Veřejná stanoviště kontejnerů na tříděné odpady nejsou skládkami

Více o rušených stanovištích si můžete přečíst v předchozích číslech Červenokosteleckého zpravodaje. Některá stanoviště, u kterých bylo psáno, že se zruší během května, byla zrušena až v červnu. Zároveň došlo k optimalizaci těchto veřejných stanovišť kontejnerů. I v letních prázdninových měsících může stále docházet ke stěhování některých kontejnerů na jiná stanoviště, týká se to zvláště skla, elektra, textilu a drobných kovů.

  • Na zrušená stanoviště je zakázáno již dále ukládat komunální odpady. Tato místa nejsou skládkami! Upozorňujeme na zvýšený dohled Městské policie Červený Kostelec nad těmito místy.

Pokud se na stanovišti nenachází kontejner na plasty nebo papír, toto stanoviště k odkládání plastů nebo papíru neslouží. Odložení jakéhokoliv druhu odpadu, pro který není toto místo určené, je považováno za založení skládky. Stejného jednání se dopouští i ten, kdo odloží odpady na stanovišti mimo k tomu určený kontejner, např. vedle kontejneru. Osobě, která takto jedná, hrozí pokuta.

Zároveň veřejná stanoviště s kontejnery na tříděné odpady nejsou určené pro odpady pocházející z podnikatelské činnosti, ale jsou určené jen pro komunální odpady z domácností, tedy jen z činnosti fyzických nepodnikajících osob.
Děkujeme za udržování čistoty kolem stanovišť s kontejnery.

  • Využívejte nádoby na tříděné odpady, které máte v domácnosti nebo sběrný dvůr odpadů v Řehákově ulici.

Na červnovém zasedání zastupitelstva města byla předložena ke schválení nová obecně závazná vyhláška o obecním systému odpadového hospodářství města Červený Kostelec, která stanoví v příloze nový seznam veřejných stanovišť s kontejnery na tříděné odpady. Tato veřejná stanoviště budou zachována převážně u škol, v centru města u prodejen potravin Penny Market a Konzum a v rekreačních oblastech rybníků Brodský a Špinka. Zároveň ještě do konce roku 2024 budou zachovány kontejnery na odpadní plasty a papír na některých stanovištích v blízkosti ulice Sokolská, kvůli její probíhající rekonstrukci.

Přihlašování se o nádoby na plast a papír zdarma bylo ukončeno

K 30. červnu 2024 bylo ukončeno přihlašování se o nádoby na plasty a papír k domácnostem, které byly možné získat od města zdarma.

Od 15. 3. 2021 až do 30. 6. 2024 bylo možné se přihlásit a získat tak nádoby na odpadní plasty a papír k domácnosti od města Červený Kostelec zdarma. Využila tak většina občanů města, kteří mají a využívají doma uvedené nádoby. Nyní již příjem dalších přihlášek byl ukončen. Všem, kteří se včas přihlásili a zatím jim nádoby nebyly ještě přiděleny nebo již ano, ale nádoby si zatím nevyzvedli, město pořizuje další nádoby, které by měly být k dispozici během července a následně během září 2024, a organizuje další výdejní dny, kde nádoby je možné si vyzvednout. Všem, kteří se přihlásili, město podle jejich přihlášek poskytne nádoby. Na všechny přihlášené se dostane.

Informace pro včas přihlášené, kteří zatím nádoby od města nemají:
Výdej nádob od města bude probíhat v prostoru odboru místního hospodářství MěÚ Červený Kostelec na adrese: Sadová č. p. 1293, 549 41 Červený Kostelec, během letních prázdnin 2024 v tyto dny:

  • úterý 9. července 2024 13–17 hodin,
  • úterý 20. srpna 2024 13–17 hodin.

Při výdeji je nutné sdělit přidělené pořadové číslo, které je vám zasláno e-mailem (prosíme o kontrolu spamu), případně oznámeno telefonicky. Odvoz nádob z místa výdeje do místa, kde se nádoby budou používat, si každý zajišťuje sám. Mimo výdejní dny nádoby nebudou vydávány.

Nádobu na bioodpad 240 l lze i nadále získat prostřednictvím města od svozové společnosti. Více informací vám bude sděleno na podatelně městského úřadu. Nádobu na bioodpad má v Červeném Kostelci již skoro 150 domácností.
Děkujeme všem, kteří si nádoby domů již pořídili a zapojili se tak do třídění odpadů v našem městě.

Nestihli jste se o nádoby včas přihlásit?

Po 1. 7. 2024 bude nutné si pořídit již jen vlastní nádoby (zakoupit např. v hobby marketu). Pro zajištění svozů takto pořízených vlastních nádob je nutné nádoby přihlásit ke svozům.
Jsou sváženy pouze nádoby stanovené technické specifikace: nádoba na papír – modrá, na plasty – žlutá, s horním výsypem o objemu 120 l nebo 240 l, případně i kontejner v uvedené barvě o objemu 1100 l k bytovému domu.

Svoz tříděného odpadu

Přihlásit se ke svozům vlastních nádob je možné vyplněním a odesláním elektronického ONLINE formuláře.

Děkujeme za respektování všech změn, které by měly vést k lepšímu odpadovému hospodářství v našem městě.

Štěpán Křeček