Druhá etapa rušení veřejných kontejnerů na plasty a papír

V souladu s již dříve avizovaným záměrem na zrušení kontej­nerů na plasty a papír, které se nacházejí na veřejných stano­vištích města Červený Kostelec, vás informujeme o dalším postupném rušení těchto kontejnerů.
Během května 2024 dojde ke zrušení těchto veřejných stanovišť s kontejnery na tříděné odpady (ruší se celá stanoviště):

Horní Kostelec – pod základní školou (autobusová zastávka)
Devět křížů – u domu č.p. 204
Olešnice – u školy
ulice Generála Kratochvíla – křižovatka s ulicí 17. listopadu

Během května 2024 dojde ke zrušení kontejnerů na plasty a papír na těchto veřejných stanovištích s kontejnery na tříděné odpady (stanoviště zůstávají zachována):

ulice Jiráskova – křižovatka s ulicí Borek
ulice Vyšehrad – Špicberky
ulice Řehákova
ulice Přemyslova

V rámci změn u veřejných stanovišť s kontejnery na tříděné od­pady v Červeném Kostelci dochází také k optimalizaci využití stá­vajících kontejnerů na ostatní druhy odpadů, jako jsou sklo, elektro, textil a kovy. Bude tedy docházet k postupnému přemisťování ně­kterých těchto kontejnerů na jiná stanoviště.

Pro sběr plastů a papíru využívejte nádoby v domácnostech. Kdo tyto nádoby nemá, stále se o ně může do konce června 2024 při­hlásit. Město je rozdává zdarma. Pro sběr plastů a papíru lze také využít sběrný dvůr odpadů v Řehákově ulici.

K dalšímu rušení stanovišť a kontejnerů na plasty a papír bude docházet během června.

Děkujeme za pochopení a respektování změn, které by do budoucna měly vést k lepšímu odpadovému hospodářství v našem městě.

Štěpán Křeček

Červenokostelecký zpravoda, č.5, str. 4: https://www.cervenykostelec.cz/aktuality/2024-04-cervenokostelecky-zpravodaj-5-2024

Chytrý zpravodaj - MUNIPOLIS str 4: https://zpravodaj.munipolis.cz/cervenykostelec/kveten-2024/