytápění. Seznam není povinný, ale pokud žadatel zvolí jiný zdroj, musí k žádosti předložit dokumenty, např. certifikát nebo technický list o stanovených parametrech, které prokáží splnění programových podmínek.

Podpora bude poskytována pouze na instalace realizované od 1. 1. 2021 ve výši 95 % ze způsobilých výdajů s následujícími limity:

   Typ zdroje tepla    Limit (Kč)
   Kotel na biomasu s ruční dodávkou paliva, vč. akumulační nádrže
   Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva
   130 000
   Tepelné čerpadlo    180 000


Způsobilé jsou výdaje na: stavební práce, dodávky a služby související s realizací, včetně úpravy spalinové cesty, rekonstrukce otopné soustavy, na pořízení akumulační nádoby/kombinovaný bojler, zkoušky nebo testy na uvedení zdroje k užívání a projektová dokumentace.

JAK PODAT ŽÁDOST

Žádosti bude možné podávat elektronickou formou prostřednictvím dotačního portálu Královéhradeckého kraje DOTIS  od 2. 4. 2024 do 31. 8. 2024 do 12 hodin.

Postup podání žádosti o dotaci:

 1. zřízení účtu v dotačním portále DOTIS – kdykoliv,
 2. vyplnění a odeslání elektronické žádosti – od 2. 4. 2024 do 31. 8. 2024 do 12 hodin,
 3. doručení podepsané (listinné) žádosti vč. příloh na Krajský úřad KHK – do 10 pracovních dní od odeslání elektronické verze žádosti.
JAKÉ DOKLADY JSOU TŘEBA K PODÁNÍ ŽÁDOSTI
 • podepsaný formulář žádosti, který bude vyplněn v dotačním portále,
 • doklad o kontrole technického stavu a provozu původního zdroje tepla – žadatel prokáže, že původní zdroj splňuje (splňoval) třídu kotle vhodnou k výměně,
 • kopie osvědčení oprávněné osoby k instalaci, provozu a údržbě spalovacího stacionárního zdroje vydaného výrobcem daného kotle,
 • fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso,
 • doklady prokazující přijatelnost fyzické osoby k podpoře z pohledu výše příjmů (potvrzení o přiznání starobního důchodu či invalidního důchodu III. stupně, potvrzení o pobírání příspěvku na bydlení),
 • další relevantní dokumenty určené výzvou k podání žádosti (např. souhlas spoluvlastníka nemovitosti, čestné prohlášení o trvalém bydlení, plná moc aj).
PO PROVEDENÍ VÝMĚNY JE POTŘEBA PŘEDLOŽIT
 • účetní doklady (faktury a bankovní výpisy),
 • fotodokumentaci nově instalovaného zdroje tepla,
 • zprávu o instalaci zpracovanou oprávněnou osobou,
 • platné osvědčení oprávněné osoby o získání kvalifikace podle zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů,
 • protokol o revizi spalinové cesty podle Vyhlášky č. 34/2016 o čištění, kontrole a revizi spalinové cesty (v případě, že je novým zdrojem tepla spalovací zdroj),
 • potvrzení o ekologické likvidaci starého kotle.

Dotaci je možné proplácet zpětně po provedení instalace (od 1. 1. 2021) nebo je možné před instalací nového zdroje vytápění požádat, na základě zálohové faktury, o zálohu ve výši až 60 % z celkové částky dotace.

KAM SE OBRÁTIT PRO VÍCE INFORMACÍ

web: kotliky.kr-kralovehradecky.cz
infolinka: 722 960 675, provozní doba Po-Pá 8-16:00 hodin
e-mail: kotlikovedotace@kr-kralovehradecky.cz

Ing. Jitka Hejlová, mobil: 607 094 578, e-mail: jhejlova@kr-kralovehradecky.cz
Bc. Iveta Lásková, mobil: 725 948 531, e-mail: ivlaskova@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Martina Pavlistová, mobil: 601 350 994, e-mail: mpavlistova@kr-kralovehradecky.cz
Ing. Luboš Pechánek, mobil: 702 075 891, e-mail: lpechanek@kr-kralovehradecky.cz

Soubory ke stažení

Leták.pdf 474,2 KB Stáhnout