Zpráva o činnosti městské policie za rok 2023

Činnost Městské policie Červený Kostelec v roce 2023 stejně jako v předešlých letech spočívala především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Těmito záležitostmi jsou přispívání k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížení na dodržování pravidel občanského soužití, přispívání v rozsahu stanoveném příslušnými zákony k bezpečnosti a plynulosti silničního provozu, odhalování přestupků a také upozorňování fyzických a právnických osob na porušování obecně závazných právních předpisů.

Výkon služby byl po celý rok zajišťován nepřetržitě. Schválený personální stav byl v roce 2023 13 strážníků.

V roce 2023 eviduje Městská policie Červený Kostelec 1432 událostí, kterými se musela zabývat nebo je řešit. V tomto počtu jsou obsažena oznámení a žádosti občanů a organizací, přestupky, trestné činy, signály PCO a tísňových tlačítek či zjištění kamerovým systémem. Počet událostí je o 4 nižší než v roce 2022.
Tento stav vypovídá o skutečnosti, že městská policie je v povědomí místní veřejnosti plně zakotvena a občané se na strážníky městské policie stále obrací při řešení nejrůznějších záležitostí a problémů.

Městskou policií byly v roce 2023 zjištěny 4 případy, které měly znaky spáchání trestného činu. Tyto byly následně předány Policii ČR k dalšímu šetření.
Přestupků bylo řešeno 314 (314 v r. 2022). Blokovým příkazem na místě bylo řešeno 237 (241 v r. 2022) přestupků, domluvou bylo řešeno 66 (63 v r. 2022) přestupků a 11 (10 v r. 2022) bylo oznámeno správním orgánům k dalšímu projednání.

V roce 2023 nadále městská policie prováděla v souladu s veřejnoprávní smlouvou hlídkovou činnost na území obce Zábrodí, kde zajišťovala veřejný pořádek především na základě požadavků starosty obce a v průběhu roku prováděla dohled v rekreačních oblastech.

Městská policie taktéž zajišťovala pořádek při některých akcích, které jsou pořádané na území města Červený Kostelec, kdy se jednalo především o folklórní slavnosti, závody psích spřežení, posvícení či masopust v Olešnici, Novoroční běh apod..

V rámci BESIP městská policie zajišťovala pravidelně ranní přecházení školní mládeže na přechodech pro chodce na náměstí TGM. Mimo to byly využívány proškolené osoby, které na základě dohody s městem zajišťovaly bezpečný přechod školní mládeže na přechodech v Horním Kostelci u školy, na přechodu v ul. Náchodská a Jiráskova. Městská policie se také účastnila usměrňování dopravy při různých akcích, u dopravních nehod a nadále kontrolovala a řešila řidiče za vjezdy do míst, kam je to zakázáno, nesprávným stáním či zastavením vozidla na komunikacích v rozporu s pravidly silničního provozu či za jiné dopravní přestupky.

Kamerový systém

Kamerový systém se jako nástroj prevence předcházení negativních jevů osvědčil. Jeho funkčnost je zajišťována v automatickém režimu. V době provozu PCO může být kamerový systém obsluhován stálou službou MP, která na základě jednotlivých zjištění vysílá hlídku k provedení opatření, zákroku, prověření apod. Záznamů z kamerového systému taktéž hojně využívá Policie ČR při prošetřování trestné a přestupkové činnosti. V nedávné době byl na náklad města zbudován přístup k městskému kamerovému systému i Polici ČR na jejich stanici v našem městě. Tímto se zvýšil preventivní dohled na dění na veřejných prostranstvích a možnost okamžité reakce na události zjištěné kamerami. V roce 2023 byl kamerový systém výrazně modernizován a byly zřízeny nové kamerové body.

Tísňová tlačítka

V roce 2023 nadále pokračoval ve spolupráci s Oblastní charitou Červený Kostelec projekt „tísňových tlačítek“, které slouží k okamžitému vyrozumění městské policie a pečovatelské služby o krizové situaci občana. Díky tomuto projektu si mohou pomocí tísňového tlačítka vyžádat pomoc všichni obyvatelé (senioři) v pečovatelských domech U Jakuba a v Nerudově ulici a také senioři ve svých domovech na katastru města, kteří je vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejvíce potřebují. Městská policie tuto službu zajišťuje v době provozu PCO, tj. všední dny 18–6 hod., soboty, neděle, svátky nepřetržitě. Ve zbylé době tuto službu zajišťuje pečovatelská služba, která v případě potřeby využívá i sloužící hlídku. Signál, který je pomocí tohoto zařízení vyslán v době provozu PCO, vyhodnocuje stálá služba MP prostřednictvím pultu centrální ochrany. Ve většině případů je vysílána hlídka, která na místě dle situace provádí různé neodkladné úkony (okamžité přivolání lékaře při zdravotních potížích, pomoc vstát, když osoba upadne, přivolání pečovatelky aj.). Pomocí této služby městská policie také hlídá provozní stav tlačítka (výpadek el. proudu, poruchu akumulátoru) tak, aby byla zajištěna jeho bezvadná nepřetržitá funkčnost.

Pult centrální ochrany

Městská policie v roce 2023 přijala na PCO (pult centrální ochrany) 254 signálů (289 v r. 2022) o možném narušení objektů. Všechny signály se však ukázaly jako „plané“, způsobené vadou techniky, popř. chybou obsluhy. Z výše uvedeného vyplývá, že díky PCO je páchání trestné činnosti na připojených objektech za uplynulý rok nulové a PCO tudíž významnou měrou přispívá k bezpečnosti a prevenci kriminality na území města. V roce 2023 byl pult centrální ochrany také modernizován.

Shrnutí

Z pohledu městské policie je bezpečnost ve městě na velice dobré úrovni a nedosahuje závažných, déletrvajících problémů. Vzniklé negativní situace jsou v rámci zákonných oprávnění a možností řešeny a je snahou městské policie těmto situacím dále předcházet, především preventivní činností.

Michal Škoda, velitel Městské policie ČK